Preken Compilaties Artikelen

Principe #1: Alleen zien op de persoon van Jezus Christus

We hebben het soort nederigheid nodig dat tot uitdrukking kwam in de vroege gemeente zoals vermeld staat in het boek Handelingen. Dit soort nederigheid is tegenwoordig zichtbaar in vele ondergrondse en vervolgde gemeenten over de wereld, omdat zij de doodsteek hebben gegeven aan hun trots en onafhankelijkheid.  Deze vervolgde gelovigen zijn volledig afhankelijk geworden van Jezus Christus als het Hoofd Dat hen leidt en hun ontmoetingen als gemeenten geleidt.  Een broeder vermeldde deze waarheid als volgt: “Christus zou voor Zijn volk het middelpunt van de samenkomst moeten zijn. Wij zouden aangetrokken moeten worden door Zijn aanwezigheid, niet door de aanwezigheid van de mensen die daar samenkomen. Wanneer gelovigen dit zien en er naar handelen, dan hoeft de plaatselijke gemeente niet te wankelen door het vertrek van een broeder of zuster uit de gemeente. Een gemeente waar christenen om Christus samenkomen heeft kracht, stabiliteit en saamhorigheid.” 

Wanneer we samenkomen om een beroemde spreker te horen of een specifieke leer te verheffen, spreekt dit in vele opzichten niet van Jezus Christus als hoofd van de gemeente, en verheerlijkt dit Hem niet. Het is een goede zaak dat Jezus Christus mondeling in iedere ontmoeting en door zang wordt geëerd, verheerlijkt en verkondigd als Hoofd van de gemeente. Deze constante verwijzing naar Zijn persoon zal ervoor zorgen dat dit verlangen op de voorgrond staat bij iedere samenkomst van de gelovigen.  “Het teken van een ‘nieuwe-verbondgemeente’ is dat mensen Jezus Christus ontmoeten iedere keer als ze samenkomen in Zijn naam.” 

Wanneer we samenkomen voor gemeenschap zijn we vatbaar om vele vooringenomen ideeën mee te brengen over hoe een samenkomst zou moeten werken. Wij hebben de neiging om onze ervaring te beoordelen gebaseerd op hoe goed we ons voelen door de aanbidding of hoe aangedaan we waren door een bepaalde preek — al te gemakkelijk vergetend dat het helemaal niet om ons draait. Het draait om Hem. Als we samenkomen om de levende God te ontmoeten en liever Hem te ervaren dan te zien op mensen, zullen we veel meer opgebouwd worden en dat resulteert er in dat we Hem zullen verheerlijken. Een bekende voorganger in Schotland, bekend als de profeet van Dundee,  schreef eens: “Voor iedere keer dat je kijkt naar mensen, kijk tien keer naar Christus.” Dit constante terugblikken op Christus zal ons weerhouden van het oordelen van anderen en zal ons niet toelaten ontmoedigd te zijn zelfs wanneer we problemen zien in de andere gelovigen.

In hoofdstuk tien van het Markus Evangelie vinden we Jezus Zelf die de vroege gemeenteleiders onderwijst hoe zij een groep van gelovigen behoren te leiden:

“Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: 'U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn.’” 

Helaas zijn er tegenwoordig sommige voorgangers en kerkleiders heerser over hun gemeenten.  Zij beoefenen menselijke kracht, controle en trots. De Heere onderwees Zijn discipelen — en dus ons: als u een samenkomst van gelovigen leidt, handel in nederigheid, wees een dienaar en zelfs een slaaf. In een andere tekst zegt Jezus: “Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.”  In de Joodse samenleving was dit een radicale uitspraak. De oudere had het recht op de beste zitplaats. De oudere zou spreken terwijl de jongere moest luisteren. De Heere Jezus vertelde de toekomstige leiders in het lichaam van Christus: handel in nederigheid, luister vaak en dien anderen. 

Wij hebben herders nodig die verlangen dat de Heere Jezus Christus superioriteit heeft en niet zijzelf. De uitdaging komt tot ons van de Heere: “Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten?”  Wij moeten proberen om gemeenteontmoetingen te hebben zoals de gemeente in het Nieuwe Testament en niet zoals populaire moderne kerken.

Jezus Christus is de Alpha, Hij is de Eerste van alles.  Daarom zou Hij de Eerste moeten zijn in onze gemeenschappen. Zijn Naam zou als eerst geëerd moeten worden, Zijn dood en opstanding verkondigd,  en Zijn persoon geprezen. Want het is Zijn evangelie, Zijn gemeente, Zijn heerlijkheid, Zijn schriften en Zijn koninkrijk welke wij verkondigen. Hij sprak en de wereld kwam tot stand.  Hij regeert Gods schepping.  Het is Zijn Geest die Hij ons geeft. Want Hij is de enige Zoon van God.  “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”