Preken Compilaties Artikelen

Principe #10: Het goede nieuws prediken

Elke christelijke bediening is gebaseerd op het volbrachte werk van Christus.  De eerste apostelen gingen niet rond om het evangelie van werken te verkondigen  of een boodschap dat gelovigen veel moeten doen  om de hemel binnen te gaan. Nee, het goddelijke leven  dat zij leidden was uit dankbaarheid voor de barmhartigheid van God. “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” 

Zij hadden de evangelieboodschap van de opstanding van Christus en het uitzicht op eeuwig leven door op Hem te vertrouwen. Deze boodschap van Gods liefde staat beschikbaar voor de gehele mensheid  en zou geen boodschap van veroordeling moeten zijn.  Het volbrachte werk van Christus is iets dat werd verkondigd door de apostelen in alles wat zij deden. Wanneer zij deelnamen aan de maaltijd des Heeren, vierden zij de opstanding en het offer van Christus. Wanneer zij individuen doopten, dan sprak dat van het werk van Christus door ons te verlossen van de dood naar het leven. Alle doctrines kwamen samen in het goede nieuws van onze verlossing door het kruis van Jezus Christus. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.” 

God heeft ons die zondaren waren, tot heiligen gemaakt, en dat niet alleen in woord, maar als werkelijke ervaring. Dat is onze positie nu, dat we heilig geworden zijn door het bloed van Christus en Zijn verlossingswerk. Ons hart wordt nieuw gemaakt, naar mate we groeien in Zijn gelijkenis.  Vanuit dit gezichtspunt, een geredde heilige van God te zijn, zouden we nooit neer moeten zien op anderen of anderen minachten die nog steeds in de vuiligheid van de zonde zijn buiten Christus, omdat wij daar ook vandaan kwamen!  Het goede werk van Christus staat ons dus toe om alle anderen lief te hebben, omdat God in Christus allen liefheeft: “Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.” 

Hoewel de weg die we samen met de Heere wandelen smal is  — in heiliging en het groeien naar Zijn gelijkenis — moeten we nooit vergeten dat het goede nieuws van het evangelie datgene is dat ons redt en ons dagelijks in gemeenschap met de Heere houdt.  Een klein meisje schreef eens de volgende woorden op haar arm: “Vergeet Mij niet”, alsof Christus ze op haar arm had geschreven; dit herinnerde haar aan wie Hij is en wat Hij voor haar heeft gedaan. Telkens wanneer zij naar haar arm keek had ze gemeenschap met de Heere. Dit is een prachtig voorbeeld voor heel Gods volk, opdat zij de noodzaak zullen zien om voortdurend onze dierbare Heere te herinneren, Die ons duur gekocht heeft. 

De verkondiging van het evangelie moet onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest staan. Handelingen 1 leert ons: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”  Zonder het werk van de Heilige Geest in ons, hebben we geen getuigenis en geen kracht om het werk van God te doen. Het evangelie zelf is de kracht.  Deze boodschap moet gepredikt worden in zuiverheid en in eenvoud; het heeft geen wijsheid van woorden of sluwheid in de prediking nodig. Het heeft geen aanlokkelijke culturele aantrekkingskracht nodig of gevoeligheid naar het publiek. Het eenvoudig verkondigde evangelie staat geheel op zich zelf, “Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.”  God heeft de verkondiging van het evangelie gekozen als middel om ons allen verzoening aan te bieden. 

“Extreme morele duisternis is niets, maar het ons hoopgevende licht van Christus’ terugkeer wel. Wanneer de duisternis intenser wordt, moeten we het evangelie meer intens laten schijnen. In overvloed aanwezig zijnde wetteloosheid moet twee zaken voortbrengen in de harten van de verlosten, namelijk krachtige evangelisatie en het bespoedigen van Christus’ komst.”  Één van de grootste redenen om het evangelie te verkondigen is het spoedig terugkomen van Jezus Christus op aarde. Dit evangelie moet gepredikt worden tot de einden van de wereld, voordat Hij komt  ten tijde van groeiende wetteloosheid en verdorvenheid en tijdens het regeren van de antichrist in de wereld. Onze Heere gaf ons de grote opdracht om Zijn evangelie te prediken tot de einden van de wereld. Een dergelijke prediking is gegeven met Zijn autoriteit  en daarom moeten we een grote vrijmoedigheid hebben om het evangelie te verkondigen. Wanneer jouw doel iets minder is dan “alle volken”, dan zijn we niet gehoorzaam aan één van de laatste woorden die onze Heere Jezus Christus sprak tot Zijn gemeente. Ten slotte; we hebben de wonderlijke zekerheid en zegen van de aanwezigheid van onze Heere met ons, als we Zijn werken doen: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.”  Halleluja