Preken Compilaties Artikelen

Principe #17: De Geest is essentieel

Het christendom werd geboren in de doop in de Heilige Geest  en zal alleen voortbestaan wanneer we deze bekrachtiging van boven hebben. Wanneer we naar de geschiedenis van de gemeente kijken, zien we dat de enige echte belangrijke verhalen van mensen die het Koninkrijk van God beïnvloedden en opbouwden, mensen waren die gevuld waren met de Heilige Geest. Deze zalving is iets dat niet alleen leiderschap in de gemeente aanduidt, maar ook bruikbaarheid voor God voor Zijn werk.

Het christendom op deze manier is vrij eenvoudig: het is een werk van de Geest van God. Deze eenvoud kan mensen beledigen, maar God geeft in 1 Korinthe 1 duidelijk aan dat Hij de zwakke, de dwaze, de ongeleerde en de onaanzienlijke van deze wereld gebruikt.  Dat gebeurde toen God zijn twaalf discipelen koos. Twee van hen wilden dat er vuur uit de hemel zou neerkomen om steden te verteren,  drie van hen konden niet wakker blijven tijdens het bidden,  één van hen was een verrader en een dief,  en één van hen verloochende Christus, door te ontkennen dat hij de Heere kende.  Zij redetwistten over wie de grootste zou zijn en ze vluchtten allemaal toen zware tijden kwamen.  Toch bouwde God met deze groep van zwakke, ongeleerde, eenvoudige mensen Zijn gemeente, die zelfs niet door de poorten van de hel overweldigd zal worden.  Dit kan ons zeer vertroosten en ons de verwachting geven dat we bruikbaar kunnen Zijn in het werk van de Heere, omdat Hij zoekt naar hen die niet zelfzuchtig zijn, maar die juist nederig, zwak en hulpbehoevend zijn. Zij zijn degenen die het uitroepen naar God voor Zijn Geest, omdat ze Hem letterlijk nodig hebben in elke situatie.

Helaas, zelfs de zwakken leren snel genoeg hoe sterk te zijn, en hoe te vertrouwen op eigen ervaringen, successen en overwinningen. Het is gevaarlijk om God glorie te onthouden doordat wij geloven dat wij bepaalde prestaties zelf hebben bereikt. Wij negeren daarmee de gepaste erkenning en glorie die God alleen toebehoort omdat het Zijn werk is. God zal alleen Zijn werk toevertrouwen aan hen van wie Hij weet dat ze Hem honderd procent de eer zullen geven voor wat gedaan is en de eer niet voor zichzelf zullen houden. 

Op dezelfde manier starten vele denominaties, gemeenten en bedieningen als een bruisende beweging van de Geest van God, maar keren daarna naar methoden, tradities en formules. Dergelijke groeperingen vertrouwen dan op hun geschiedenis, op het laatste werk van God, op structuren, gebouwen en allerlei andere dingen, in plaats van op een dagelijkse, frisse afhankelijkheid van God om hun doel te bereiken en om te groeien. Een bekende evangelische voorganger zei eens over de gemeente in zijn dagen: “De gemiddelde gemeente heeft zichzelf zo organisatorisch en financieel gevestigd, dat God niet meer noodzakelijk is. Zo verankerd staat haar autoriteit en zo stabiel zijn de religieuze gewoonten van de leden dat God Zichzelf gemakkelijk volledig van haar af zou kunnen keren, en dat ze toch nog jaren zo kunnen doorgaan op hun eigen stuwing.”  

God zoekt altijd gewillige onderdanen, die altijd op Hem vertrouwen voor het onmogelijke.  In dergelijke gevallen krijgt Hij de eer, omdat die onderdanen simpelweg de eer aan God geven voor het onmogelijke.  Elke ware beweging van de Heilige Geest, verheft en verheerlijkt  in de eerste plaats de persoon van de Heere Jezus Christus. Wanneer Zijn Zoon verhoogd wordt, zorgt Hij voor een frisse uiting en uitbreiding  van het Koninkrijk van God, in overeenstemming met het model van de vroege gemeente.