Preken Compilaties Artikelen

Principe #13: Een groeiende bruisende beweging

De eerste gemeente was een groeiende beweging van zich steeds vermenigvuldigende (huis)gemeenten.  God voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe  en velen werden gered door de prediking van het evangelie. Radicale evangelisatie was geen optie in de eerste gemeenten, maar de enige logische reactie op het grote aanbod van het evangelie van Jezus Christus. Niet slechts een aantal, maar alle discipelen  waren gegrepen door het verlangen om de hele toen bekende wereld te bereiken met deze boodschap van eeuwig leven. Hoewel alle mogelijke moeite werd gedaan, waren de eerste discipelen tijdens hun evangelisatie volledig afhankelijk van de Geest van God. Er was een soevereine werking van Gods Geest, die mensen naar Zichzelf trok.  Een dergelijke werking kan plaatsvinden wanneer mensen God toestaan om Zijn gemeente te bouwen, zodat grote genade op hen kan zijn. “En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.” 

Zodra God Zijn rechtmatige plaats in de gemeente gegeven is en zodra Hij volledig erkend en vertrouwd wordt, kan een beweging van Zijn Heilige Geest verwacht worden. De eerste gemeenten probeerden God niet vanuit de hemel naar beneden te werken, maar ze wachtten eenvoudigweg op Hem voor daadwerkelijke aanwijzingen. 

Wanneer we als voorbeeld naar Handelingen kijken, dan zien we een grote groei van de gemeente in slechts een paar dagen. In de eerste tien hoofdstukken van Handelingen vinden we voortdurend verwijzingen naar de groei van de gemeente, het toevoegen van discipelen en het verspreiden van het Woord van God. God had Zijn gemeente gericht op het maken van nieuwe discipelen uit alle naties. 

Naast directe aanwijzingen om de weg naar de zaligheid (door Zijn Zoon Jezus Christus) te delen, legde Hij ook het verlangen in het hart van de apostelen om te gaan verkondigen. Onmiddellijk voelden zij zich geleid om het goede nieuws op de markt, in de tempel en buiten de landsgrenzen te delen. De passie voor zielen brengt tegenstand teweeg, in het bijzonder daar waar andere religies en gebruiken aanwezig zijn. Het is daarom ook niet vreemd dat uiteindelijk alle apostelen (behalve Johannes) de marteldood stierven terwijl ze het evangelie deelden, niet alleen in hun vaderland, maar ook in afgelegen landen. God verlangt ernaar dat iedereen tot bekering  komt en niet slechts een aantal heiligen. Als we het verlangen van de Heere delen, zullen we de roeping voelen om het evangelie te delen met velen die nog nooit van de Naam van Jezus hebben gehoord.

Iedere ware apostolische beweging van de gemeente zal altijd groeien en zich vermenigvuldigen. Dit is de werkwijze en wil van God, namelijk dat mensen tot zaligheid in Jezus Christus zouden komen  en een gedeelte van die vrucht van bekering is dat zij met anderen over Christus zullen spreken.  In het boek Handelingen zien we dat het evangelie mondeling verkondigd wordt  door mensen op te roepen tot bekering en geloof in Jezus Christus,  in Zijn dood en opstanding. Het is niet anders in onze dagen, dezelfde mondelinge oproep moet van ons uitgaan door geschreven literatuur en prediking.

De roep die uitgaat van de Chinese ondergrondse kerk is: “Haast u, en verkondig het evangelie!” Met deze handelswijze riskeren zij hun eigen leven om anderen nieuw leven te brengen en om zo de grote opdracht van God te vervullen.  Zullen wij de taak vervullen die God ons gegeven heeft, voordat de nacht over andere landen komt? We moeten bidden zoals de discipelen baden toen zij bedreigd werden met slagen en gevangenisstraffen: “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.” 

God beantwoordde dat gebed in Handelingen en Hij verhoort dit gebed in de ondergrondse Kerk vandaag de dag met tekenen en wonderen en God zal dat opnieuw doen: “En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.” 

De Heere is over de hele wereld een netwerk van ondergrondse samenkomsten van gelovigen aan het opbouwen. Wil je overwegen om deel te nemen aan deze beweging van Gods Geest? Hij giet nieuwe wijn in nieuwe zakken.  Hoewel de Heere nog steeds werkt in de grotere denominale gemeenten, zal er een grotere openheid voor de werking van de Geest in deze nieuwe samenkomsten zijn, waar de Heere in staat is om Zijn doelen te voltooien in het laatste der tijden.  Samenkomsten van gelovigen die de stem van de Opperherder duidelijk verstaan.  Een dergelijke beweging zal niet een samenkomst zijn waar je alleen maar naar toe gaat, maar waar je jezelf aan toewijdt. Een gemeente en Koninkrijk waar je elke dag voor werkt.

Wij verlangen dat de Heere jouw hart openen voor Zijn wil en plannen.