Preken Compilaties Artikelen

Jacques Brunt


Jacques Brunt

Jacques Brunt is een spreker die spreekt vele verschillende onderwerpen zoals opwekking, voorbede en interessie en het worden zoals Jezus Christus.


Titel Datum Type
#01 Romeinen 1: Het evangelie is de kracht van God 5 september 2013
#02 Romeinen 1 en 2: Niemand is te verontschuldigen 20 september 2013
#03 Romeinen 2: De besnijdenis van het hart telt 9 oktober 2013
#04 Romeinen 3 en 4: Door het geloof alleen zijn wij rechtvaardig 29 oktober 2013
#05 Romeinen 5: De eerste en de tweede Adam 11 november 2013
#06 Romeinen 6: Eén plant geworden met de Heere Jezus 22 november 2013
#07 Romeinen 7: De wet en de christen 17 december 2013
#08 Romeinen 7 (deel 2): Er woedt een inwendige strijd 17 december 2013
#09 Romeinen 8: Het leven door de Geest 13 januari 2014
#10 Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 4 februari 2014
#11 Romeinen 9: De Heere ontfermt zich over Jood en Heiden 6 februari 2014
#12 Romeinen 10: zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept 19 februari 2014
#13 Romeinen 11: De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel! 10 maart 2014
#14 Romeinen 11 en 12: Leven in toewijding aan God 21 maart 2014
#15 Romeinen 12: Liefde, het kenmerk van de christelijke gemeente 11 april 2014
#16 Romeinen 13: Onderwerping aan het gezag 13 mei 2014
#17 Romeinen 14: Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente 13 mei 2014
#18 Romeinen 15: Wees overvloedig in de hoop 23 mei 2014
#19 Romeinen 16: Samen strijden in de gebeden 16 juni 2014
#20 Romeinen 16: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u 20 juni 2014
5 dingen 6 maart 2015
Aangesteld om bij Jezus te zijn (Markus 3:7-8,13-14) 18 januari 2023
Abraham en "the Word of Faith"-beweging 27 februari 2023
Afval of revival (opwekking) 25 juni 2013
Als een boom 3 september 2013
Als schapen te midden van wolven 8 mei 2023
Ananias en Saffira 23 oktober 2020
Begraven en opgestaan met Christus 13 februari 2019
Bemoedigen doet goed 27 december 2019
Ben jij geschikt voor het koninkrijk? 4 februari 2019
Bent u besneden? 6 december 2016
Bent u geschikt voor het koninkrijk van God 28 december 2018
Biddag met Nehemia (Nehemia 1) 14 maart 2022
Bouwen aan je geloof 12 april 2018
Brandend hart voor Jezus 1 oktober 2021
Christus in de tabernakel - deel 1 7 juni 2022
Christus in de tabernakel - deel 2 7 juni 2022
Dank U voor het kruis, Heer 21 januari 2022
David als voorbeeld voor ons 21 juni 2019
De balans opmaken 7 januari 2014
De boodschap van Barnabas in Barneveld 26 mei 2023
De brief aan Laodicea 19 december 2018
De dag van Gods oordeel zal komen (2 Petrus 3:10-18) 20 april 2023
De gebedskwastjes 27 december 2019
De geest van Izebel 22 september 2017
De geest van Izebel als gevaar voor eindtijdgemeente 26 februari 2020
De geestelijke balans opmaken 1 februari 2021
De geloofsbeleving van Habakuk 14 maart 2022
De gemeente aangespoord 7 augustus 2017
De gemeente als de woonplaats van God 8 december 2014
De gezindheid en het gebed van Agur 13 september 2018
De gezindheid van de Heere Jezus 23 maart 2015
De grote opdracht 17 juni 2013
De Heilige Geest en het lijden in ons leven 21 februari 2014
De Here Jezus onze Middelaar 8 maart 2017
De kracht van de kruisboodschap 23 oktober 2020
De kracht van de leeuw (Openbaring 5:1-5) 20 april 2023
