Preken Compilaties Artikelen

Arie van Heijningen


Arie van Heijningen

Arie van Heijningen is een spreker die spreekt over onder andere het verlossende werk van Jezus Christus en hoe mensen kunnen wandelen in vrijheid. Hij is actief betrokken bij het bevrijdingspastoraat en is voorganger van een gemeente in Hardingsveld.


Titel Datum Type
(Ver)losser 22 september 2017
Abraham's hoop door het geloof 8 december 2022
Alleen Hij 9 april 2019
Arbeiders in de wijngaard 17 maart 2014
Begraven in Christus Jezus' dood; wandelen in het nieuwe leven 8 december 2022
Bekeert u en ieder van u moet gedoopt worden 20 februari 2017
Bent u een discipel of een gelovige? 8 september 2015
Besneden van hart om God in de Geest te dienen 22 maart 2023
Bevrijding door Jezus Christus 4 november 2013
Bidt op deze wijze 30 mei 2023
Binnen of buiten 28 februari 2014
Blijf in de waarheid 27 november 2020
Blijf in Hem! 28 augustus 2019
Boodschappers van goede tijding 9 november 2022
Brengt u uw getuigenis of Jezus' getuigenis 9 november 2022
Christus in u 24 augustus 2021
Christus ons Schuldoffer 20 augustus 2018
Christus, ons leven 8 september 2015
De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord van God 9 november 2022
De allesovertreffende grootheid van Zijn kracht 3 december 2013
De bediening van de Geest 9 december 2015
De belofte van de Vader 23 maart 2015
De bestemming van de Vader voor Zijn vrienden 18 november 2019
De doper met de Heilige Geest 16 februari 2018
De Geest van de waarheid 3 september 2014
De gemeente: hoe behoort de gemeente van Christus te zijn 22 september 2017
De gouden kandelaar 8 december 2022
De grote strijd tussen de Heere en satan 13 januari 2014
De heerlijkheid van God 3 december 2021
De helden van Christus 2 november 2020
De kracht van God 8 december 2022
De Landman 28 december 2018
De leesbare brief in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen 25 juni 2015
De liefde van de Vader 21 maart 2016
De nieuwe levenswandel 12 november 2013
De parel van grote waarde 9 december 2015
De realiteit van de hel 11 augustus 2022
De taak van een ouderling 8 december 2020
De toegang is vrij 9 december 2015
De volheid van Christus (Efeze 1:23) 16 maart 2024
De waarde en de kracht van het bloed van Jezus Christus 16 februari 2018
De ware wijnstok 4 november 2013
De werking van God 25 februari 2021
De wet van Christus en het ambt van verzoening 25 september 2014
De zaligsprekingen, de wetten van Gods koninkrijk (Mattheüs 5:1-11) 9 mei 2023
Dien je God vanuit het vlees of vanuit de Geest? 30 juni 2022
Dienen vanuit Hem 28 juli 2020
Door het geloof gerechtvaardigd 11 oktober 2022
Draagt Jezus Zijn kruis alleen? 6 oktober 2014
Een gebrekkig gedachteleven van God geeft een gebrekkig geloofsleven 28 december 2018
Een Zoon is ons gegeven 21 december 2020
En niet de dingen die op aarde zijn 22 maart 2023
Fundament van de christen 8 september 2015
Gaat ons hart nog uit naar Jezus 13 januari 2014
Gebed en geestelijke oorlogvoering 7 oktober 2021
Geen lockdown in het leven van een christen 8 mei 2020
Geloof 9 april 2019
Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde 9 november 2022
Geloofsgehoorzaamheid 21 maart 2016
Genadegaven door God toebedeeld (Romeinen 12) 31 januari 2024
Genadegaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest (deel 1) 8 december 2014
Genadegaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest (deel 2) 8 december 2014
Geven 25 juni 2015
God's woord aan Jozua: wees sterk en moedig 21 oktober 2022
Gods bestemming voor gelovigen en heiligen: heilig voor Hem 23 september 2022
Gods genade ons fundament 28 september 2022
Gods troon voor de Zoon 20 augustus 2018
Heb de wereld niet lief 7 januari 2015
Heilig en in Uw waarheid leven 31 december 2019
Hemelvaart 7 juni 2017
Herleving/Opwekking 12 november 2013
Het beste medicijn is Christus 22 november 2013
Het gebed van Hanna 16 februari 2018
Het getuigenis van Die Ander 8 december 2022
Het getuigenis van God en Jezus 20 november 2017
Het getuigenis van God en Jezus 16 februari 2018
Het koninkrijk in het Onze Vader - Mattheüs 6 en 24-25 30 mei 2023
Het kruis op ons nemen 4 november 2013
Het leven uit God 13 april 2022
Het leven van Asa in het licht van Psalm 1 8 december 2022
Het levende woord zal ons hart veranderen 3 november 2014
Het nieuwe verbond (Joël 2) 18 november 2023
Het raadsbesluit van God: wat doet u met Jezus 20 augustus 2018
Het verlangen van God Zijn heerlijkheid aan ons te openbaren 18 november 2019
