Preken Compilaties Artikelen

Principe #16: De gemeente werd geboren in gebed

Gebed is niet zomaar een onderdeel van een gemeenteontmoeting, maar het behoort het leven en de atmosfeer van een nieuwtestamentische samenkomst te zijn. De gemeente werd geboren in gebed. Het werd onderhouden door gebed. Wanneer zij vervolgd werden, gingen zij samen bidden.  Gebed was het begin van de grote opdracht. De discipelen baden voor een opvolger nadat Judas stierf.  Petrus bad voor de lamme man bij de tempelpoort.  Stefanus bad voor zijn vervolgers toen hij gemarteld werd.  Gebed was de hoofdactiviteit van de gemeente. Ananias was aan het bidden toen God hem leidde om één van de vroege, belangrijke leiders van de gemeente te zalven.  Petrus de apostel was aan het bidden toen God hem leidde om het evangelie te verkondigen aan de heidenen.  Paulus bad vele keren voor richting in zijn zendingsreizen. De apostel Petrus bad voor de opstanding van Tabitha uit de dood.  Gebed was de motor van de vroege gemeente en het hielp de gemeente te groeien en de wereld te bereiken met het goede nieuws. “De Heere Jezus Christus begon Zijn bediening niet zonder gebed. We zien dit in Lukas 3:21. Dit is het eerste dat we moeten leren als evangelie vaatwerken.” 

Er zijn in de Bijbel duizenden verwijzingen naar gebed. Een van de grootste privileges van een kind van God is spreken met zijn heilig Vader in de hemel door gebed. Gebed is de graadmeter voor de gezondheid van de gemeente en het kind van God. Gebed is ons vertrouwen op God en het gebrek aan gebed toont onze onafhankelijkheid van God. “Als we zwak zijn in gebed, zijn we overal zwak. Een zondigend mens stopt met bidden, een biddend mens stopt met zondigen.” 

Gezamenlijk gebed is voor elke gemeente noodzakelijk. Wanneer we gezamenlijk tijd besteden in gebed is het altijd een goed gebruik van de tijd, zelfs als we wachten op God en zeer weinig woorden gebruiken. Toch hebben gelovigen over de hele wereld besloten — in de drukte van de moderne samenleving — geen tijd aan gebedssamenkomsten te spenderen. Deze trieste keuze heeft vele gemeente-samenkomsten gebedsloos en ineffectief gehouden. Veel voorgangers spenderen minder dan vijf minuten per dag aan gebed: “En het zal zijn: zoals het volk is, zo is de priester.”  Dus de persoonlijke gebedswandeling ontbreekt bij velen. Weinigen bidden. Weinigen besteden tijd in intimiteit met de Heere Jezus. Weinigen heersen met God.

Gebedssamenkomsten zijn een geweldige plaats waar God leven laat ontstaan in een lokaal gebied. Samenkomen met twee of drie andere gelovigen en tijd besteden in het zoeken van de Heere in gebed maakt het mogelijk een getuigenis voor de Naam van de Heere te vestigen. Een eenvoudige praktische bemoediging voor gelovigen is om voor het gebed een aantal minuten zelf stil te worden.  Dan zouden ze een tijd van dankzegging kunnen hebben om de Heere te danken  voor Zijn karakter, goedheid en voor de machtige werken gedaan in Zijn Naam. Daarna zouden ze een tijd van voorbede — met dankzegging  — kunnen hebben, begeleid door een dienende leider die het lichaam op verschillende gebedsverzoeken attendeert. Hij zou dergelijke verzoeken afzonderlijk kunnen noemen, waarna de broeders en zusters voor dit verzoek bidden totdat er een gevoel van doorbraak en vervulling van het specifieke verlangen door de Heere is. Dit krachtige gebed is noodzakelijk en wat een zegen te voelen dat het gebed al beantwoord is door de Heere. Er kan een gevoel van huilen en verlangen zijn die uitgedrukt kan worden in gebed met vurigheid.  Op andere momenten zijn de gebeden wellicht meer intiem en zacht uitgesproken voor de Heere. Dit is alles overeenkomstig de leiding van de Geest van God en er is geen systeem of patroon voor gebed behalve zoals gegeven als voorbeeld in de Bijbel.

Wanneer in de ondergrondse huisgemeenten in China nieuwe bekeerlingen tot de Heere komen, worden ze letterlijk met anderen twee tot drie dagen opgesloten — uit eigen vrije wil — om de fundamenten van het christelijk leven te leren en om te leren te bidden. Er wordt dan vele uren lang op de knieën voor de Heere gebeden en God luistert! “Wanneer wanhopig gebed belangrijker is dan muffe godsdienstige plichten, luistert God.” 

“Samuel Chadwick, een van Gods grote mannen in de laatste jaren, onderwees dat de vernietiging van onze gebedslevens satans grootste doel is. Satan is niet bang voor gebedsloze studie, gebedsloos werk of gebedsloze religie — maar hij beeft als we bidden. Onthoud dat we in een geestelijke oorlogsvoering zijn. Gebed is één van onze hoofdwapens en geloof is daar nauw aan verbonden. Wij moeten niet verwachten dat het gemakkelijk is. Satan zal iedere inspanning voor effectief gebed aanvallen. Wij moeten echter iedere vorm van ontmoediging afwijzen en doorzetten ongeacht de kosten.” 

In de geschiedenis van de gemeente zijn er vele ware heiligen geweest, die door hun gebedslevens grote voorbeelden voor het lichaam van Christus zijn geweest. Een van die broeders was George Müller uit Duitsland. Hij bad tot zes keer per dag. Hij vroeg alleen God om te voorzien in de noden terwijl hij zorgde voor weeskinderen. Hij bewees dat het mogelijk is om alles aan God te vragen zonder te vertrouwen op mensen. Toen hij stierf, werd er voor 2100 wezen en personeel gezorgd uitsluitend door geloof. Geld kwam gewoon binnen. Alles werd gedaan door geloof en God voorzag meer dan 64 jaren in alle noden, uitsluitend gebaseerd op gebed. Dhr. Müller onderwees vijf voorwaarden voor een overwinnend gebed:

1.) Onze afhankelijkheid moet volledig en alleen van de Heere Jezus Christus zijn, als de enige grond voor enig recht op zegen.
“En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” 
2.) Wij moeten ons afscheiden van iedere ons bekende zonde. 
“Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.” 
3.) Wij moeten geloof hebben in de beloftes in Gods woord, zeker degene die Hij bevestigd heeft door een eed. Hem niet geloven, is Hem tot een leugenaar maken.
“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” 
4.) Wij moeten vragen in overeenstemming met Gods wil. Onze motieven moeten Goddelijk zijn. We moeten niet vragen om onze lusten te vervullen.
“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 
5.) Wij moeten wachten op God en uitzien naar God (volharding met geduld).
“Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.” 

Laten wij ons als het lichaam van Christus opnieuw aanzetten tot vurig,  overwinnend, persoonlijk en gezamenlijk gebed. En laten wij het verlangen van de Heere Jezus Christus delen aangezien Hij aanhoudend blijft pleiten voor ons  in overeenstemming met Gods wil.