Preken Compilaties Artikelen

Wat moet ik doen om gered te worden?

Er zijn veel mensen die worstelen met de vraag "wat moet ik doen om gered te worden?"
Deze vraag wordt door heel veel mensen beantwoord, maar vaak komen hier antwoorden uit die ik niet in de Bijbel tegen kom.
De vraag "wat moet ik doen om gered te worden" wordt twee keer gesteld in het Bijbelboek 'Handelingen'. De ene keer geeft Petrus antwoord, de andere keer geeft Paulus antwoord.

Laten we naar deze twee teksten kijken.

Handelingen 2:36-39
Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:  Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

De Heilige Geest was hier net uitgestort op de eerste discipelen van Jezus en dit werd zichtbaar doordat ze spraken in allerlei talen en God groot maakten. De mensen vonden dat raar en dus geeft Petrus uitleg wat er gebeurde en dat dit de belofte is die in het Bijbelboek Joël geprofeteerd is. Daarna begint hij te vertellen over Jezus. Over het feit dat zij Jezus - hun Messias - gedood hadden, maar ook dat God Hem levend heeft gemaakt en aan Zijn rechthand heeft gezet. En dan volg het stuk wat wij gelezen hebben. De laatste zin van Petrus in zijn 'preek' was dat Jezus Heere is (dat betekent: de koning/regeerder, Degene met alle macht) en dat Hij Christus was (dat betekent: de gezalfde die kwam om het Joodse volk te bevrijden, maar ook dat deze Jezus kwam om in hun plaats te sterven). En de mensen die horen deze boodschap en worden diep in hun hart geraakt. Er staat niet bij wat zij voelden of dachten, behalve dat zij zagen dat zij een probleem hadden met God en zij riepen uit "wat moeten wij doen?"
In anderen woorden: zij verlangden naar vergeving (vanwege het doden van hun Messias die God opgewekt heeft) en zij verlangden er naar dat de Geest ook op hen zou komen, zoals beloofd was op allerlei plaatsen in het Oude Testament (bv: Jeremia 31, Joël 2, Jesaja 44:3).

Petrus antwoord met:
1) Bekeer je
2) Laat je dopen onder aanroeping van de naam van Jezus

En dan zouden ook zij zowel vergeving als ook de Heilige Geest ontvangen.

Bekering: 
Dit betekent een verandering van gedachten en van leven. In andere woorden: een keuze maken om niet meer voor je zonden en voor jezelf te leven, maar om voor God te gaan leven. Om niet meer je zonden lief te hebben, maar God lief te hebben.

Doop: 
Dit gaat om de doop in water. De Bijbel spreekt erover dat iedereen die Jezus wil volgen gedoopt moet worden (Mattheüs 28:19). Maar de doop gaat niet om het water zelf, maar het gaat om geloof in Jezus. Daarom is het zo mooi dat hier bij staat "in de naam van Jezus". In Handelingen 2:21 staat dat als iemand 'de naam van de Heere' aanroept zalig (dat is: gered) zal worden. Het is dus niet het water dat ervoor zorgt dat er redding komt (vergeving en nieuw leven), maar doordat iemand 'de naam van de Heere Jezus' aanroept. En dit aanroepen is wat centraal staat bij de doop. Op dat moment dat je het water inloopt zeg je daarmee dat je het oude leven achter je wil laten en dat je voor Jezus wil leven en verlangt naar Zijn vergeving en het nieuwe leven dat Hij wil geven. 

Als iemand zich op deze manier omkeert van een leven in zonden tot God en deze persoon roept de naam van Jezus aan (wat zichtbaar wordt in de doop) dan zegt Petrus dat deze persoon vergeven wordt van zijn/haar zonden en de Heilige Geest krachtig ontvangt in zijn/haar leven om nu met en voor Jezus te leven! Dat is geweldig nieuws!


De andere tekst staat gaat over Paulus:

Handelingen 16:30-34
en hij bracht hen naar buiten en zei:  Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
En zij zeiden:  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.
En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen.
En hij bracht hen in zijn huis  en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.


Ook hier wordt de vraag gesteld wat er gedaan moet worden. Paulus zegt "geloof in de Heere Jezus Christus" of in andere woorden: "Geloof in Jezus als Heere en als Messias" zoals ook zichtbaar wordt in Handelingen 2:36. En deze persoon gelooft in de Heere Jezus (en heeft Hem aangeroepen) en laat zich onmiddelijk dopen. En niet alleen hij, maar ook 'de zijnen', de mensen die bij hem waren. En hij verheugt zich dat zij allemaal tot geloof gekomen zijn in God.


Misschien worstel jij met de vraag "wat moet ik doen om gered te worden" of misschien denk jij dat er iets bijzonders moet gebeuren van Gods kant voordat jij tot Hem kan/mag komen... Misschien zeg je "maar wij kunnen toch niets doen om gered te worden, God moet het doen..." laat dit dan een aanmoediging zijn.

In de Bijbel wordt deze vraag gesteld en beantwoord en dus kun jij de Bijbel hierin volgen. 
"wat moet ik doen om gered te worden?"

Bekeer je, roep de naam van Jezus aan (vraag Hem je te vergeven en nieuw leven te geven) en laat je dopen! De Heere zal je redden, Hij is te vertrouwen!