De kracht van macht, seks en geld (2 Petrus 2:1-2) 9 augustus 2022
De krachtige aansporing aan het begin van een nieuw seizoen! 27 september 2023
De loffelijke daden van God 20 september 2019
De normale christelijke gemeente 9 december 2015
De prioriteiten van een christen 12 juli 2013
De roeping van een christen 20 februari 2015
De strijd om het denken 19 juli 2016
De tabernakel #1: De Heere wil bij mensen wonen 7 november 2016
De tabernakel #2: Ik zie een poort wijd openstaan 7 november 2016
De tabernakel #3: Zie het Lam van God 7 november 2016
De tabernakel #4: Reinigend water 7 november 2016
De tabernakel #5: Een koninkrijk van priesters 17 november 2016
De tabernakel #6: Ik kom in Uw heiligdom binnen 30 november 2016
De tabernakel #7: Vrijmoedig tot God gaan 19 december 2016
De tegenstander ontmaskerd 14 augustus 2017
De toekomst van Israël 30 april 2015
De toename van geestelijke vossen 23 oktober 2020
De volmaaktheid van het offer van Christus (Hebreeën 10:1-18) 1 oktober 2021
De vreze des Heeren 2 juli 2018
De wijsheid 28 februari 2014
De wonderlijke eenheid met Jezus 21 maart 2016
De zegen van een goed geweten (1 Petrus 3:13-22) 1 oktober 2021
De zegen van geloofsbeproeving (Jacobus 1:1-18) 18 januari 2024
De zegen van geloofsbeproeving (Jakobus 1:1-18) 11 maart 2024
Die goeie ouwe tijd (1 Petrus 4:1-11) 27 november 2023
Discipelschap: ga 28 december 2018
Discipelschap: kom 28 december 2018
Doop in plaats van de besnijdenis? (Kolossenzen 2:4-15) 26 januari 2024
Door lijden heen tot heerlijkheid - lijden vanwege de gerechtigheid 27 november 2023
Door lijden heen tot heerlijkheid - wijze adviezen als lijden ons deel is 23 augustus 2023
Doortocht door de Schelfzee 7 augustus 2017
Één Geest met Jezus (deel 1) 30 januari 2019
Één Geest met Jezus (deel 2) 30 januari 2019
Één in de grote opdracht 30 januari 2019
Één in Jezus' opstanding 30 januari 2019
Één in Jezus' wederkomst (deel 1) 30 januari 2019
Één in Jezus' wederkomst (deel 2) 30 januari 2019
Een levenswandel die kostbaar is voor God (1 Petrus 3:1-12) 13 augustus 2021
Een levenswandel die kostbaar is voor God (1 Petrus 3:1-12) 1 oktober 2021
Een met Hem in Zijn hemelvaart 6 december 2016
Een met Hem in Zijn opstanding 6 december 2016
Één met Jezus in de geestelijke strijd 30 januari 2019
Één met Jezus in de hemelse gewesten 30 januari 2019
Een tempel van de Heilige Geest 28 februari 2014
Een volkomen toegewijd hart (2 Kronieken 16:9) 10 september 2022
Een volkomen toegewijdt hart 22 november 2013
Efezestudie #1: Christenen zijn gezegende mensen (hoofdstuk 1) 12 november 2014
Efezestudie #2: Een nieuwe machtspositie (hoofdstuk 1 & 2) 12 november 2014
Efezestudie #3: Het unieke van het lichaam van Christus (hoofdstuk 2) 20 november 2014
Efezestudie #4: Groei naar de volheid van Christus (hoofdstuk 3) 12 november 2014
Efezestudie #5: Wandel als kinderen van het licht (hoofdstuk 4 & 5) 13 november 2014
Efezestudie #6: Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente 8 december 2014
Efezestudie #7: De zegen van gehoorzaamheid (Hoofdstuk 6) 19 december 2014
Efezestudie #8: Geestelijke bewapening (Hoofdstuk 6) 7 januari 2015
En toch: God is goed! 14 maart 2022
Gebed #1: Wat is bidden? 6 februari 2019
Gebed #2: De inhoud van onze gebeden - deel 1 6 februari 2019
Gebed #2: De inhoud van onze gebeden - deel 2 6 februari 2019
