Preken Compilaties Artikelen

Principe #33: De gehoorzaamheid van de geloofsdoop

In het christendom zijn de meningen sterk verdeeld over de leerstelling van de doop. Toch is dit gebruik niet iets wat genegeerd mag worden, want het is bijbels en moet zichtbaar zijn in het leven van de gemeente. De doop is alleen bestemd voor gelovigen die “uit de duisternis geroepen zijn tot Zijn wonderbaar licht.”  Vele ware gelovigen werden martelaren door te staan voor de waarheid van de geloofsdoop en die te verdedigen. Ze stonden op tegen de valse ideologie van kinderdoop die jaren uitgevoerd werd door het systeem van de Katholieke Kerk. Zij die in 1500 bekend stonden als de anabaptisten, waren mensen die 'herdoopt' werden, waardoor ze (over-)dopers genoemd werden. Velen betaalden een hoge prijs doordat zij in vervolging martelaren werden gemaakt door de verdrinkingsdood, de zogenaamde 'derde doop'. 

Herhaalde getuigenissen in de kerkgeschiedenis bevestigen het feit dat wanneer een gelovige zijn geloof in de Heere Jezus Christus belijdt, dat ze dan een verlangen hebben om de Heere te gehoorzamen in de waterdoop. Of dit is door middel van volledige onderdompeling, besprenkeling of een andere methode, het mag geen punt van scheiding zijn onder gelovigen. Sommigen noemen de doop de eerste gehoorzaamheid, wat juist is omdat het één van de eerste opdrachten is voor een nieuwe gelovige. Sommigen zullen proberen om de doop onbelangrijk te maken, omdat het maar een klein gebod is. Maar wij moeten de mentaliteit hebben dat zelfs de kleinste geboden van God op de dag van het oordeel heel belangrijk zullen zijn. 

De Heere Jezus Christus Zelf illustreerde de waterdoop — als een volwassene — door gedoopt te worden door Johannes de doper in de rivier de Jordaan. God de Vader werd behaagd en opende de hemel en sprak door middel van een stem: “U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”  In het evangelie van Mattheüs wordt het ons opgedragen om ons te laten dopen: “Hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.”  Ook in het evangelie van Markus: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”  Door het boek Handelingen heen volgden gelovigen Christus in de doop, waaronder ook de drieduizend die zich bekeerden op de pinksterdag. 

Wanneer wij gedoopt worden, verklaren we aan de wereld ons geloof in Jezus Christus en dat wij met Hem gedoopt zijn in Zijn dood — dat de zonde met ons gestorven is — en dat we opgestaan zijn in Jezus’ opstanding en dat we ons met Christus bekleed hebben. We zijn gedoopt in één lichaam en door één Geest, de Geest van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Nadat we Christus aanvaard hebben is het niet nodig om eerst dooplessen te volgen. “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.” 

Mogen wij acht slaan op deze dingen en elk gebod in de Bijbel als belangrijk behandelen; belangrijker dan wat dan ook in dit aardse leven.