Preken Compilaties Artikelen

Principe #11: Leiding geven is dienen in nederigheid

Hoewel er leiderschap is in het boek Handelingen, zijn de voorbeelden van leiderschap die we vinden, voorbeelden van dienstbaarheid in het lichaam van Christus. Een samenkomst van gelovigen is nog steeds een samenkomst zelfs als er geen omschreven dienende leider is. Als de gemeenschap groeit in de Heere, dan zal de Geest bepaalde mannen als herders schenken.  De twaalf apostelen waren dienaren om weduwen voor een periode dagelijks brood te geven,  totdat zij realiseerden dat zij zich volledig moesten wijden aan het bestuderen van de schriften en de gebeden.  Zij delegeerden de taak van het fysiek dienen van de weduwen, maar richtten hun eigen bediening tot de gemeente om hen geestelijk voedsel te geven. Hoewel een herder in het lichaam van Christus de zorg heeft te waken over de kudde,  in Woord en gebed  het lichaam onderwijst, moet hij alles doen in de geest van dienstbaarheid om anderen te helpen.

Anderen dienen is het voorbeeld dat onze Heere Jezus ons gaf toen Hij, die de meester en rabbi was, de gedaante aannam van een slaaf  en de voeten van de discipelen waste.  Wanneer een leider eer verlangt voor zichzelf, wanneer hij waardering van mensen wil, wanneer hij controle uitoefent om winst en macht te krijgen, is hij geen leider in het lichaam van Christus. Paulus oefende zelfs geen autoriteit uit over Apollos om naar Korinthe te komen, zelfs al “verlangde Paulus zeer dat hij zou komen.” Paulus stond de Heilige Geest toe Apollos te leiden in zijn persoonlijke wandel toen hij zei,“Hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen, wanneer het hem gelegen komt.”  Opzieners mogen ook niet verlangen naar een bevoorrechte positie.  Juist daar waar zulke verlangens van grootsheid zijn, geeft Jezus duidelijk onderwijs over het niet aannemen van titels  en niet heersen over anderen binnen het lichaam van Christus.  Daarna komt deze krachtige uitspraak voor zij die leiders in Zijn Koninkrijk zouden worden: “Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.” 

We moeten nederig zijn anders zal de Heere ons niet gebruiken in Zijn grotere werk. God gebruikt niet degenen die vol van zichzelf zijn maar eerder degenen die onbekwaam en geleegd zijn van hun verlangens en meningen. De grootste broeders die God zal gebruiken in lokale gebieden zijn zij die zich niet bekwaam voelen om te leiden en eenvoudige dienaren zijn. Zulke onbekwame personen zullen de herders zijn — die God opwekt — die volledig vertrouwen op Jezus Christus en niet op hun eigen vaardigheden. God vertrouwt Zichzelf niet toe aan hen die positie, macht of bekendheid in het werk van het evangelie zoeken.

De apostel Paulus klaagde tegen de Korinthische gemeente dat zij zichzelf toestonden voordeel te behalen door egocentrische, humanistische leiders. “Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat.”  Dergelijke leiders hadden privé agenda's, zelfs in de Naam van God. God zal Zijn eer en heerlijkheid niet delen met anderen! 

Wanneer een leider begint te besturen wat mensen in hun privéleven doen, staat deze leider de Heilige Geest van God niet toe mensen te overtuigen en mensen te leiden in hun persoonlijke wandel met de Heere. Wanneer herders Gods volk op enige wijze opeisen, ruw aanspreken, toeschreeuwen of beschuldigen,  dan is er grote waarschijnlijkheid dat deze persoon niet een ware herder van de Heere is. Dienende leiders in het lichaam van Christus willen het volledige lichaam tot volheid in Christus zien komen. Zij zijn geroepen door de Heere om de kudde te beschermen terwijl de Heere ieder lid laat groeien door Zijn Geest. “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen  omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.” 

Ware herders willen iedereen verder aansporen in de hemelse roeping in Jezus.  Ware leiders cijferen zichzelf voortdurend uit hun positie weg om anderen op te richten, zij proberen nooit gewild te zijn of de scepter te zwaaien, maar zijn eerder ondergeschikt aan de wil van de Heere. Dienende leiders zijn oprecht en echt over hun wandel met de Heere, hun fouten en zwakheden. Paulus licht dit toe wanneer hij zegt: “En ik was bij u in  zwakheid, met vrees en veel beven.” 

Er is nooit een foutloze, perfecte leider in het lichaam van Christus geweest, maar eerder zwakke, gebroken vaten die opgewekt zijn door God tot Zijn heerlijkheid om een getuigenis te bouwen voor Zijn Naam. Mozes werd door de Heere voorbereid als een vat voor Zijn doelen op aarde. Toen God klaar was met Mozes, was hij inadequaat en niets  in de ogen van de wereld. Toen Zijn man klaar was, gereduceerd tot niets, zwak en onbruikbaar in zijn eigen vlees, zei God, “hij is klaar!” Leiders in het lichaam van Christus moeten nederig en gebroken zijn door de hand van de Heere om werkelijk bruikbaar te zijn in Zijn Koninkrijk.

Gelovigen zullen de gave en roeping tot leiderschap van een broeder herkennen en zoals een document van de vroege gemeente vermeldt: “Benoem daarom voor uzelf, opzieners en diakenen,  de Heere waardig, zachtmoedig voor mensen en geen liefhebbers van geld, waarheidsgetrouw en beproefd; want zij verlenen aan u de bediening van profeten en leraren. Veracht hen daarom niet want zij zijn uw geëerden, samen met de profeten en leraren.”  Laten wij hen - die de Heere in het lichaam zet om ons tot volwassenheid te laten groeien en om ons te ondersteunen op de smalle weg naar gelijkheid aan het beeld van Gods Zoon - eren. 

Ware herders realiseren zich dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan de Opperherder, Jezus Christus  en zullen strenger geoordeeld worden voor wat zij hebben onderwezen en gedaan.  Daarom dienen zij in de vreze van de Heere, in zachtmoedigheid, genade en liefde, en achten zijn anderen voortreffelijker dan zichzelf.  Dienende leiders hebben tenslotte een hoofddoel: het hele lichaam tot eenheid  in Jezus Christus brengen en haar beschermen tegen verdeling en doctrines van demonen.  God heeft dienende leiders de bediening gegeven om Zijn dierbare Bruid op aarde te beschermen. Om haar als een reine maagd te bewaren tot Zijn komst.  Het is een grote verantwoordelijkheid en eer om als dienende leiders het lichaam van Christus te herderen en lief te hebben, zoals Christus haar diep lief heeft.