Preken Compilaties Artikelen

Principe #5: Het boek Handelingen ons voorbeeld

Bijna iedere denominatie en christelijke beweging is begonnen met het verlangen terug te gaan naar het model en voorbeeld wat we vinden in het boek Handelingen.  Zij die de gemeente op een bijbelse manier bouwen en geleid worden door de Heere, worden altijd teruggetrokken naar het apostolische voorbeeld welke God voor ons bewaard heeft. Wij hebben vele redenen gehoord waarom verschillende christelijke bewegingen een specifieke doctrine praktiseren en waarom zij een bepaald onderwijs promoten. Maar wanneer we zorgvuldig het boek Handelingen bestuderen, zien we dat vele praktijken in moderne evangelische gemeenten niet gevonden worden in dit boek van de apostolische gemeente. 

Het kan een goede bezigheid zijn om door het boek Handelingen te lezen terwijl je de gebruiken van de gemeente noteert. Door zorgvuldig te lezen kunnen we honderden gebruiken vinden in het boek Handelingen waarin we de vroege gelovigen kunnen navolgen. Wanneer we deze lijst vergelijken met de typisch moderne evangelische gemeente zien we helaas maar enkele overeenkomsten.

Naast het verkrijgen van theologie uit het boek Handelingen moeten wij ook heel Gods Woord gebruiken om foute interpretatie te voorkomen. Het boek Handelingen en de Evangeliën naar Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes verschaffen de fundamentele kennis voor discipelschap en gemeentewerk, de diepere geestelijke werkelijkheden die later in de brieven uiteengezet worden. Er kunnen gevaren zijn wanneer we al onze theologie alleen uit het boek Handelingen halen. Het is belangrijk om het boek Handelingen te lezen in het licht van de andere boeken uit de Bijbel en dan vooral de nieuwtestamentische geschriften om zo alle fundamentele principes van de gemeente vast te stellen. Het kan ook worden opgemerkt dat de gemeente in vervolging geboren werd, wat het boek Handelingen kennelijk niet aangenaam maakt voor hen die niet leven onder dergelijke druk. Toch zouden we moeten opmerken dat de Bijbel laat zien dat de gemeente altijd gehaat wordt door de wereld  en niet past in de manier en wegen van het wereldsysteem.  Tenslotte zal de gemeente in de eindtijd duidelijk gekenmerkt worden door enorme vervolging, wat het boek Handelingen een essentieel boek voor ons maakt over hoe wij, als Gods kinderen, behoren te reageren gedurende zulke tijden. Wij moeten ook door de brieven lezen en leren van de Geest hoe de samenkomsten kunnen groeien naar totale volwassenheid, in het bijzonder vanwege de eindtijd.

Een Chinese ondergrondse gemeenteleider merkte op: “God is alleen geïnteresseerd in Zijn werk, niet ons werk. Hij overziet en bekrachtigd die dingen die voortkomen uit Zijn hart.”  Dus de vraag “staat het in de Bijbel?” zou één van de hoofdvragen moeten zijn die we ons stellen bij het starten van een gemeenschap. Als de richting, doelen, visie, middelen en plannen van een gemeente niet gevonden worden in het boek Handelingen of de rest van de Bijbel dan moeten we ons afvragen “Is het wel Gods wil?” De vroege christenen vroegen niet naar Gods mogelijkheid om buitenlandse culturen te bereiken, maar zij vertrouwden dagelijks op de Heere om Zijn gemeente te bouwen en zij ontvingen bevelen van de Geest van God. Daarom groeide de gemeente en werden velen gehoorzaam aan het geloof.  

Wij zouden ook zeer open moeten staan voor Gods leiding in verschillende lokale gemeentes en niet voorschrijven dat één stijl of één methode voor de ontmoeting precies gekopieerd moet worden. Hoewel er principes en bevelen zijn  die gelden voor alle samenkomsten , waren er toch verschillen in de manier waarop gelovigen in het boek Handelingen en in de brieven elkaar ontmoetten. Enkele voorbeelden kunnen zijn de ontmoetingen waar één broeder onderwijst,  ontmoetingen waar allen delen,  bijeenkomsten waar profeten zijn  en bijeenkomsten waar krachtige onderwijzers zijn.  Ook ontmoetten de gelovigen in sommige plaatsen elkaar rondom een maaltijd,  in andere ontmoetten zij elkaar voor onderwijs, in andere voor gebedsontmoetingen,  in andere waren ongelovigen aanwezig,  en in andere hielden zij de maaltijd des Heeren.  We zien dus een wonderlijke variëteit aan ontmoetingen en we zouden niet moeten verlangen om alle samenkomsten naar één manier te vormen. Wij kunnen ons verheugen in alle soorten bijeenkomsten. Misschien heeft de ene samenkomst van gelovigen een volwassen broeder die vaak onderwijst in vergelijking met een andere vergadering waar bij iedere ontmoeting allen worden bemoedigd om te profeteren. Er zou geen standaard moeten zijn, in het bijzonder in tijden van vervolging. Gods Geest zal op verschillende manieren leiden. In de ondergrondse kerk in China zal meestal één broeder onderwijzen, terwijl daar velen worden uitgezonden als zendelingen. Het zou in vele landen vruchtbaarder zijn dit te zien gebeuren, dan simpelweg een ontmoeting waar allen iets kunnen delen, maar waar geen zendelingen worden uitgezonden. Zo'n ontmoeting kan alleen maar eindigen in geestelijk egoïsme en zelfingenomenheid in plaats van zelfverloochening en nederigheid.

Wanneer wij kijken naar het voorbeeld van de vroege gemeente kunnen we bemoedigd worden dat zij door geloof veel worstelingen overwonnen. Wij moeten dus de moed niet verliezen wanneer we verlangen hen in woord en daad na volgen. De enige ware manier van gemeentegroei is te vertrouwen op dezelfde principes en waarheden uit het boek Handelingen die de vroege gelovigen hadden. Wat een gezegende zekerheid kunnen we dan hebben, want wij hebben duidelijke bevelen en principes die de Heere voor ons heeft achtergelaten in de Bijbel, in het bijzonder in het boek Handelingen.

Onderdeel zijn van het groeiende gemeentewerk is geen gemakkelijke taak. Ondanks dat het Gods werk is, vereist het tijd, toewijding en lijden. Toch is er een grote beloning en vreugde wanneer we de Heere toestaan Zijn Koninkrijk door onze levens heen op deze aarde te bouwen. Persoonlijke offers worden een gezamenlijke overgave aan de wil van God en zo oogsten wij de vrucht van eeuwig leven.

“Als wij de gemeente zouden hervormen, moeten we gebruikmaken van de schriften (de Bijbel) en in het bijzonder Handelingen waar het duidelijk staat hoe de dingen in het begin waren, wat goed en wat verkeerd is, wat prijzenswaardig en acceptabel voor God en voor de Heere Jezus Christus is. De schriften kennen niemand anders dan zij die Christus als hun hoofd erkennen en zich gewillig overgeven om bestuurd te worden door de Heilige Geest, Die hen versiert met geestelijke gaven en kennis.” 

Mogen wij terugkeren naar deze apostolische eenvoud om de Heere te vertrouwen Zijn gemeente te bouwen en het boek Handelingen te zien als ons voorbeeld.