Preken Compilaties Artikelen

Principe #22: God gebruikt de zwakken door Zijn Geest

God is niet op zoek naar de elite en zij die het meest bekwaam zijn. Hij is juist op zoek naar de zwakken  en de dwazen die op Hem vertrouwen. God gebruikt gebroken potten en vaten,  Hij gebruikt onvolmaakte mensen die vertrouwen op een volmaakte God. Op die manier zullen alle mensen weten dat het God is, die Zijn kracht en glorie door een broeder of zuster heeft geopenbaard. Dan zal beseft worden dat het geen werk van mensen is,  maar dat het werk van God was. Om de grootste glorie aan Zijn Naam te brengen, verzamelt de Heere een eindtijdbeweging die bestaat uit zwakke, arme, hulpeloze en verachte mensen die door het religieuze stelsel van vandaag de dag zijn afgeschreven en worden beschouwd als onbruikbaar voor haar doelen.  Maar God gaat juist deze gelovigen zalven, zodat zij de boodschap van het evangelie met kracht in een verloren en stervende wereld zullen brengen. We zien het bewijs hiervan in de ondergrondse kerk in de gehele wereld, waar onbekende, rondtrekkende evangelisten van stad tot stad gaan om het goede nieuws te verkondigen. 

Want de Schrift betuigt: “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.”  De vraag is of wij zwak genoeg voor God zijn, zodat Hij ons kan roepen en gebruiken. Zijn we ontdaan van alle tradities van religieuze mensen,  zodat we van de Heere Zelf kunnen leren? Dit is de weg van de Heere. God is op zoek naar een Gideons leger dat gewillig is om volledig op Zijn kracht te vertrouwen en niet op eigen macht of kracht. God gebruikt mensen die niets betekenen en Hem daarom onvoorwaardelijk en volledig vertrouwen. Ga jij vandaag deel uitmaken van dit Gideons leger? 

Beeld je eens in: duizend tegenover één of misschien wel honderdduizend tegenover één. Dit is Gods werkwijze, want één persoon met God is een meerderheid. Het zou zelfs één tegenover een miljoen kunnen zijn, maar als God met deze persoon is, zal hij de overwinnaar zijn. In deze eindtijd zoekt God ernaar Zijn Naam groot te maken en daarom gebruikt Hij de zwakke en de nederige, zodat het duidelijk het werk van God is en niet dat van mensen. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht! 

De Heere is soeverein en Hij zal de zijnen doen opgroeien, in het bijzonder om de wijzen en verstandigen te beschamen. God verlangt naar een overblijfsel van heiligen die Zijn voorschriften en werk doen, wat het ook kost. De verachten en de zwakken zullen opgewekt worden, zodat God de glorie krijgt. Deze glorie, die binnen korte tijd de aarde zal bedekken zoals water de zee bedekt , zal allemaal zijn om Hem te verhogen en om het getuigenis van God te verheerlijken op aarde.    

“De Heere Jezus roept mensen die beseffen dat zij helemaal niet kunnen functioneren zonder Zijn genade en bekrachtiging. God kiest ervoor om personen te gebruiken die Hem intiem kennen! Dit is het eerste vereiste voor het dienen in het Koninkrijk van God.”  Een dergelijke groep van zwakke mensen die God kennen, zullen de personen zijn die Gods doelen op aarde in de eindtijd ten uitvoer zullen brengen. We moeten niet boos op de Heere zijn, wanneer Hij arbeiders in het laatste uur naar voren doet komen die nog niet de hele dag gewerkt hebben. Die mensen zal God zelf opwekken en zal hen zelfs een groter erfdeel in de verbreiding van het evangelie aan de natiën geven. Wij moeten nooit jaloers worden op een andere arbeider of op iemands zalving, maar we moeten juist verlangen om Gods wil voor ons eigen leven te volbrengen.

Een ander bekend bijbels voorbeeld is dat van de duizenden uit het leger van Israel, die beven in hun harnassen wanneer de Filistijnse reus Goliath naar voren komt om hen uit te dagen. God roept echter een eenvoudige herdersjongen, David, die geloof in God had. Slechts met een eenvoudige slinger en enkele stenen vocht God voor hem. Wat daarop volgde, was een grote overwinning voor Gods glorie en Zijn Naam. David’s, Samuel’s, Simson’s, Abraham’s, Gideon’s, God roept ons vandaag — zwak als wij zijn — om hun wegen te volgen en om op God te vertrouwen voor het onmogelijke. Met God zijn alle dingen mogelijk.

Mogen we opgewekt worden om God vandaag te gaan geloven.