Preken Compilaties Artikelen

Principe #2: Waar twee of drie bijeen zijn

Het begin van een gemeente in de Schrift wordt in deze eenvoudige verklaring van onze Heere gevat: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 

Een samenkomst van gelovigen waar de Heere Jezus aanwezig is, is de gemeente, zelfs als er maar twee of drie gelovigen zijn. Wanneer gelovigen in kleinere groepen samenkomen, laat het Gods volk toe om elkaar vaker te ontmoeten gedurende de week, zelfs dagelijks zoals de vroege gemeente deed.  Dit zorgt voor vertrouwen en de verwachting om andere oprechte discipelen van Jezus Christus te ontmoeten, te ontmoeten met de Heere Jezus Die in het midden is, leiding te ontvangen van de Heere en opgebouwd te worden door wederzijdse bemoediging  en gebeden.

De samenkomst van de gemeente vereist de gedachten en leiding van de Heere zoals 1 Korinthe ons vertelt: “Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.”  Te behandelen zaken zijn de oprichting van leiderschap  (in afhankelijkheid van de Heilige Geest) en het houden van de gebruiken  die gepraktiseerd werden in de vroege gemeenten. Twee belangrijke gebruiken, zoals geopenbaard in het Woord van God, zijn de doop  en de maaltijd des Heeren.   Wanneer we onze gedachten en onze wil onderwerpen aan het Woord van God dan zal Hij door ons de gemeente vestigen die Hij verlangt. 

Wat een mooie eenvoudigheid om het lichaam van Christus te zien samenkomen onder leiding van Jezus en in de aanwezigheid van de Heere Die Zichzelf openbaart.  Er is iets speciaals wanneer je een broeder of zuster voor de eerste keer ontmoet. Nadat je wat tijd samen besteed hebt, is er die gemeenschap van eenheid van hart in de Geest van God. Toch is de samenkomst van de gemeente die door Jezus erkent wordt meer dan gewoon elkaar ontmoeten om te praten of zelfs de dingen van de Heere te bespreken. Het is een apart gezette tijd om de heilige Naam van God eerbiedig aan te roepen en om verbaal Zijn goedheid, beloften en karakter te verkondigen. Het is een tijd waar we samenkomen om de Zoon van God, Jezus Christus, te verhogen en Hem te aanbidden in woorden van oprechte dankbaarheid in Zijn heilige tegenwoordigheid.

Er zijn vele voorbeelden van mensen in het Oude Testament, die onbezonnen waren in de aanwezigheid van God en die hiervoor gedood of geoordeeld werden.  Als gelovigen in Christus hebben we in het nieuwe verbond vrij toegang tot God door het bloed van Christus, maar toch zouden we vrees voor de Heere moeten hebben en deze eerbiedigheid mee moeten dragen als we samenkomen als Gods volk. Dit betekent niet dat er geen blijdschap kan zijn, maar het wordt een heilige vreugde, een heilig vreugdebetoon, een heilige dankzegging.

De Anabaptisten waren een groep van godvruchtige broeders met veel verschillende achtergronden die elkaar ontmoetten in kleine groepen gedurende de tijd van Maarten Luther en de reformatie. Van vroege Anabaptistenliteratuur  leren we dat zij geïnstrueerd werden elkaar in kleine groepen drie à vier keer per week te ontmoeten. Zij begrepen ook dat elke gemeenschap die zij met elkaar zouden hebben direct voortkwam uit hun gemeenschap met Christus; daarom waren zij gericht op het hebben van een persoonlijke, bruisende relatie met Christus zodat ze een vitale bouwsteen voor elke vergadering of samenkomst van de heiligen konden zijn. 

Zij die samenkomen als het lichaam van Christus moeten worden verzameld door de Heere. Velen zijn te druk en overhaast om echt de stem van God tegen hen te horen spreken.  Het is tijd om op de Heere te wachten en Hem toe te staan ons te leiden waar Hij ons zou willen brengen. Het is erg belangrijk om aan het eind der tijden getrouw in de wil van God gevonden te worden.  Onze Heere Jezus geeft ons een zeer ontnuchterend verslag van vijf dwaze en vijf wijze meisjes.  Het zou ons doel moeten zijn om gelijkgezinde gemeenschap te vinden met gelovigen in Jezus Christus, die hun lonten bijknippen en hun kruiken vullen met olie. 

Velen betreuren het gebrek aan ware Godvruchtige gemeenschap en vinden deze hartsgesteldheid maar in een aantal andere heiligen in de Heere. We mogen ons realiseren dat wanneer wij gelovigen in een kleine groep ontmoeten, zelfs met maar twee of drie gelovigen in een kamer, wij de gemeente zijn. Als God groei geeft en mensen toevoegt aan het aantal, dan zullen gaven en roepingen zich manifesteren. Deze gaven zorgen voor een volledigere uiting van de gemeente  welke eer brengt aan het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus.