Preken Compilaties Artikelen

Oscar Lohuis


Oscar Lohuis

Preken van Oscar Lohuis, een bijbel-leraar die gedegen onderwijs geeft over de basis van het christelijke geloof.


Titel Datum Type
Aandacht voor het woord 30 juli 2013
Aanmoediging om te bidden voor opwekking 26 februari 2020
Abraham - vader van alle gelovigen 22 februari 2021
Al onze zonden en smarten draagt Hij 30 juli 2013
Allemaal dezelfde God? 30 juli 2013
Als een brandhout uit het vuur gerukt 15 mei 2023
Bekering en vergeving van zonden (Lukas 24:36-49) 20 juli 2022
Beloften verbonden aan gehoorzaamheid 14 augustus 2017
Ben je klaar voor de wederkomst? 01 maart 2019
Ben jij geliefd? 06 december 2016
Bevrijd van demonen - Markus 5:1-20 10 december 2020
Bevrijd van jezelf 08 september 2015
Bewogenheid, offers en gebed voor verloreren 08 maart 2017
Bordeel in je broekzak 20 augustus 2018
Christen zijn, wat betekent dat? 03 september 2013
Christen-zijn en de radicaliteit van het kruis 02 mei 2019
Christen-zijn in de eindtijd 02 mei 2019
Christus, de Rots van ons behoud 26 september 2018
Christus, het enige rustpunt voor ons hart 21 maart 2022
De aard van de kerk als uitverkoren volk 28 februari 2014
De aard van het koninkrijk van God nu 30 juli 2013
De almacht van God 30 juli 2013
De bekering van Paulus: hoe het zien van Jezus ook ons verandert 28 december 2018
De bergrede verpletterd ons 08 september 2015
De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling 23 maart 2023
De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling (deel 2) 23 maart 2023
De blijvende liefde van Jezus 10 december 2020
De centraliteit van het woord 12 februari 2021
De christen voor en na het sterven 30 juli 2013
De dubbele ervaring van de christen 08 mei 2012
De gaven van de Geest 06 december 2016
De gemeenschap die door de Geest wordt geleid 26 juni 2014
De gemeente als huisgezin 16 februari 2018
De gemeente is het lichaam van de opgestane Heer 30 juli 2013
De glorie van de opgestane Christus (Lukas 24:1-49) 14 april 2021
De heerlijkheid van Christus 31 december 2019
De heiligheid en de grootheid van God 16 februari 2018
De hoop van Gods kinderen 21 maart 2016
De juiste prioriteiten 19 juli 2016
De kern van het evangelie 31 mei 2019
De komst van Gods Koninkrijk: wat houdt het in? 28 december 2018
De opstanding van Christus 16 april 2015
De opstanding van Jezus neemt onze angst weg 20 augustus 2018
De overgelijkbare grootheid van God 26 augustus 2013
De radicaliteit van het Kruis 22 juli 2019
De tien woorden van vrijheid 22 september 2017
De tijd waarin wij leven 18 november 2019
De uitdaging van christen-zijn in een tegendraadse wereld 02 mei 2019
De verheerlijking van God 28 februari 2014
De verschijning van onze Heer 07 juni 2017
De vervulling met de Heilige Geest 08 mei 2012
De zegen van het niets bezitten 28 mei 2013
De zoekende liefde van God - de achtervolging van de hemel 28 december 2018
De zoekende liefde van Jezus 08 mei 2012
Deel uit wat je hebt ontvangen (Mattheüs 10:8) 09 maart 2022
Dichtbij God leven 18 november 2019
Dienen op de juiste plek 06 december 2016
Droefenis die tot God leidt 29 januari 2020
Droefenis naar Gods wil 27 november 2019
Droefenis naar Gods wil 29 januari 2020
Een Bijbelse visie op bekering (Handelingen 9:1-22) 05 juli 2021
Een Bijbelse visie op God 22 februari 2021
Een heiden komt tot geloof 14 oktober 2014
Een hoop die zeker is - 1 Petrus 1 17 november 2020
Een lofgewaad i.p.v. een benauwde geest 09 oktober 2013
Een nieuwtestamentische gemeente 19 december 2018
Eigenschappen van de door de Geest vervulde gemeente 30 juli 2013
Exclusieve liefde: waarom seksuele reinheid de mens goed doet 09 april 2019
Gebed 16 februari 2018
Gebed 10 oktober 2017
Gebed als sleutel tot omgang met God 08 mei 2012
Geen aanklacht houdt stand (Zacheria 3:1-5) 01 april 2021
Geen eigen gerechtigheid, alleen Christus! 14 oktober 2014
