Preken Compilaties Artikelen

Principe #19: Afhankelijkheid van de Geest van Jezus

Meer dan tweehonderd jaar geleden betreurde een godvruchtige schrijver met de volgende woorden het gebrek aan de merkbare aanwezigheid van God  in christelijke samenkomsten: “Door dit proces hield de gemeente er mee op om een getuige van het bestaan, de aanwezigheid en de werking van de levende en ware God te zijn. Ongelovigen die naar de samenkomsten kwamen, zagen steeds minder bewijzen van Gods aanwezigheid en controle in de gemeente waardoor ze zouden kunnen uitroepen: ‘God is werkelijk in uw midden.’  God werd aanbeden, maar dan alleen alsóf Hij aanwezig was; en momenteel is de mooie, goddelijke eenvoud van de eerste dagen veranderd tot de levenloze pracht van Roomse rituelen.” 

De ‘eerste dagen’ verwees naar de eenvoudige en glorieuze dagen in het boek “Handelingen van de apostelen”, welke beter de “Handelingen van de Heilige Geest” genoemd kunnen worden. In de samenkomsten van gelovigen moet men zich onderwerpen aan- en afhankelijk zijn van de Geest van Christus. Elke gelovige die iets deelt of over iets spreekt wat van geestelijke waarde is, heeft de zalving  en de werking van de Geest nodig. 

Onze houding zou zo moeten zijn dat wanneer wij samenkomen, wij “arm van geest” komen,  smekend voor geestelijke voeding van de Heere. Het is een geestelijk principe dat degenen die vol tot de Heere komen en niets nodig hebben, nooit iets van de Heere zullen ontvangen.  De Heere Jezus Christus heeft een wonderlijk beeld gegeven van een klein kind dat de vader vraagt om een brood. De vader zal dit altijd beantwoorden door het kind te voeden en het geen steen te eten geven! “Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”  De voorwaarden voor het vervuld zijn met de Heilige Geest zijn overgave, leegheid van het zelfleven, afwezigheid van trots, breken met bekende zonden en het vragen aan de Vader om ons te vervullen. 

In de plaatselijke gemeente worden we vanuit 1 Korinthe 12 aangemoedigd om de zwaksten onder ons hoog te achten en hen te verheffen om van hen te leren. Zo is altijd de geest van een ware nieuwtestamentische samenkomst. Er is een afhankelijkheid van anderen in het lichaam van Christus, zelfs van de zwakste onder ons die we bovendien als onmisbaar moeten beschouwen.  Meer dan dat moeten we inzien dat de Geest van de levende God ontzettend noodzakelijk is, zo noodzakelijk dat wanneer Hij niet aanwezig zou zijn, het tevergeefs zou zijn om samen te komen als gemeente. 

“De Heilige Geest komt niet om te vermaken, om ons een kick te geven door wonderen en tekenen in ons midden te doen of om ons goed te doen voelen. Nee, elk van Zijn werken heeft het doel: Hij bereidt een bruid voor. Het werk, de bediening en het doel van de Heilige Geest zijn uniek: het is om ons los te maken van de wereld, om in ons een verlangen te werken naar Jezus’ spoedige terugkomst, om ons te overtuigen van alles wat ons zou bevlekken, om onze ogen van alles af te wenden behalve van Jezus en om ons te bekleden met de sieraden van een hartstochtelijk verlangen om – als bruid – met Hem te zijn.” 

Deze afhankelijkheid van de Heilige Geest en het uitroepen naar frisse uitstortingen van Zijn genade moet een kernprincipe zijn voor het samenkomen van gelovigen die samenkomen onder leiding van Jezus Christus. 

We volgen een gekruisigde Koning Die stierf aan een Romeins kruis. Deze Redder van de wereld stierf na slechts 33 jaar op aarde geleefd te hebben. In Zijn leven was Hij voortdurend afhankelijk van het werk en de kracht van de Heilige Geest van God. In de doop, in de wildernis en in het woord dat Hij sprak, vertrouwde onze Heere op de Geest. Moeten wij dan onze levens niet evenzo besteden? Op dezelfde manier en met dezelfde afhankelijkheid?  

“Terwijl wij uitkijken naar betere methoden en sterkere mannen en vrouwen, kijkt God naar zwakke vaten die geen vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden. Hij doet dit, zodat Zijn werk op Zijn manier gedaan zal worden en zodat alle eer naar Jezus Christus zal gaan.” 

“God zal de sterken en de wijzen beschamen door Zijn instrumenten, die als zwak en dwaas gezien worden, te zalven. De Heere zal voorbijgaan aan hen die op een arm van vleselijkheid steunen, die vertrouwen op hun talenten, hun kennis, hun achtergrond en de reputatie van hun familie. In plaats daarvan zal God de gebroken van hart, de zwakken en vermoeiden oprichten. Hij zal over hen een geest van lofprijzing en een doop van liefde uitstorten. Hij zal hen Zijn grootheid, trouw en beloften laten zien en zij zullen sterk worden in de Heere en in de kracht van Zijn macht.” 

Laat het ons verlangen zijn om zwakke vaten te zijn die de Heere zal gebruiken. We zullen dan afhankelijk zijn van de Heere Zelf en de dingen zoeken die boven zijn en niet de dingen die van de aarde zijn.”  Laat er een vernieuwde getuigenis van de Geest van de Heere in onze samenkomsten zijn wanneer wij samenkomen in grote afhankelijkheid van Hem, met harten van volledige overgave aan Gods wegen. Op deze manier kan alle eer naar Jezus Christus, Gods Zoon gaan.