Preken Compilaties Artikelen

Principe #18: De satanische namaak

Hoewel God altijd op verschillende manieren en met verschillende middelen aan het werk is, is het nog steeds alleen door de Geest van God dat de gemeente zal groeien. In de afgelopen vijftig jaar is er, vooral afkomstig uit de westerse landen, een enorme buitensporigheid en misbruik geweest van het zogenaamde Geestvervulde christenleven. Hierdoor zijn vele ware gelovigen totaal weggedreven van het zoeken naar de Heere voor de ware vervulling met de Heilige Geest. Dit is een grote tragedie en één van de tactieken van de satan  om de groei van de ware gemeente van Jezus Christus te belemmeren. De ware gelovige zou nooit bang moeten zijn om het tot God uit te roepen voor frisse uitstortingen van de Geest van God om te kunnen dienen,  en voor een toename van het leven in afhankelijkheid van de Geest. 

We moeten ons bedenken dat satan de vader van de leugen is. Hij is van het begin af aan een moordenaar en is vol van bedrog.  Hij wil nooit dat de eer naar Jezus Christus gaat, maar wil juist de waarheid verdraaien en hen misleiden die bezig zijn met het werk van de Heere, opdat zij eer voor zichzelf zullen zoeken. 

Hij is ook de meester-vervalser die de kinderen van God al vanaf het begin misleidt. Hij sprak tot Eva en misleidde haar door de waarheid van God te verdraaien en te zeggen: “Is het echt zo dat God gezegd heeft…?”  Dergelijke verdraaiing van de waarheid is zijn normale bezigheid. 

Sinds de eerste dagen van de apostelen, toen de Heere Jezus op aarde wandelde, waren er misleiders en valse broeders aanwezig. Zij zijn het die heimelijk in de kudde van God komen omwille van persoonlijke winst en die ingang vinden in de vrijheid  van de gelovigen. Zij zijn verraders,  misleiders,  valse broeders,  valse profeten,  en zij verlangen naar een vooraanstaande positie onder de heiligen. We moeten een sterk vertrouwen in de Heere hebben om deze individuen te verwijderen uit Gods kudde wanneer wij als gelovigen samenkomen onder leiding van Jezus Christus.  

Een belangrijk punt om te begrijpen is dat wanneer Gods Geest werkt in een samenkomst Jezus Christus dan verheerlijkt wordt.  Wanneer mensen, openbaringen of zelfs de Heilige Geest Zelf verheerlijkt wordt, dan kun je weten dat dit geen werk van de Heere is. Een broeder zei dezelfde waarheid op deze manier: “Elke geest die zich richt op de Heilige Geest en de Heilige Geest verheerlijkt, is niet de Heilige Geest. Het is tegengesteld aan Zijn hele natuur en doel. Wanneer je dat [die waarheid] eenmaal begrepen hebt, zal het je ogen openen voor veel dingen die in de gemeente gaande zijn die anders moeilijk te begrijpen zijn.”  De Schrift zegt: “Hij zal niet spreken van Zichzelf.”  Degenen die de Heilige Geest meer aanbidden, eren en verheerlijken dan Jezus Christus, worden niet geleid door de Heilige Geest om dit te doen. De Heilige Geest zal altijd Jezus Christus eren, dus de ware werking van de Heilige Geest kan hierdoor onderscheiden worden. 

Er zijn menigten van valse leraren die woorden zonder leven spreken.  Zij maken een show met veel ‘grote, hoogdravende woorden’  die nooit geestelijke vruchten zullen voortbrengen in de luisteraars. Broeders en zusters, wij zijn in de laatste dagen en gevaarlijke tijden zijn nabij.  Misleiding is overal aanwezig in de gemeente vanwege vele valse predikers die ‘engelen van het licht’ zijn.  Vele bekende predikers ‘noemen zichzelf bij Zijn Naam,’  maar zij kennen Hem niet. En wat over de kanker van het welvaartsevangelie? Aanbidders van het goud en de schatten van deze wereld. Wat zegt Paulus over deze mensen? Hij zegt dat zij “mensen met een verdorven verstand zijn, verachtelijk wat betreft het geloof.” Helaas volgen velen deze leraren en omarmen zo een sterke dwaling.  Wij moeten vaststaan te midden van deze grote misleiding. 

God brengt oordeel en drukt Zijn ongenoegen uit over degenen die ongehoorzaam zijn, zelfs terwijl zij misleid zijn door satan. Als gemeente moeten we op onze hoede zijn voor deze misleiding, zodat we niet misleid worden door de boze, maar juist de eenvoud van de waarheid volgen en de gehoorzaamheid die gevonden wordt in Jezus Christus en Zijn heerlijke evangelie. 

Wanneer we in de eindtijd zijn, zal er een toeloop zijn van mensen (in de gemeente) die doctrines van demonen onderwijzen om zelfs de uitverkorenen van God te misleiden. Er zullen vele valse leraren zijn die beweren uit de waarheid te zijn, maar het niet zijn. Misschien is niet vervolging het meest gevaarlijke wapen tegen de gemeente, maar onverschilligheid en misleiding. 

Soms is de misleiding in de leer niet duidelijk, maar is het in het karakter van mensen wel duidelijk. Leeft de voorganger zoals Christus of is hij vol van hebzucht, zelfgerichtheid, zelfverhoging of vleselijkheid? “Het tegenovergestelde van Christus wordt in het nieuwe testament de antichrist genoemd. Wanneer christenen dit niet duidelijk zien zullen ze (wanneer de antichrist met zijn valse tekenen en wonderen opkomt op het podium van de wereld) hem ook blindelings accepteren.” 

Een broeder uit de vorige eeuw zei over deze satanische namaak: “Wanneer satan op de preekstoel of in de theologische stoel komt en doet alsof hij het christendom onderwijst, terwijl hij het in werkelijkheid bedriegt; wanneer hij doet alsof hij christelijke bewijsstukken leert, terwijl hij in werkelijkheid de basis van het geloof ondermijnt — kijk dan voor hem uit; hij doet dan zijn meest gevaarlijke werk.” 

“Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.”  Maar waar religieus vlees is, kunnen we bijna altijd boze geesten vinden die rondgaan alsof zij gezalfde vaten zijn. Zonder scherp onderscheidingsvermogen zullen we ingenomen worden door degene met een valse zalving. De dienaren van de duivel weten hoe ze moeten handelen en spreken als dienaren van de Heere — maar zij zijn allen namaak en we moeten leren hen te herkennen aan hun vruchten. Zij zijn overal om ons heen en zullen blijven groeien in aantal wanneer de komst van de Heere nabij is.” 

We moeten op onze hoede zijn voor de medewerkers van de satan,  die een schijn van godsvrucht hebben,  die indrukwekkend lijken met een show van kracht, maar ze zijn zonder de waarheid. We moeten op onze hoede zijn voor de satan, want hij kan van gedaante veranderen in een engel van het licht om ons te misleiden. Dit roept om de noodzaak van onderscheiding in het lichaam van Christus, vooral in verband met de eindtijd. Wanneer wij het eind der tijden naderen, zullen er vele valse profeten en leraren zijn die bovennatuurlijke wonderen  en genezingen zullen verrichten om zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.  We moeten bidden voor onderscheidingsvermogen  en liefde voor de waarheid zeker nu wij de komst van de Heere zien naderen  en wanneer wij verlangen om samen te komen onder leiding van Jezus Christus.