Preken Compilaties Artikelen

Principe #8: Staan voor het getuigenis van de gemeente

“In de verschillende crisissen die plaatsvonden in de geschiedenis van de kerk zijn er mensen naar voren gekomen die een heilige onverschrokkenheid toonden dat hun broeders deed verbazen. Toen Luther zijn stellingen vastnagelde aan de deur van de kathedraal in Wittenberg,  stonden bedachtzame mensen verbaasd over zijn onverschrokkenheid. Toen John Wesley alle kerkelijke beperkingen  en religieuze fatsoenlijkheid negeerde en in de velden en zijwegen predikte, stelden de mensen vast dat zijn reputatie geruïneerd werd. En zo is het altijd geweest. Toen de religieuze gesteldheid in bepaalde tijden riep om mensen die bereid waren om alles op te offeren voor Christus, creëerde de vraag het aanbod, en zijn er een paar bereid bevonden om als 'overmoedig voor de Heere' beschouwd te worden. Een volslagen onverschilligheid met betrekking tot de mening van mensen en andere consequenties is de enige houding  die kan voldoen aan de behoefte van deze tijd.”   

Er komt een tijd en misschien is deze tijd al aangebroken, waarin velen van het lichaam van Christus in landen waar weinig of geen vervolging is, zullen moeten opstaan voor de waarheid in deze eindtijd. Er zal zo’n sterke afval komen  die vele kerken, denominaties en groepen zal overvallen, zodat het ware lichaam van Christus geroepen zal worden door God om onder leiding van Jezus Christus samen te komen. Deze samenkomsten zullen geleid worden door dienende leiders, die de ware Herder  kennen en die de kudde van God zullen leiden naar heiligheid en reinheid.  Er kan spoedig een tijd aanbreken, waarin zelfs de zwakste, eenvoudige gelovige in Jezus Christus onbevreesd voor de waarheid en voor Gods Woord zal moeten staan. Ben je bereid om je onder degenen uit Hebreeën 11 te scharen, die voor geloof en gerechtigheid stonden? Bent jij bereid om je te scharen onder de miljoenen martelaren die voor de troon van God zijn? 

Laat het toch zo zijn dat God velen zal doen opstaan en dat zij zich mogen scharen onder hen in de geschiedenis die zo’n liefde voor Jezus de Zoon van God hadden, dat zij hun huizen, hun bezittingen, hun beroepen, hun vrienden, hun alles opofferen.  De gelovigen in Hebreeën 11 hebben veel geleden, zijn opgejaagd van huis tot huis, van grot tot grot en van schuilplaats tot schuilplaats. Net zoals de vroegere profeten, “zijn zij gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.” 

De wereld was hen niet waard en zal ons niet waard zijn als we hen vastberaden in hun voorbeeld en wegen volgen. Niets minder dan een volledige herleving van de gemeente is de grote noodzaak in deze laatste dagen. Laat het zo zijn dat wij eenvoudigweg bereid gevonden worden op de dag van Zijn kracht. 

God roept vele van Zijn heiligen op om radicaal voor de waarheid op te staan en om er naar te streven de Bruid van Christus te zijn met het oog op de nabije komst van de Heere.  Dit betekent dat wij de schande om Christus' wil zullen moeten dragen, niet alleen van de verloren wereld, maar ook die van een gelovend christendom die zich niet aan Gods Geest heeft overgegeven. “Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.” 

Op deze manier de Heere volgen, zal door de meesten vreemd gevonden worden, maar het is uit een verlangen om alleen betrokken te zijn in hetgeen waarin de Heere betrokken is. Als het evangelie van Jezus Christus en de kracht van Zijn Heilige Geest afwezig zijn in de hedendaagse gemeente, dan kan een dergelijke gemeente niet de Bruid van Christus zijn. “O, hoe Hij er toch naar verlangt om die stemmen te horen van bekering en voorbede, Hem vragende — en tegen Hem zeggende, Heere, als U niet met ons gaat, willen we nergens heengaan. We zijn niet meer geïnteresseerd in een gemeente waar Uzelf niet aanwezig bent.”  Wanneer de Heere weer in het midden van Zijn gemeente in volle luister zal komen, zullen we de heerlijkheid uit Handelingen weer zien.

Laten we toch diegenen zijn die de Heere in alles behagen  wanneer we deze dagen uitgaan “buiten de legerplaats.”