Preken Compilaties Artikelen

Principe #35: De maaltijd des Heeren: Christus' dood

De maaltijd des Heeren is duidelijk een nieuwtestamentische bediening welke door de eerste discipelen gehouden werd, aangezien de betekenis is gekoppeld aan het einde der tijden. De Bijbel zegt dat als we de Heere gedenken, we Zijn dood verkondigen totdat Hij terug komt.  Deze dood is belangrijk omdat Christus door zijn dood onze zonden op Zich nam en ons bevrijdde van de toorn van God voor ons.  Wat een geweldig goed nieuws om te vieren dat dit een volbracht werk is  en we niet hoeven te lijden onder de toorn van God vanwege onze zonden als we in Jezus Christus zijn en wandelen in een leven van ware discipelschap met Hem. 

De maaltijd des Heeren is niet zomaar een symbool, maar een zeer belangrijke herinnering van de heilige daad van God, door Zijn bloed te vergieten voor de zonden van de mensheid. Als we op een onwaardige wijze deelnemen aan deze maaltijd des Heeren en we hebben geen eerbiedige vrees voor de Heere in onze dagelijkse wandel, dan kunnen we Gods tuchtiging op onszelf en de gemeente verwachten.  Deelnemen aan de maaltijd des Heeren doet ons beseffen dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente en dat Hij ons corrigeert en herdert.

Alle ware gelovigen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd des Heeren. In 1 Korinthe worden we eraan herinnerd om onszelf te beproeven: “Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.”  De Heere wil dat we onszelf beproeven en de zonden in ons leven belijden voordat we deelnemen aan Zijn maaltijd. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”  Belijdenis omvat ook bekering en het afkeren van zulke zonden in de toekomst. Als je weent over je zonden zul je misschien niet willen deelnemen aan de maaltijd des Heeren. Echter, de Heere houdt van jou en wil dat je deelneemt aan Zijn maaltijd, mits je jouw zonden hebt beleden en jij om reiniging hebt gevraagd.

De maaltijd des Heeren herinnert ons om het grote offer van de Heere te visualiseren en te onthouden. Een oud apostolisch gebed luidt: “Voor ons heeft u genadig geestelijk voedsel en drank gegeven , en het eeuwige leven door Uw dienaar.”  Zo moeten we dankbaar en nederig zijn wanneer wij het brood breken.   Gemeenten kunnen zo vaak als de Geest hen ertoe leidt  de maaltijd des Heeren gedenken en vieren. Vele groepen doen dit iedere keer als zij elkaar ontmoeten zodat zij de tekenen in hun midden hebben. Dit helpt om de samenkomst op de Heere Jezus Christus gericht te houden. 

De Heilige Geest is er op gericht om de persoon van Christus te verheerlijken en te verhogen  en dit gebeurt door de bediening van de maaltijd des Heeren: “Vanaf het begin was het Christus die gepredikt werd: de persoon die in het volle zicht werd gehouden, en Degene door wie het evangelie kwam. Het was 'het Evangelie van God over Zijn Zoon.'  De nadruk lag niet op wat mensen kunnen hebben, maar op Gods rechten en de heerlijkheid van Christus. Dit lijkt tot spanning te leiden, maar laat het duidelijk zijn dat de Heilige Geest — de Bewaarder van de eer van Christus — het meest gericht is op dit punt en Zich alleen hieraan zal toewijden om Christus in het volle zicht te houden.” 

De maaltijd des Heeren houdt ons ook altijd nederig want hierdoor blijkt dat we grote zondaars zijn die redding nodig hebben. Een citaat uit een geschrift van een groep gelovigen luidt: “Telkens wanneer de broeders samenkomen, wordt de maaltijd des Heeren gevierd. Zo verkondigen wij de dood van de Heere, en zo waarschuwen we iedereen te gedenken, hoe Christus Zijn leven gaf voor ons, en Zijn bloed werd vergoten voor ons. Op deze wijze moeten ook wij bereid zijn om ons lichaam en leven te geven ter wille van Christus, wat betekent ter wille van alle broeders.” 

De drinkbeker van dankzegging  herinnert ons eraan om het goede nieuws van de gekruisigde Redder  te brengen aan verlorengaande zielen in de wereld om ons heen en in de nog onbereikte gebieden.