Gebed #3: Verschillende typen gebeden - deel 1 6 februari 2019
Gebed #3: Verschillende typen gebeden - deel 2 6 februari 2019
Gebed #4: Persoonlijk en gezamenlijk gebed - deel 1 6 februari 2019
Gebed #4: Persoonlijk en gezamenlijk gebed - deel 2 6 februari 2019
Gebed #5: Lofprijs en aanbidding - deel 1 6 februari 2019
Gebed #5: Lofprijs en aanbidding - deel 2 6 februari 2019
Gebed #6: Vasten en bidden 6 februari 2019
Gebed #7: Gebed en verhoring 6 februari 2019
Gebed #8: Volharden in de gebeden 6 februari 2019
Gebed is de motor 29 oktober 2019
Gebedsonderwijs van Jezus (Mattheüs 6:5-15) 26 mei 2023
Geen andere Naam (Handelingen 4:1-13) 1 november 2021
Geen woorden, maar daden (Jakobus 1:18-27) 26 januari 2024
Geestelijk verder groeien 2 juli 2013
Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking 10 april 2017
Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking en lijden 26 februari 2020
Geestelijke strijd 26 april 2013
Geestvervuld leven 7 juni 2017
Geestvervuld leven 26 april 2013
Gekruisigd met Jezus 21 maart 2016
Geloof dat op God gericht is (1 Petrus 1:13-25) 3 mei 2021
Geloofsleer: Christus en de tabernakel 26 februari 2020
Geloofslessen nav Petrus 2 7 oktober 2019
Geloofsprincipes in het leven van Abraham 3 december 2020
Geloofszekerheid 18 juni 2013
Gemeenschap met gelovigen 18 juni 2013
Gemeenschap met God 7 januari 2015
Genade 13 november 2012
Gerechtigheid 8 maart 2017
God is goed! 6 juni 2017
God verlangt een woonplaats 31 mei 2012
God verlangt voltooide werken 8 maart 2017
God's genade 13 februari 2019
Gods geduld in de eindtijd - 2 Petrus 3 6 maart 2023
Gods geduld in de eindtijd (2 Petrus 3:1-9) 4 februari 2023
Gods koninkrijk breekt definitief door (2 Petrus 1:16-21) 1 september 2022
Gods koninkrijk in deze wereld 25 september 2014
Gods kracht in volkomen toegewijde harten 11 maart 2014
Gods verlangen voor jouw leven 29 januari 2020
Grondhouding van een christen 14 augustus 2017
Hebreeën studie #01: Jezus Christus, Zoon van God 2 februari 2015
Hebreeën studie #02: Jezus Christus is hoger dan de engelen 27 februari 2015
Hebreeën studie #03: Jezus Christus de Zoon des mensen 16 maart 2015
Hebreeën studie #04: Jezus Christus is hoger dan Mozes 16 april 2015
Hebreeën studie #05: In Christus Jezus de rust ingegaan 28 mei 2015
Hebreeën studie #06: Jezus Christus is hoger dan Aäron 28 mei 2015
Hebreeën studie #07: Strek je uit naar geestelijke volwassenheid 25 juni 2015
Hebreeën studie #08: Gods beloften, vast en zeker! 7 september 2015
Hebreeën studie #09: Christus, de volmaakte Hogepriester 2 oktober 2015
Hebreeën studie #10: De rijkdom van het nieuwe verbond 2 oktober 2015
Hebreeën studie #11: De volmaaktheid van het offer van Christus 27 oktober 2015
Hebreeën studie #12: De volmaaktheid van het offer van Christus (deel 2) 16 november 2015
Hebreeën studie #13: De betere levenswandel 26 januari 2016
Hebreeën studie #14: Leven door geloof 26 januari 2016
Hebreeën studie #15: Getuigenissen van volhardend geloof! 26 januari 2016
Hebreeën studie #16: Met volharding lopen 10 februari 2016
Hebreeën studie #17: We zijn gekomen tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond 28 april 2016
Hebreeën studie #18: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid 28 april 2016
Heilig leven achter het kruis 1 mei 2014
