Preken Compilaties Artikelen

Principe #48 (Noord-Korea): Wij zijn gezamenlijk het lichaam van Christus

Een voormalig politieman beschreef hoe hij betrokken was bij de arrestaties van elf gemeenteleden. Twee van hen werden doodgemarteld tijdens de ondervraging, terwijl de anderen geëxecuteerd werden, zo vertelde hij.

Bij God is er geen aanzien des persoons. Ieder persoon heeft een grotere waarde dan alle rijkdommen van de wereld bij elkaar en Jezus stierf voor elk persoon. De les die wij kunnen leren van de christenen in Noord-Korea is dat christenen hun levens afleggen en martelaren worden of ze nu apostel, voorganger of gelovige zijn. Wij worden allemaal beloond en geoordeeld op basis van onze eigen werken in relatie met de gaven die God ons gegeven heeft. Als gelovigen in Jezus Christus zijn wij allemaal discipelen en hebben allemaal dezelfde positie, hoewel leiders een grotere verantwoordelijkheid hebben voor God.  

Jezus sprak vaak met Zijn discipelen over leiderschap. Wanneer u de meeste wilt zijn, wordt dan de minste, een dienaar van allen. Heers niet over mensen. Was voeten. Ieder van ons is slechts een dienaar van de Heere. 

De Noord-Koreaanse gemeente kan zich niet de luxe veroorloven van het hebben van interkerkelijke bedieningen en organisaties, zoals we in vele andere landen in de wereld zien. Er zijn geen mensen die aan het hoofd van denominaties staan of begaafde theologen op het gebied van bepaalde christelijke onderwerpen. Elk gemeentelid in Noord-Korea is een gewone christen die het normale christenleven begrijpt en daarin wandelt, gebaseerd op de Bijbel. 

De overvloed van christelijke denominaties spreekt eenvoudigweg van scheiding en de ongezondheid van de gemeente wereldwijd. De lokale gemeente, wanneer die gezond en bijbels is, heeft het bestaan van denominaties niet nodig. Het lichaam van Christus is één en is zelfvoorzienend met zijn gaven en roepingen. 

God heeft het lichaam van Christus op zo’n manier gemaakt dat elk lid de ander ondersteunt. Wanneer we van de Schrift leren onder leiding van de Heilige Geest en wanneer we van elkaar leren, worden we evenwichtiger en niet extreem in een of andere leerstelling. 

Gelovigen in Noord-Koreaanse gemeenten onderwijzen elkaar beurtelings de verzen die zij uit hun hoofd kennen en met hun hart geloven. Zo worden door deze kostbare heiligen de preken gehouden uit het hart, in de kracht van de Heilige Geest en zo herinneren zij ons aan de eerste dagen in het boek Handelingen, waar ongeleerde mensen het Woord van God onderwezen geleid door de Heilige Geest

In deze eeuw van moderne gemeenten is het nodig om de les opnieuw te leren die de Heere onderwees aan de gemeente in Korinthe. Er was een bovenmatige afhankelijkheid van personaliteiten en begaafde leiders, wat scheidingen teweegbracht in het lichaam van Christus:

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 

“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.” 

Als onderdeel van dit principe willen we de lezers er ook aan herinneren dat Noord-Koreaanse gelovigen deel zijn van het wereldwijde lichaam van Christus en dat wij zorg moeten dragen voor andere delen van het lichaam. De Schrift herinnert ons eraan dat wanneer één lid van ons lichaam omwill van Christus lijdt, dat dan alle leden lijden. Het is de verantwoordelijkheid van christenen in niet-vervolgde landen om te bidden voor broeders en zusters in landen waar wel vervolging heerst. 

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.” 

“Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.” 

Bid voor hen, doe voorbede voor hen, help hen, schrijf aan de overheid voor hen.

Hier zijn enkele specifieke dingen om voor te bidden: 
I) “Nu dan Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken.”   (Door de vervulling en de kracht van Uw Heilige Geest) 
II) “Strek Uw hand uit tot genezing en om wonderen te verrichten door de Naam van Uw heiiig kind Jezus.” 
III) Bid dat God hen vergevingsgezindheid en liefde geeft.
IV) Bid dat God hen zal voorzien van bijbels. 
V) Bid dat ze iemand kunnen vinden om gemeenschap mee te hebben.
VI) Bid dat hun vrienden en buren Jezus zullen ontdekken door hun getuigenis. 
VII) Bid dat ze sterk blijven tijdens de martelingen en Jezus niet verloochenen. 
VIII) Bid voor de leider Kim Jong Un dat hij Jezus aanneemt als zijn Redder. 
IX) Bid voor Noord-Korea dat het een natie wordt die meer openstaat voor het christendom. 
X) Bid voor de gelovigen voor geloof, kracht en moed om staande te blijven. 
XI) Bid voor vertroosting in beproeving. 
XII) Bid dat de beulen christenen zullen worden.
XIII) Bid dat de Noord-Koreaanse christenen hun beulen zullen zegenen, voor hen zullen bidden en goed aan hen zullen doen. 
XIV) Bid voor de Noord-Koreaanse christenen om sterk te blijven in het geloof en om te geloven in een God van wonderen, wetend dat God alles het beste weet.
XV) Bid dat de gelovigen niet in verzoeking worden gebracht.      
XVI) En bid dat God hen verlost van het kwade, overeenkomstig Zijn wil.