Preken Compilaties Artikelen

Principe #32: Godsvrucht door de daad van onderdanigheid

Een van de meest belangrijke gebieden van godsvrucht in het leven van een gelovige is het gebied van onderdanigheid. Wanneer iemand niet onderdanig is, maar een rebellerende geest heeft, loopt hij veel gevaar om trots te worden en te zondigen. In de Bijbel worden vele waarschuwingen gegeven tegen de staat van rebellie en gebrek aan onderdanigheid in het leven van een gelovige. We moeten Gods soevereiniteit en regering over heel de schepping, onze levens en de gemeente erkennen. We moeten ons verstand onderwerpen aan het gezag van de Schrift zoals we ons in onze geest aan God onderwerpen; Hij bezit ons nu. We moeten ons onderwerpen aan hen wie God toegerust heeft met bedieningen en gaven in de gemeente om het lichaam van Christus te leiden.  God heeft altijd en zal altijd herders onder de Opperherder (Jezus Christus onze Heere) in de gemeente plaatsten om de kudde van God te beschermen en om toezicht te houden. 

Wanneer wij de weg van het niet onderdanig zijn, volgen en onszelf verhogen, komen wij op een plaats waar we geregeerd worden door de duivel (satan).  Hij was de eerste die in opstand kwam tegen God. Zo zal hij ons beïnvloeden om in opstand te komen tegen God en tegen al Gods afgevaardigde autoriteiten. 

“Wanneer wij onderzoeken wat het betekent om de geest van onderdanigheid te hebben, is het noodzakelijk dat we onze menselijke redenaties en onze culturele valkuilen loslaten, zodat we volledig kunnen aannemen wat het Woord van God ons onderwijst. Helaas hebben wij deze opstandige natuur geërfd van Adam. Wees dus niet verrast te ontdekken dat het vecht om levend te blijven. We zullen in deze strijd geholpen worden wanneer we het licht van Gods Woord toestaan deze opstand te openbaren en we er dan ook bewust voor kiezen te geloven wat de Schrift zegt in plaats van wat ons vlees zegt.

Bijbelse onderdanigheid aan gezag erkent dat God, mijn Schepper, het hoogste gezag en alle macht heeft. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zou ik, Zijn schepping, de volledige controle van mijn leven over moeten dragen aan Zijn wil. Dit bevat het onderwerpen en gehoorzamen aan al het afgevaardigde, menselijke gezag, in de wetenschap dat wanneer ik dit doe, ik me eigenlijk onderwerp aan Gods gezag. Zo ook, wanneer ik in opstand kom tegen het afgevaardigde gezag,  ik eigenlijk in opstand kom tegen God Zelf.

Deze definitie identificeert wie God werkelijk is en wat onze plaats in Zijn schepping is. Dit omvat absolute gehoorzaamheid aan Hem en het afgevaardigde gezag.” 

Jezus Zelf onderwierp Zich aan God de Vader.  Daarom onderwierp Hij zich aan elk ander gezag door de leiding van Gods Geest. Dit is een voorbeeld voor ons om na te volgen, want wanneer wij onjuist behandeld worden omwille van het Koninkrijk van God, dan zijn we gezegend. 

Ware onderdanigheid is alleen mogelijk wanneer wij geleid worden door de Geest van God. Velen onderwerpen zich, maar zijn in hun hart te verbitterd en te boos om zich aan het gezag te onderwerpen. Godvruchtige onderdanigheid is daar waar het individu in staat is — door Gods genade — onder goede en slechte omstandigheden, zich te onderwerpen en te gehoorzamen aan God. Een voorbeeld hiervan in het oude verbond is wanneer David zich onderwerpt aan het leiderschap van Saul, zelfs toen de Heere Zich onttrokken had van het leven van koning Saul. Zelfs op momenten dat Saul probeerde David te doden door een speer naar hem te werpen, zelfs onder deze omstandigheden onderwierp hij zich nog steeds. 

In de brief aan Efeze wordt ons het bijbelse principe voor onderdanigheid duidelijk getoond: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.” 

Terwijl mannen een onderdanige vrouw verlangen, moeten zij onderdanig zijn aan God en hun vrouwen op dezelfde manier behandelen als hoe Jezus de gemeente behandelt. Jezus had de gemeente zo lief dat Hij Zijn leven voor de gemeente aflegde en zo moet ook een man zijn leven afleggen voor zijn vrouw. Efeze zegt: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.”  Dit leidt tot een mooie eenheid waarin de vrouw geen problemen heeft om onderdanig te zijn, omdat ze de liefde en het offer van haar man ziet. 

Onderdanigheid komt voor in ons dagelijks leven en is bovendien toepasselijk op politieke leiders en de politie. Onderwerp je aan de regering: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld.”  Waar het ons verboden wordt om te geloven en het goede nieuws van het evangelie te delen, moeten we antwoorden zoals Petrus en Johannes deden: “Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” 

De Bijbel leert ons ook om te onderwerpen aan elkaar. We hoeven niet altijd gelijk te krijgen. We kunnen ons verootmoedigen om de vrede te bewaren: “Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.” 

In 1 Korinthe staat: “Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt, en aan ieder die meewerkt en zich inspant.”  Zo zei ook de apostel Petrus: “Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” 

In de brief aan de Hebreeën worden we hiertoe vermaand: “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.” 

Het meest belangrijk is onderwerping aan God: “Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”  Als wij ons niet onderwerpen en ons volledig overgeven aan God, kan er geen overwinnend christenleven voor ons zijn. Door ons te onderwerpen aan de Hemelse Vader en Hem te vragen de overwinning te brengen, is de strijd gewonnen. Want Christus is de overwinnaar. “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”  Jezus heeft ons niet alleen verlost van de straf van de zonde, maar Hij heeft ons ook verlost van de kracht van de zonde. 

Mogen wij opnieuw de godvruchtige discipline van onderdanigheid leren wanneer wij samenkomen onder leiding van Jezus Christus.