Preken Compilaties Artikelen

Principe #56 (Iran): Explosieve groei in een antichristelijke staat

Om voor lezers te begrijpen welk leefmilieu christenen in Iran het hoofd moeten bieden, is het noodzakelijk om een korte samenvatting te geven van de Iraanse en van de islamitische wereldwijde agenda. Iran heeft een totalitaire regering, een dictatuur, die verdrukking en vervolging uitoefent en soms de doodstraf geeft aan degenen met een ander geloof. De Islamitische Republiek en haar leiders opereren onder een groot verlangen voor de islamitische wereldheerschappij met een religieuze ijver die geen ander geloof toestaat dan de islam. 

Hoewel in een grote minderheid, is het christendom wel aanwezig in Iran. Verder is Iran een uitsluitend islamitische staat. Het christendom in Iran heeft een lange geschiedenis dat dateert uit Jeruzalem en vanaf Pinksteren. Volgens Handelingen 2:9 waren er op de Pinksterdag Parthen en Meden (Perzen, of hedendaagse Iraniërs) in Jeruzalem die deel waren van de eerste, nieuwe, christelijke bekeerlingen. Vanaf dat moment zijn er altijd christenen geweest in Perzië, het voormalige Iran. Christenen worden er hevig vervolgd, in de gevangenis gezet, gemarteld en gedood. 

Van Mahmoud Ahmadinejad (de voormalige president) wordt gezegd dat hij geroepen is door goddelijk besluit om de terugkomst van de Twaalfde Imam (een schijnredder van de wereld) in te luiden. Ahmadinejad hield zijn achtste toespraak tijdens de opening van de herfstsessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012. Hier zijn twee citaten uit zijn 34 minuten durende toespraak:

“De aankomst van de ultieme redder zal een nieuw begin, een wedergeboorte en een opstanding aanduiden. Het zal het begin zijn van vrede, blijvende veiligheid en het ware leven.”

“Zijn aankomst zal het einde zijn van onderdrukking, zedeloosheid, armoede, discriminatie en het begin van rechtvaardigheid, liefde en medeleven.”

De islam en andere religies zijn gecreëerd door mensen die misleid zijn door de satan. De ware God kan niet Allah zijn, want die verklaart Mohammed als zijn profeet. De enige, alleen ware en levende God, onze Vader in de hemel, verklaart dat Zijn Zoon Jezus Christus is. Hij zegt ons in Zijn Woord:

“Kinderen, het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is.” 

“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” 

“En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” 

De Bijbel geeft enkele bijzonderheden over een toekomstige wereldleider. Wij weten echter niet de identiteit van deze persoon. Wij hebben wel in Openbaring 20 een aanwijzing dat onthoofding een belangrijke executiemethode van de antichrist is. “Onthoofd om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God.” 

De executiemethode van onthoofding wordt gebruikt door moslimextremisten. Zal God Iran en andere moslimnaties gebruiken om de grote verdrukking in te luiden? Wij weten het niet. We moeten doorgaan om de waarheid van het evangelie bekend te maken ondanks vervolging. God, onze Hemelse Vader, verklaarde door middel van een stem uit de hemel dat Jezus Christus Zijn Zoon is. De ware Redder van de wereld (Jezus Christus) stond op uit de dood en zal wederkeren naar de aarde in grote kracht en heerlijkheid en met de hemelse legers.

Als christenen hebben we moslims lief zoals God ons gebiedt te doen. We hebben alle moslimpersonen lief, maar we kunnen en mogen niet satans dwalingen accepteren die ons een vals geloof en een valse Messias presenteren. Er is maar één ware en levende God, onze Hemelse Vader en en één Heere, Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is Degene Die ons kan redden en een nieuwe hemel en aarde maakt zonder zonde, zorgen en dood.

Schattingen van het aantal christenen in Iran variëren. Sommigen schatten dat er een miljoen christenen in Iran zijn.  Een andere organisatie beweert een opwekkingsgolf. Ondanks dat alle rapporterende organisaties niet hetzelfde zeggen, geloven we allemaal dat er een wonderlijke groei plaatsvindt ondanks grote vervolging. Christenvoorganger Nadarkhani zegt: “Het Woord van God vertelt ons dat we moeilijkheden en ontering moeten verwachten omwille van Zijn Naam. Onze christelijke belijdenis is niet acceptabel wanneer we dit negeren, wanneer we niet het geduld van de Heere zichtbaar maken in ons lijden.”