Geen mensenvrees, maar vrees voor God 08 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 1: Heiligheid van God 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 2: Het op God gerichte leven 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 3: Wat is de wedergeboorte? 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 4: Obstakels voor geestelijke vernieuwing 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 5: Vrijgesproken in Christus 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 6: Leven door geloof 04 mei 2012
Geestelijke vernieuwing 7: Samen vernieuwd worden 04 mei 2012
Gemeente zijn in de 21 eeuw 29 januari 2020
Gemeente zijn in de eindtijd: kansen en gevaren 29 januari 2020
Gereinigd worden door Jezus 08 mei 2012
Geven 28 februari 2014
Gezegend in Christus Jezus 28 februari 2014
God bemoedigt mensen door Zijn beloften 07 november 2019
God dienen... hoe? 30 juli 2013
God leren kennen door de stormen (Markus 4) 10 augustus 2022
God liefhebben (Handelingen 2:24-38) 11 januari 2022
God navolgen door in liefde te wandelen 22 september 2017
God roept je terug; wat doe jij ermee? 15 juli 2013
God slaat soms om ons te zegenen 24 december 2020
Goede moed 24 april 2013
Goede moed ook bij het sterven 28 februari 2014
Het belang van Jezus opstanding 07 juni 2017
Het belang van liefhebben van elkaar 13 februari 2019
Het evangelie 30 april 2021
Het evangelie in een notendop 30 juli 2013
Het heiligen van Gods naam 30 april 2018
Het huwelijk in Bijbels perspectief 16 februari 2018
Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de Heilige Geest (Exodus 19) 21 juli 2022
Het leven na dit leven na dit leven 13 november 2022
Het leven na het leven na dit leven 17 maart 2023
Het loon van Jezus lijden: vrijgekocht waarvoor? 30 juli 2013
Het sabbatsgebod 26 februari 2020
Het werk van de Heilige Geest 18 november 2019
Hij roept je; zie je Hem staan? 30 juli 2013
Hij zal het doen! 17 juni 2013
Hoe belangrijk een vader is 30 juli 2013
Hoe de heerlijkheid weer terugkeert 30 juli 2013
Hoe het zien van de Heere ons verandert 28 december 2018
Hoe Jezus zich overgaf voor ons (Johannes 18:1-12) 24 augustus 2022
Hoe kan ik genezen worden? - 2 Koningen 5 22 september 2020
Hoe kan ik liefhebben die mij niet liefheeft? 29 juli 2020
Hoe kan ik weten dat ik een christen ben? 08 mei 2012
Hoe overwin ik mijn angsten en zorgen 22 december 2014
Hoe veranderen wij? 30 juli 2013
Hoe worden we blijmoedige gevers 28 februari 2014
Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest? 20 augustus 2018
Hoe worden wij vervult met de liefde van God 15 maart 2018
Houdt onze vroomheid stand in beproevingen (Job 1:1-2:10) 01 april 2021
Huwelijk #1: Gods ontwerp over het huwelijk 22 augustus 2022
Huwelijk #2: Liefhebben volgens de Bijbel 22 augustus 2022
Huwelijk #3: Bijbelse rolpatronen man/vrouw 22 augustus 2022
Huwelijk #4: Communicatie en seksualiteit 22 augustus 2022
Huwelijk en seksualiteit 30 juli 2013
Huwelijk en seksualiteit 06 november 2017
Huwelijk en seksualiteit zoals God het bedoeld heeft 16 februari 2018
Ik ben het brood des levens 07 januari 2015
In barendsnood voor opwekking 26 januari 2016
In Christus een nieuwe schepping 08 mei 2012
In Christus godvruchtig leven 30 juli 2013
In de overwinning staan 08 mei 2012
Je rug recht houden 24 april 2013
Jezus is de ware wijnstok 22 december 2014
Jezus is Heer! Wat betekent dat? 08 mei 2012
Jezus is onze gerechtigheid 20 november 2018
Jezus is overwinnaar! 14 oktober 2014
Jezus komt om te oordelen 09 april 2019
Jezus opstanding geeft blijdschap en vrede 25 juni 2015
Jezus' werk vanuit de hemel 15 mei 2018
Kenmerken van discipelschap 25 juni 2015
Kom tot Bron van levend water (Johannes 7:37-39) 17 augustus 2022
Komen tot Jezus 28 december 2018
Kwalificaties voor oudsten 09 december 2015
Laat ons Uw glorie zien! 23 september 2021