Heiliging 23 oktober 2020
Heiliging is geen vijand, maar een vriend 7 augustus 2020
Het fundament van discipelschap 13 februari 2019
Het geduld van de eigenaar van de wijngaard 18 november 2019
Het Geestvervulde leven 25 juni 2013
Het gevaar van de kleine vossen (Hooglied 2:1-17) 26 mei 2023
Het gevaar van een dood geloof (Jakobus 2:14-26) 17 juli 2024
Het gevaar van een Jezus+ evangelie 1 oktober 2021
Het gevaar van geestelijk verval 18 december 2020
Het is nuttig voor u dat Ik weg ga 12 juni 2019
Het kruis 21 maart 2012
Het Lam 21 maart 2012
Het meest verwaarloosde aspect van discipelschap 6 maart 2023
Het normale christelijke leven 8 september 2015
Het verlangen van God 4 september 2019
Het waardeoordeel van de verhoogde Christus is wat uiteindelijk telt 26 februari 2020
Hoe God een opwekking werkt 21 maart 2012
Hoe kan ik Gods wil verstaan? 26 april 2013
Hoe leer ik Gods wil kennen 21 maart 2012
Hoe reageer jij op de Heilige Geest? 16 juni 2020
Hoe zout ben jij? 20 augustus 2018
Hoeveel is de Here Jezus ons waard 8 december 2014
Houd de moed er in (2 Korinthe 4:16-18) 13 oktober 2023
I have decided to follow Jesus, no turning back 9 april 2019
Ik heb het geloof behouden 5 maart 2018
Ik heb je bij je naam geroepen (Jesaja 43:1-3) 15 september 2023
Ik wandel in het licht met Jezus 25 oktober 2017
In de geest en kracht van Elia 29 april 2020
In het voetspoor van Jezus (1 Petrus 2:13-25) 1 juni 2021
Is jouw geloof nog net zo vurig als toen jij tot geloof kwam? 8 september 2015
Jezus bemoedigt ons 9 december 2015
Jezus de Koning 21 maart 2012
Jezus Overwinnaar (Lukas 24:1-12 / 1 Korinthe 15:56-57 15 augustus 2022
Jezus: Het GOEDE voornemen 1 februari 2021
Kaleb de man die God geloofde 9 december 2015
Karaktervorming - deel 1 1 februari 2021
Karaktervorming - deel 2 1 februari 2021
Kleur bekennen 1 oktober 2021
Kruis en opstanding 2 oktober 2015
Lessen uit de brief aan Thyatira 14 augustus 2017
Leven in verwachting (2 Petrus 3:10-18) 26 mei 2023
Levend geloof?! 23 oktober 2017
Lofprijzing 26 april 2013
Lofprijzing (n)iets voor mij 28 december 2018
Loofhuttenfeest 9 oktober 2017
Loofhuttenfeest - Verblijd u in de Heere uw God (Leviticus 23:33-44) 6 maart 2023
Maar God zij dank die ons de overwinning geeft! 20 juli 2022
Met Christus gekruisigd 21 maart 2012
Met Christus gezeten in de hemel 21 maart 2012
Met Christus opgestaan 21 maart 2012
Met Timotheüs het nieuwe schooljaar in (1 Timotheüs 1:1-2, 2 Timotheüs 1:3-12) 13 oktober 2023
Neem de wereld, geef mij Jezus! 26 april 2013
Nehemia 01: de noodzaak van gebed 11 maart 2014
Nehemia 02: Nehemia in Gods kracht aan de slag 11 maart 2014
Nehemia 03: schouder aan schouder bouwen aan Gods gemeente 11 maart 2014
Nehemia 04: tegenstand van buitenaf 11 maart 2014
Nehemia 05: strijd van binnenuit 11 maart 2014
Nehemia 06: list en bedrog 11 maart 2014
Nehemia 07: waakzaamheid geboden 11 maart 2014
Nehemia 08: het wetboek weer centraal 11 maart 2014
Nehemia 09: een dag van vasten en gebed 11 maart 2014
Nehemia 10: een hernieuwde toewijding 11 maart 2014
Nehemia 11: wonen in of buiten jeruzalem 11 maart 2014
Nehemia 12: de muur ingewijd 11 maart 2014
Nehemia 13: misstanden rechtgezet 11 maart 2014
Nehemia, een man van gebed 5 juni 2020
Nehemia, een man van voortdurende toewijding 5 juni 2020
Noden uit het leven van Hanna 22 januari 2015
