Preken Compilaties Artikelen

Principe #38 (China): De geest van martelaarschap

De ondergrondse kerk in China is gedoopt in een vuur van intens heftige vervolging. Dit heeft een theologie gecreëerd van 'lijden met Christus'.  Zij hebben zich gerealiseerd dat al het lijden er is vanwege Christus en voor Christus.  Het werd duidelijk tegen de apostel Paulus verteld dat hij Jezus Christus direct vervolgde toen hij de gelovigen uit de eerste gemeente vervolgde.  Er is een bereidwilligheid in de gemeente in China om voor Christus te lijden als de normale prijs om een gelovige te zijn. Het is aanvaard als de wil van God om bij tijden te lijden  en zelfs om hevige vervolging te verwachten. Dit soort vervolging creëert een vreugde  en gevoel van voorrecht dat zij bereid zijn om zich te identificeren met hun kostbare Heere die hen gered heeft. 

Lijden en vervolging heeft geen wrok tegen China of zijn regering veroorzaakt, maar juist een diepere liefde voor alle Chinezen die gewoonweg zondaren zijn die Gods grote liefde nodig hebben.  In anderen landen hebben we het nodig om deze les echt te leren en om te proberen te begrijpen dat we onze vijanden moeten liefhebben zoals onze Heere ons dat onderwees.  Wanneer de geest van de antichrist en vervolging tot ons komt, moeten we dezelfde theologie van het martelaarschap  leren die deze jonge ondergrondse kerk zo goed heeft geleerd. 

Een mooi voorbeeld van dit optimisme ten aanzien van heftige vervolging kun je lezen in één van de gezangen van de ondergrondse kerk: “In de donkere nacht zijn bloemen geuriger. In de donkere nacht zijn voetstappen meer nauwkeurig bepaald. Een reis in de duisternis is dicht bij zijn einde. Herinner eraan om trouw te blijven aan God!”  Zo’n donkere nacht van vervolging is voor velen aanstaande. Mogen we opgewekt zijn en opspringen van blijdschap  zodat we het karakter van Gods Zoon naar anderen reflecteren. 

“De gemeente bloeit onder druk, dat was de geboorte van de eerste gemeente. Ze werden vervolgd in Jeruzalem en overal. In de Schrift, met name in Handelingen, gingen ze weg nadat ze gearresteerd en geslagen waren en ze verblijdden zich omdat ze het waardig waren om te lijden voor de Naam van Jezus. Ik denk dat het een groot voorrecht is, maar het is niet iets wat je zoekt, want dat zou de verkeerde houding zijn.” 

De druk van de vervolging voor de Naam van Christus en een onrechtvaardige haat zal in de eindtijd tegen jou komen, simpelweg omdat jij Jezus Christus vereert en aanbidt. Zul je in staat zijn om in die dagen staande te blijven?

Het zal gemakkelijk zijn om de massa te volgen, de velen die zich zullen afkeren van het geloof.  Maar onze Heere verlangt dat wij door Zijn genade trouw blijven aan Zijn roeping en aan Zijn Naam. Hij zegt tegen de gemeente in Filadelfia: “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.”  Ook in de stad Pergamus: “U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.” 

Moge God ons vinden als deze trouwe gemeenten die met blijdschap en hoop veel voor het Koninkrijk van God verdroegen en geen compromissen en lauwheid toestonden die hen zouden wegdrijven van het vrijmoedig zijn omwille van de Heere. 

De grote afval wordt getoond in 2 Thessalonicenzen: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.”  Moge God ons op die dag bewaren en ons toestaan om trouw aan Jezus Christus te blijven en om bereid te zijn om alle verlies te verdragen om Zijns Naams wil.  Onze grote zekerheid in Christus is nooit in gevaar zo lang we dagelijks in Hem blijven.

We kunnen aan Zijn voeten zitten wanneer Hij een tafel gereed maakt voor de ogen van onze tegenstanders.  De Goede Herder van de schapen zal ons bewaren. Laten we dicht bij onze Meester blijven zodat geen van deze dingen ons zal overweldigen. Deze woorden zouden ons kracht voor onze zielen moeten geven voor deze komende dagen en een verlangen om de wil van de Vader te doen. 

In de eerste eeuw schreef de apostel Johannes: “Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.” 

Nu, 2000 jaar later, laten we niet verrast zijn wanneer het hele wereldsysteem ons, die zich naar de Naam van Christus noemen, zal haten. Wees moedig voor Zijn getuigenis, want zeer snel zullen lijden en martelaarschap geen abstracte theologie meer zijn, maar een praktische realiteit. Mogen we van de Heere leren hoe we de tijd die komt kunnen verdragen. Zijn “genade is genoeg,”  Hij zal ons die dag staande doen houden tot Zijn eer.

En ook, moge God doorgaan om in ons een diepgaand respect voor die martelaren te bouwen die ons zijn voorgegaan  en ons helpen te realiseren dat het christendom in onze dagen meer ernst nodig heeft — een martelaarsgeest dat het evangelie, tegen iedere prijs, zal verkondigen aan de wereld rondom ons.