Preken Compilaties Artikelen

Principe #15: Geen mensen behagen maar God alleen

In onze wandel met Jezus Christus moeten wij onze ogen altijd op de Heere gericht houden en Hem zoeken om Hem alleen te behagen. Het feit is dat we Jezus Christus toebehoren. Hij heeft ons verlost met Zijn kostbaar bloed en daarom zijn we niet van onszelf.  Laten wij daarom alleen Zijn goedkeuring zoeken. De eerste gemeente wandelde in de vreze van de Heere  en zij zochten niet naar eer en naar de achting van mensen. “De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.” 

De eerste gemeente zocht ernaar om God meer te behagen dan mensen,  zoals onze Heere gezegd heeft: “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.”  Mensenvrees is een valstrik,  maar de vreze van God geeft vrijheid om Zijn wil te doen. 

De religieuze mensen in onze dagen oefenen heerschappij uit en passen menselijke regels toe waardoor ze hetgeen wat door de Geest van God geboren is tot niets maken. Zulke mensen moeten weerstaan worden in de vreze van God.  De apostelen leerden door het voorbeeld van onze Heere de mensen niet te vrezen, zelfs niet wanneer ze door hen gedood zouden worden. Wij moeten ons realiseren dat wanneer we mensen vrezen, we het werk van God verhinderen.  Moge God ons rein houden van deze hindernis en ons toestaan om net zo vruchtbaar te zijn als de eerste gemeente. Moge God ons altijd nederig houden voor Hem wanneer we Zijn wil zoeken  zonder dat wij ons zorgen maken om de meningen van mensen.

Een andere belangrijke kant van deze waarheid is dat wij allemaal alleen voor het oordeel komen te staan. In 2 Korinthe staat: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”  Dus dit zou ons een heilige vrees voor God in onze harten moeten geven zodat de beslissingen die wij nemen meer van belang zijn voor God dan voor mensen. Wanneer wij de Heere volgen, moeten wij iedere dag op zoek zijn om Hem te behagen, terwijl wij ons beseffen dat wij op een dag voor Hem zullen staan om verantwoording af te leggen. Helaas zijn er in onze dagen zo weinig werkers van God die als doel hebben om alleen God willen behagen, want velen strijden om ook de goedkeuring van mensen te krijgen. Wij kunnen niet op elk moment zowel God als mensen behagen, er zal een scheidslijn komen. In Johannes 6 — na het wonder van de broden — uitte onze Heere enkele harde woorden en velen namen er aanstoot aan en verlieten Hem.  Wij moeten ons herinneren dat Jezus niets zei zonder dat het Hem door de Vader gegeven was.  Laten wij Zijn voorbeeld volgen om de woorden van God te spreken, zelfs wanneer het grote aanstoot geeft aan mensen.