Onze houding t.o.v. de Heilige Geest 25 juni 2015
Oog & oorgetuigen van Jezus' heerlijkheid (Mattheüs 17:1-8, 2 Petrus 1:16-21) 11 maart 2024
Openbaren wij wijsheid die van boven of die van beneden is? 9 december 2015
Oprechtheid te midden van verdrukking (Lukas 12:1-12) 20 april 2023
Opvolging van Elia door Elisa 4 december 2017
Opwekking vandaag 17 juni 2013
Opwekking vandaag! (Jacques Brunt) 22 juni 2023
Overwinnaars in de eindtijd 23 december 2021
Psalm 42 23 oktober 2020
Roem in Christus alleen 21 januari 2022
Romeinen 7 27 december 2022
Serie 1 Petrus #1: Door lijden heen tot heerlijkheid (1 Petrus 1:1-12) 1 februari 2021
Serie 1 Petrus #2: Geloof dat op God gericht is (1 Petrus 1:13-25) 23 februari 2021
Serie dieren: De kracht van de leeuw 12 november 2020
Serie dieren: De wijsheid van de mier 12 november 2020
Serie dieren: Het gevaar van de vos 12 november 2020
Serie dieren: Het verlangen van het hert 12 november 2020
Serie dieren: Zegen van de worm 12 november 2020
Sexualiteit en zelfbeeld 28 februari 2014
Staat Jezus nog in de spotlights 29 september 2022
Standhouden in de eindtijd 1 oktober 2021
Standhouden in de eindtijd 1 november 2021
Tevredenheid 20 augustus 2018
Timotheüs, een man die God toebehoorde 5 juni 2020
Toewijding 14 mei 2013
Toewijding en Gods kracht 26 juni 2014
Twijfelaar of aanbidder 16 april 2015
Van richters naar koningen 9 april 2019
Verblijden in het lijden (1 Petrus 4:12-19) 21 januari 2022
Vermaning 26 juni 2014
Verspil je leven niet (deel 1) 1 oktober 2021
Verspil je leven niet (deel 2) 1 oktober 2021
Vervulling met de Heilige Geest 21 maart 2012
Volharden in de wandel van de Heer 20 augustus 2018
Volkomen overgave 26 april 2013
Voltooide afgeronde werken 6 december 2016
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar (1 Petrus 2:1-12) 8 april 2021
Voorbede (deel 1) 4 november 2013
Voorbede (deel 2) 4 november 2013
Voorbede en intersessie 26 april 2013
Voorwaarden van discipelschap 26 april 2013
Vraag wat ik je geven zal 6 maart 2023
Vraag wat ik u geven zal (1 Koningen 3:5-15) 17 juli 2024
Wachten op de Heere 26 april 2013
Wandel in het licht met Jezus 25 september 2014
Wandel je in het licht? 17 oktober 2014
Wat doen we als gelovigen met het Evangelie in de eindtijd? 6 december 2016
Wat is heiligmaking? 26 april 2013
Wat is Jezus jou waard? 3 december 2013
Wat kunnen wij leren van de mieren? - Spreuken 6 en Efeze 5 5 januari 2021
Wat staat er op jouw verlanglijstje? 6 maart 2023
Wat voeg jij toe aan je geloof? 20 augustus 2022
Wees een Nehemia 13 februari 2019
Welke God dien jij? 14 maart 2014
Wie ben ik in Christus? 20 augustus 2018
Wie staat er in onze generatie op 28 december 2018
Wie zeg jij dat ik ben? 6 maart 2023
Wie zeg jij dat Ik ben? 30 januari 2018
Wij willen een koning 2 april 2019
Wij willen een koning (1 Samuël 8) 23 augustus 2023
Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond! 1 februari 2021
Wijze adviezen in tijden van lijden (1 Petrus 5:1-14) 14 maart 2022
Wijzen op Jezus, hét Lam van God 9 april 2019
Worden zoals Jezus 21 maart 2012
Worden zoals Jezus is 14 maart 2022
Zelfbeeld en identiteit 20 augustus 2018
Zelfbeeld en identiteit in Christus 18 juni 2013
Zien op het onzichtbare 16 juli 2013
Zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u 9 oktober 2013
Zondebelijdenis 26 april 2013