Is ons christendom in niet-vervolgde naties koud, warm of lauw? Wanneer je zegt dat je warm bent, getuig je dan ook elke dag en bij elke gelegenheid? Degenen in vervolgde landen riskeren hun levens om het wonderbare nieuws van Jezus te delen. Waarom delen wij het goede nieuws niet iedere dag bij elke gelegenheid?

Het evangelie van Jezus Christus is sinds het begin niets anders dan explosief van groei geweest wanneer het verkondigd werd door met Geestvervulde, Christusgerichte en totaal toegewijde christenen. Zulke christenen werden niet gehinderd door tradities en religieuze ideeën van mensen. De eenvoudige boodschap van de Zoon van God Die gekruisigd en opgestaan is voor de zonden van de mensheid heeft zo’n impact gehad op miljoenen levens, dat die al hun rechten en heel hun leven overgaven aan God en zo vergeving van zonden ontvingen. We zien in het boek Handelingen verscheidene verslagen van deze explosieve groei: 

“En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.” 

“En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen.” 

“En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.” 

Sommigen schatten dat tussen Handelingen hoofdstuk 2 en Handelingen hoofdstuk 6 de gemeente in dit korte tijdsbestek groeide van 120 leden naar 25000 gelovigen! Sommigen zullen waarschuwen tegen het zoeken naar zo’n groei in de gemeente. We moeten echter niet proberen te hinderen wat God wil doen door Zijn Heilige Geest. Wanneer er tijden van vervolging zijn die over de gemeente komen, kan dat resulteren in een grote uitbreiding van het evangelie in de wereld. Sommigen schatten dat in de laatste dertig jaren meer Iraniërs hun leven aan Jezus Christus gegeven hebben dan in de laatste 1300 jaar samen! 

Zo’n werking van Gods Geest is normaal wanneer God toegestaan wordt te werken. Soms vraagt dit een tijd van vervolging en verdrukking voor de gemeente, zodat mensen niet verantwoordelijk zijn voor de gemeente, maar dat God opnieuw de plaats gegeven wordt waar Hij recht op heeft om te leiden en te sturen. Helaas is grote druk soms nodig zodat de afhankelijkheid van God opnieuw gezocht wordt. De eerste apostelen kwamen, nadat ze voor het Sanhedrin gebracht waren, terug naar de andere gelovigen en verhieven eensgezind hun stem tot God. Ze baden niet voor bescherming, maar voor vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Ze vroegen God om Zijn hand uit te strekken en zo wonderen en tekenen te doen in de Naam van Jezus. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en de plaats werd bewogen. Dit zijn de tijden dat God op krachtige manieren soeverein begint te werken. Soms is het Gods werkwijze dat Hij ons vele jaren laat wachten in een staat van christendom dat opstandig en vol zonden is. Dit doet Hij zodat wij aan het einde van onszelf komen, waardoor wij het opnieuw tot God zouden uitroepen.

God heeft een overblijfsel in Iran dat afhankelijk is en het dag en nacht uitroept tot Hem en vertrouwt op Zijn werking. Op zo’n plaats doet God het onmogelijke om Zijn Naam te verheerlijken en grote aantallen worden toegevoegd aan de gemeente. 

Als je in een land bent waarin geen vervolging is, zou je dan bereid zijn om het uit te roepen tot de Heere,  Hem vragend voor de Heilige Geest om je te helpen het goede nieuws te delen, zoals christenen dat doen in vervolgde landen? Zou jij bereid zijn om te huilen voor jouw buren die de Heere niet kennen? Zou je bereid zijn om te huilen voor de bekering van jouw land  en dat het komt tot de kennis van het evangelie  door Jezus Christus onze Heere?

Moge we geloven in de wonderlijke groei van het lichaam van Christus wanneer we in kleine samenkomsten onder leiding van Jezus Christus uitstappen in geloof.