Preken Compilaties Artikelen

Principe #27: De prioriteit van de liefde

De Heere is zeer duidelijk wat betreft de prioriteit en het belang dat Hij legt op het liefhebben van elkaar. Dit is niet slechts een optie, maar een realiteit dat zichtbaar zal worden wanneer ware gelovigen samen zijn.  Als de liefde ontbreekt, zou er een alarmbel moeten gaan rinkelen dat er iets mis is in het lichaam van Christus.  De wet van de liefde zegt: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”  Onze Heere gebood niet alleen de eerste discipelen om elkaar lief te hebben, maar ook zei Hij dat het een vrucht zou zijn dat de wereld zal laten zien dat God een gemeente op aarde heeft samengevoegd. Elke gelovige zou moeten overwegen om regelmatig 1 Korinthe 13 door te lezen om de juiste prioriteit te bewaren in de christelijke wandel.

De bewoording 'elkaar' komt meer dan 25 keer voor in het Nieuwe Testament. Hier zijn een aantal zinnen: was elkaars voeten,  heb elkaar lief,  ga elkaar voor in eerbetoon, wees eensgezind onder elkaar,  laten wij dan niet langer elkaar beoordelen,  aanvaard elkaar,  wijs elkaar terecht,  groet elkaar,  dien elkaar,  verdraag elkaar,  wees medelevend naar elkaar,  wees elkaar onderdanig,  vergeef elkaar,  bemoedig elkaar,  spreek geen kwaad over elkaar,  heb gemeenschap met elkaar.  Deze teksten zijn niet slechts regels, maar waarheden die de Heilige Geest in ons leven wil werken zodat wij meer worden zoals Jezus Christus. Deze nieuwtestamentische manier van wandelen in de liefde vereist dat wij afhankelijk zijn van de genade van onze Heere en dat wij daarin rusten. In een zelfgerichte samenleving moeten wij waakzaam zijn om niet verkeerd over elkaar te denken en in het bijzonder met betrekking tot de huisgenoten van het geloof. 

“Veroorzaak geen scheiding in de gemeente van Christus. Die innerlijke onenigheid, dat de leden ophouden een wederzijdse liefde voor elkaar te hebben, is de wortel van alle strijd en elke uitwendige scheiding.” 

De twee voornaamste geboden in de Bijbel die ons gegeven zijn door onze Heere zijn gebaseerd op liefde: “Jezus antwoordde: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’” 

De Schrift zegt dat wanneer we niet liefhebben, we niets zijn: “Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.” 

Onze Heere onderwees ons het principe om de minste van de broeders lief te hebben door te zeggen: “Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” 

“Een ontnuchterende openbaring eigenlijk: op de dag van het oordeel zal de Heere de schapen van de bokken scheiden, en dat niet op basis van het aantal preken dat we hielden of het aantal zielen dat we tot Christus konden bekeren of het aantal dingen dat we juist geprofeteerd hebben of het aantal demonen dat we uitgeworpen hebben. Nee, in deze passage wordt zichtbaar dat mensen worden aanvaard of veroordeeld gebaseerd op de wijze waarop ze de ‘minste’ van de christenen behandelden (op de meest praktische manieren) — want zoals mensen de minste van de christenen behandelen, zo behandelen ze Christus Zelf!” 

Laat het zo zijn dat wij het belang van deze liefde zullen zien in onze samenkomsten die staan onder leiding van Jezus Christus, en dat zelfs ten opzichte van de minste onder de gelovigen.