Preken Compilaties Artikelen

Noodzaak van herleving

De grootste noodzaak van deze tijd voor Nederland is (volgens mij) dat er een herleving komt IN de kerk! Wij zijn in velen zaken schreef gegroeid als lichaam van Christus en leven niet voor de volle 100 procent voor de Heere Jezus. Hoeveel ware gelovigen kent u die werkelijk een diepe liefde hebben voor Jezus en een diepe bewogenheid hebben voor de opbouw van de gemeente en voor het winnen van zielen? Ziet u dit terug in uw eigen leven? Zien we werkelijk overal gemeentes in Nederland die voor de Bijbelse waarheid staan, die de boodschap over Jezus Christus verspreiden (niet alleen door de predikers, maar ook door 'normale' gelovigen die getuigen van hun Koning en Redder) en die weten wat het is om tijd door te brengen in gebed? Ik denk dat we helaas moeten concluderen dat dit niet het geval is.

De vraag is dan: hoe kan dit veranderen? Kan dit door onze eigen kracht of onze eigen wijsheid?

In de Bijbel zien we dat alles begint met: zien. We zullen de noodzaak moeten gaan zien. Iemand die niet ziet dat hij zondig is, kan niet gered worden en zal niet gered worden omdat hij simpelweg de noodzaak niet ziet. Waarom zou je tot Christus gaan voor vergeving van zonden, als je (redelijk) goed bent? Misschien voor 1 of 2 zonden, maar niet voor de complete reiniging van je hele wezen, want je bent best goed. ‘Nee’ zegt de Bijbel! We moeten tot Christus komen voor redding, omdat we zondig en zelfgericht zijn en daarvan reiniging nodig hebben. Hetzelfde geld voor opwekking/herleving. Zien we daadwerkelijk de noodzaak voor een opwekking in de gemeente? Zien we daadwerkelijk dat alleen God ons nu nog kan helpen? Zien we daadwerkelijk dat de veranderingen die gedaan moeten worden, niet door ons mensen gedaan kunnen worden, maar dat God - door Zijn HEILIGE Geest - zelf een machtig werk moet doen van herstel en ons (opnieuw) leven moet geven. Wie overtuigt mensen van zonden? God door Zijn Geest! Wie brengt mensen tot leven? God door Zijn Geest! Wie geeft ons kracht? God door Zijn Geest!

Maar wat moeten wij dan doen? Wat zegt de schrift hierover?

Joël 2:15-19 "Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken."

Als je noodzaak om je heen ziet (of in je kerk), buig je knieën, scheur je hart vanuit berouw en verdriet, roep een vastentijd uit (niet slechts van eten, maar van alles wat je afhoud van God of je afremt in je geloofsleven) en bid! God hoort naar de gebeden van Zijn volk. Lees bijvoorbeeld het gebed van 1 Koningen 8 (inwijding van de tempel) of Lukas 11:9-13 (Jezus eigen woorden over gebed) of 1 Johannes 3:22.

In de hele schrift komt dit belangrijke onderwerp (het onderwerp ‘gebed’) voor, niet als een studie, maar als een noodzaak en een instrument in de hand van God. O, wat is het nodig om te leren bidden. Wat is het nodig om gebroken genoeg te zijn om te pleiten voor ons land en andere landen en voor de mensen om ons heen (en misschien juist wel voor onszelf)! Waarom zijn er zo veel familieleden die verloren zijn? Waarom reageren mensen zo koud wanneer wij de boodschap over Jezus Christus delen? Zou het niet te maken kunnen hebben met het feit dat we zo weinig voor hun zielen pleiten?

O broeders en zusters, ik bid dat God met Zijn Geest in ons zo aan het werk zal gaan dat alle gelovigen het belang gaan zien van een werking van Gods Geest in ons land (herleving) en dat zij op hun knieën gaan met een gebroken hart en God vast houden aan Zijn beloftes! Hij zal werken, als wij volhardend bidden (Lukas 18:1-8). O, laten wij bidden of God ons Zijn geest van voorbede wil geven (Zacharia 12:10). Dat wij gebroken mensen zullen zijn, te midden van een door zonde verziekte wereld! Dan zullen God de Vader en de Heere Jezus Christus verheerlijkt worden in ons en door ons.

Ik wil eindigen met een quote van Leonard Ravenhill: "Als we zonder opwekking kunnen leven, dan zijn we niet waar God wil dat we zijn!"