Preken Compilaties Artikelen

Principe #12: Jezus Christus: het Hoofd van de gemeente

De leiding van Jezus Christus was voor de vroege apostelen niet zomaar een doctrine of een idee, maar was een werkelijkheid voor hen. De Heere was het actieve Hoofd van de gemeente. Zij beseften dat het Zijn gemeente was en alles gebeurde in Zijn Naam, voor Hem en door Hem.  Deze apostolische afhankelijkheid van Jezus Christus maakte het voor de Heere mogelijk om iedere gemeente te besturen. “En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.” 

In het leven van de gemeente en in het functioneren van de leden van het lichaam is het belangrijk om onze Heere als Hoofd te houden. Hij moet het middelpunt van onze gedachten, handelingen, reacties en inspanningen zijn, zodat het hele lichaam ziet op het Hoofd voor leiding. Hierdoor ontstaat eenheid. Er zou veel over Hem gesproken moeten worden, want alle dingen zijn uit Hem en hebben betrekking op Hem.  Hij is het Hoofd van de gemeente.  Paulus de apostel zegt: “want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.” 

De waarheid dat Jezus Christus het Hoofd van iedere gemeente (samenkomst van gelovigen) is, is niet gewoon belangrijk; het is alles. Hierover vinden we in het boek Openbaring uitspraken van grote betekenis. Onze Heere zegt bijvoorbeeld dat Hij de kandelaar  uit de gemeente zal wegnemen als zij hun eerste liefde en hun eerste werken (het nauw opvolgen van de bevelen en wegen van de Heere) verliezen. Een kandelaar heeft het licht op de top van de standaard. Dit is een beeld van de aanwezigheid en het getuigenis van Christus als hoofd van die gemeente. Het licht op de top van de kandelaar is essentieel voor het leven van de gemeente of samenkomst. Als het licht wordt afgesneden van de kandelaar dan is Christus gescheiden van het lichaam, dat de gemeente is; en de samenkomst is dan dood. Dat is het gevaar als een samenkomst van gelovigen niet onder leiding van Jezus Christus is, maar onder een bepaalde prominente leraar, systeem, praktijk of zelfs doctrine. 

We hebben een geweldige rust en vreugde wanneer we als gemeente eenvoudigweg het lichaam zijn en Jezus toestaan het glorieuze Hoofd te zijn. Het Hoofd is in staat het lichaam te besturen zoals het wenst en zo zou het met onze samenkomsten moeten zijn. De Heere zou in staat moeten zijn ons gemakkelijk door Zijn Geest te besturen zonder klachten en twist. Verzet en ongehoorzaamheid bedroeven de Heilige Geest.  We hebben het voorbeeld van de apostel Paulus en de anderen in Antiochië die op dat moment met bidden en vasten zaten te wachten op God. Op dat moment sprak de Heilige Geest om hen bevelen te geven.  Dit laat ons zien dat God voortdurend bevelen aan de gemeente wil geven door de Geest van Christus, zodat wij zijn welbehagen en wil kunnen vervullen. 

Dus daarom zal het zien op Jezus Christus als het actieve Hoofd van de gemeente veel vrucht voor God voortbrengen.  Als we Gods hart en richting accepteren (zien op Christus en niet op mensen)   dan zou scheiding, competitie, discussie en strijd zeker ophouden, aangezien Jezus Christus Zelf op de rechtmatige plaats wordt gezet. 

Wanneer we samenkomen in ontmoetingen, komen we samen om gemeenschap te hebben en God te ontmoeten. Ontmoetingen met gelovigen zijn niet primair voor kennisvergaring en goede gemeenschap. Veeleer is het meest belangrijke aspect de levende God ontmoeten. Komen we naar onze samenkomsten met deze focus en dit gebed? Het is erg nuttig jouw hart voor te bereiden (in gebed en zondenbelijdenis) voordat je naar een samenkomst van gelovigen gaat. Daardoor zal er in de samenkomst een zuiverheid van de geest en een honger in de harten van de heiligen zijn  om God te ontmoeten. Dit hongeren naar God is noodzakelijk en essentieel om alle zegeningen in Jezus Christus te ontvangen. Hij wil zo'n grote zegen op Zijn gemeente uitstorten, als we Hem dat zouden toestaan. 

Wij moeten de Heere Jezus Christus niet alleen behandelen als een waarheid of een principe maar als een Persoon. Een persoonlijke, vitale relatie met Hem  zal resulteren in een gezonde gelovige die een heldere, brandende ´eerste liefde´-relatie  met Jezus Christus zal hebben. Zodoende zal het verlangen van dergelijke gelovigen zijn om de Heere te verhogen als Hoofd van de gemeente in iedere samenkomst van de gelovigen.