Laten we terugkeren naar de Heere 20 september 2019
Laten we terugkeren naar de Heere 29 oktober 2019
Leef als trouwe discipelen 18 november 2019
Leef dicht bij God 29 oktober 2019
Leren leven met elkaar 13 augustus 2018
Leven door de Geest (Romeinen 8:1-17) 12 mei 2021
Leven door geloof 21 maart 2019
Leven door geloof 08 mei 2012
Leven onder de zegen van de Heere 30 juli 2013
Liefdevolle gehoorzaamheid 08 mei 2012
Lijden voor het goede 04 november 2013
Luisteren naar God 19 mei 2020
Markus 16 03 mei 2019
Niet bang zijn voor het lijden 30 juli 2013
Niet door eigen kracht, maar door Gods Geest - Genesis 32 16 oktober 2020
Niet ik, maar Hij 28 december 2018
Niets is beter voor jezelf dan Jezus te volgen 18 november 2019
Omgaan met verschillen in de gemeente (Romeinen 14:1-15:13) 02 december 2021
Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde 11 mei 2020
Onze roem is in God 21 maart 2016
Oog in oog met de opgestane Jezus 14 april 2020
Ootmoed 28 februari 2014
Opwekking: Kenmerken van opwekking – Deel 1 22 april 2020
Opwekking: Verlangen naar opwekking - Deel 2 22 april 2020
Oudsten en de gemeente 27 september 2013
Overgave aan Christus 27 september 2019
Overgave aan God en Zijn wil 08 maart 2017
Rechtvaardiging door het geloof 21 maart 2019
Redenen om aandacht te geven aan Gods woord 26 juni 2014
Redenen om God te prijzen 09 oktober 2013
Romeinen 12:1-21 08 november 2021
Rust vinden voor je ziel 30 juli 2013
Schijnen als het licht door het lijden heen 12 juni 2017
Seksuele reinheid 16 februari 2018
Seksuele reinheid noodzakelijk 16 februari 2018
Stromen van levend water uit je binnenste 16 februari 2018
Tekenen van de aanstaande wederkomst 29 januari 2019
Terug naar de basis: de kern van het evangelie 03 september 2013
Terugkeren tot God 02 september 2019
Toen ik Hem zag 28 december 2018
Twee wegen 20 februari 2015
U moet opnieuw geboren worden 14 oktober 2014
Uitrijken en uitdelen 14 oktober 2014
Uitstorting van de Geest: het wezen, het gevolg en de voorwaarde 14 augustus 2017
Verheerlijking van God door lijden 15 mei 2023
Verlangen naar God 29 oktober 2019
Verlangen naar God 28 december 2018
Verliezen om te winnen 30 juli 2013
Vernieuwing door schuldbelijdenis en omkering 06 december 2016
Volledige overgave 21 november 2016
Vrees niet, je bent van Mij 28 februari 2014
Vrees niet, je bent van mij 06 december 2016
Vruchten van het lijden 04 november 2013
Waakt en bidt; Overgave aan Jezus 24 april 2013
Waardoor worden wij bemoedigd? 07 november 2019
Waarom mag ik bij God (terug)komen - Hebreeën 9-10 23 september 2021
Wandelen door de Liefde 13 november 2017
Wanneer ben je klaar om te sterven? 21 januari 2019
Wat betekent het evangelie? 26 juni 2019
Wat gebeurd er na de dood (Filipenzen 1:19-26) 09 januari 2023
Wat gebeurde er aan het kruis? 17 december 2014
Wat is een geestelijke opwekking 30 januari 2018
Wat is het evangelie? - deel 1 08 november 2021
Wat is het evangelie? - deel 2 08 november 2021
Wat is jouw roeping? 30 juli 2013
Wat wil je? Waar streef je naar? Welke rijkdom jaag je na? 14 augustus 2017
Wat zien wij van Jezus' macht 06 december 2016
Wie de Heere verwachten zullen hun krachten vernieuwen 16 februari 2018
Wie van jullie de eerste wil zijn 30 juli 2013
Wie zich vernederd zal verhoogd worden 16 februari 2018
Wie zijn wij? 16 februari 2018
Wie zijn zij? (opwekking) 20 augustus 2018
Wij delen in de overwinning die Christus behaald heeft 08 november 2018
Wij zijn geliefden van God 09 december 2015
Word gesterkt in de Heer en de sterkte van Zijn macht 13 februari 2019
Wordt gesterkt in de Heere 20 augustus 2018
Zelfoverwinning door overgave 08 maart 2017
Zie, dit is uw God 16 februari 2018
Zij die de Heere verwachten putten nieuwe kracht 12 december 2017
Zijn geboden in acht nemen 07 juni 2017
Zonder verootmoediging geen opwekking 30 juli 2013