Het werk van de Trooster 23 juni 2020
Hoe kan ik een opwekking verkrijgen? 7 januari 2015
Hoe moet ik vervuld worden door de Heilige Geest 5 oktober 2022
Hoe reiniging van ongerechtigheid ons bruikbaar maakt voor God 9 november 2022
Hoe wij er voor kunnen zorgen dat de Heere onze gebeden zal verhoren 15 oktober 2022
Hoogmoed 3 november 2014
Ik ben de Heere 20 augustus 2018
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, aan hun zonden niet meer denken 20 september 2022
Inwoning door het bloed 4 november 2013
Is opwekking veraf of dichtbij? 14 augustus 2023
Jagen naar het doel (Filippenzen 3) 2 juli 2024
Jezus Christus is voor allen gestorven; zo zijn allen gestorven 25 juni 2015
Jezus Christus kwam voor alle mensen 7 januari 2015
Jezus Christus ons Paaslam voor ons geslacht 8 december 2014
Jezus Christus vol van genade en waarheid 11 februari 2014
Jezus Christus, Hoofd van het nieuwe verbond 16 april 2015
Jezus de Losser: wie niet voor Mij is, die is tegen mij 28 december 2018
Jezus en de gemeente 8 december 2022
Jezus is de Verlosser 20 februari 2017
Jezus is overwinnaar en niet meer ik, maar Christus 26 juni 2020
Jezus maakt vrij van de wet van de zonde en dood 20 februari 2017
Jezus zien 20 juli 2022
Joël 2 9 mei 2023
Johannes 17 31 maart 2022
Keer terug, Heere 1 februari 2017
Kom en zie Jezus christus (de opstanding deel 1) 16 april 2015
Kom en zie Jezus christus (de opstanding deel 2) 16 april 2015
Koningschap, priesterschap 24 april 2018
Leer ons bidden 27 november 2013
Lessen wat geloof doet tegenover ongeloof 11 mei 2021
Leven door het bloed 4 november 2013
Leven naar de wil van God of de aanvoerder van de macht in de lucht 3 oktober 2022
Levend Woord 30 maart 2020
Nederig zijn 7 juni 2017
Niet tegen vlees en bloed 30 mei 2023
Niet voor uzelf leven, maar leven voor God (2 Korinthe 5:15) 14 augustus 2023
O, alle dorstigen, kom tot de wateren (Jesaja 55) 16 maart 2024
Ongeloof overwinnen 4 november 2013
Ons lichaam in Christus 6 april 2020
Oordeel van de hel 8 september 2015
Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust 16 februari 2018
Openbaring van Jezus 8 december 2022
Opwekking en gebed vanuit Handelingen 4 18 november 2019
Opwekking in Ezra 28 januari 2022
Opwekking: blijf bij de bron van Jezus Christus 21 maart 2016
Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde 9 december 2015
Pasen 2019 3 mei 2019
Petrus verlost uit de gevangenis 8 december 2022
Pinksteren 25 juni 2015
Psalm 107 28 augustus 2017
Satan overwonnen aan het kruis 4 november 2013
Sterven om te leven 21 maart 2016
Te midden van de strijd moeten wij ons vervullen met het Woord van God 28 december 2018
Toewijding aan God 28 december 2018
Tot de volheid van Christus (Efeze 4) 2 juli 2024
U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God 25 juni 2015
U zult de Heere en uw naaste liefhebben 26 september 2022
Uw wil geschiedde (Mattheüs 6) 9 mei 2023
Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles 7 juni 2017
Versterking op de reis 4 juni 2020
Vertrouwen 2 februari 2021
Vertrouwen in bewaring 9 april 2019
Vertrouwen in de Landman 9 april 2019
Verwachten 16 maart 2024
Verwachting: de Heere verwachtend 8 september 2015
Vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard 3 februari 2023
Volharding in de hoop 8 december 2022
Voorbede 27 november 2013
Voorbidders op de bres 8 december 2022
Vrijgekocht van zinloze levenswandel door het bloed van Christus 23 januari 2023
Vrijheid om in te gaan 9 december 2015
Vrucht dragen 6 april 2022
Waar hebben wij ons hart op gericht 12 november 2013
Waar heeft u uw hart op gezet? 28 december 2018
Wandel in de Geest, wonen in het woord 11 februari 2014
Wandel met Jezus 8 maart 2017
Wapens, krachtig door God, tot afbraak van bolwerken 8 december 2022
Wat hebben de vier dieren ons nu te zeggen? 8 december 2022
Wat is jouw taak? 4 november 2013
Wat wij van het verhaal van Jona kunnen leren 8 december 2022
Wedergeboorte 20 augustus 2018
Werkelijk vrij zijn 6 november 2015
Werken aan onze zaligheidsredding 9 november 2022
Wie bent u in Christus 12 oktober 2016
Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem Die Mij gezonden heeft 8 september 2015
Word mijn navolgers zoals ik Christus navolg 9 december 2015
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien 21 augustus 2022
Zie ik heb dat land in zijn hand gegeven 20 augustus 2018
Zien op Jezus 12 november 2013
Zijn wij wijs of dwaas? 9 april 2019
Zo wordt u vervuld 21 maart 2016