Preken Compilaties Artikelen

Zeven kenmerken van de bruid van Christus

In Spreuken 8:1, 27 wordt de Bruidegom “Wijsheid” genoemd. Daarna, in het volgende hoofdstuk wordt de bruid ook “wijsheid” genoemd (Spreuken 9:1), omdat zij in ieder opzicht één is met haar Bruidegom en Zijn Naam (Wijsheid) op haar voorhoofd heeft geschreven, en een overwinnaar is, net als haar Bruidegom een overwinnaar was (Openbaring 3:12, 21 en 14:1). In Spreuken 9 zien wij de bruid en de hoer in ieder opzicht als tegengesteld aan elkaar. In de eerste 12 verzen van het hoofdstuk, nodigt de bruid iedere dwaas uit om zich te bekeren van hun dwaze levenswandel en hun zondige contacten (vers 6) te verbreken en leren om ontzag voor de HERE te hebben, wat het begin van wijsheid is (vers 10). In de laatste 6 verzen van het hoofdstuk kunnen wij lezen hoe de dwaze vrouw (hoer) mensen roept. Er zijn heel veel mensen die gehoor geven aan de roep van de dwaze vouw en in een geestelijke dood eindigen (vers 18). Wij kunnen lezen dat de bruid (wijsheid) haar huis bouwt op ZEVEN PIJLERS. Deze zeven pijlers worden opgesomd in Jakobus 3:17 en de ware gemeente is op deze pijlers gegrondvest. Wij kunnen, op basis van deze kenmerken, de bruid van Christus overal herkennen.

1. Reinheid: De eerste en meest belangrijke pijler waarop de ware gemeente is gebouwd is reinheid. Dit is geen pijler die hol is van binnen door hoofdzakelijke reinheid aan de buitenkant. Nee. Het is door en door massief. Het is de reinheid (zuiverheid) van het hart en het komt voort uit het zaad van het ontzag voor God in ons hart. Niet door een goed stel hersenen, maar door zuivere harten waardoor de ware gemeente van Christus wordt gebouwd.  Wij kunnen geen gemeente opbouwen wanneer wij geen openbaring van God en Gods weg hebben ontvangen. Alleen die zuiver van hart zijn zullen God kunnen zien (Mattheüs 5:8).

2. Vredelievendheid: Gerechtigheid en vrede gaan altijd hand in hand. Het is net als een tweeling. Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede (Romeinen 14:17). Ware wijsheid is nooit argumenterend en zoekt nooit strijd. Het hoeft zich niet in te spannen. Het houdt relaties, voor zover mogelijk, harmonieus in stand. Het is onmogelijk om een strijd aan te gaan met een mens die vervuld is met goddelijke wijsheid, want zo iemand is de vredelievendheid zelve. Hij mag dan vastberaden zijn en gehaat worden door schipperaars, maar hij zal altijd vredelievend zijn. Jezus zei tegen Zijn discipelen dat, wanneer zij rondreisden om het evangelie te verkondigen, zij alleen het huis van “vredelievende mensen moesten binnengaan (Lukas 10:5-7). Wij moeten mensen van vrede zijn wanneer wij het huis van God willen opbouwen.

3. Welwillend: De bruid van Christus is altijd eerlijk ten opzichte van anderen, zachtaardig, geduldig, verdraagzaam en beleefd. Zij is nooit ruw en hard maar houdt altijd rekening met de gevoelens van anderen. Wanneer de gemeente gedragen wordt door deze pijler, dan wordt het gemakkelijk om elkaar te kunnen verdragen, zelfs wanneer er enkelen kort van begrip of ruw in hun manieren zijn. Wij beginnen ons te realiseren dat het probleem niet de ruwheid van onze broeder of zuster is, maar het onverdraagzame wat in ons aanwezig is. Ook realiseren wij ons dan dat de ware vijand die wij bestrijden, niet onze broeders en zusters zijn, maar onze eigen-ik.

4. Toegevingsgezindheid: Iemand die een probleem heeft om vermaand of aangespoord te worden, of denkt dat hij die fase al voorbij is, is oprecht dwaas, zelfs wanneer het een oudste of een oudere man is (Prediker 4:13). Met name in India hebben veel mensen de heidense denkwijze dat “oudere mensen wijzer zijn”. Dit mag dan waar zijn in wereldse zaken, maar beslist niet met betrekking tot geestelijke dingen. Jezus koos niemand van de oudere mensen uit de synagoge om Zijn discipelen te zijn, maar Hij koos jonge mannen.  Ouderen in de gemeente vinden het meestal moeilijk om aangespoord te worden door een jongere broeder, die misschien oudste in de gemeente is en veel meer godvrezend. Dit wordt veroorzaakt door hun trots. Zij die open staan om gecorrigeerd te willen worden, zijn degenen die wijs worden (Spreuken 13:10). Dus daar waar broeders en zusters gretig zijn om gecorrigeerd en aangespoord te worden, daar wordt de ware gemeente gebouwd. De wijze houdt van hen die hem in vertrouwen vermanen en gretig hun gezelschap zoeken. “Onderwerp u aan elkaar” (Efeziërs 5:21) zijn de woorden die geschreven staan op deze pijler.

5. Vol van barmhartigheid en goede vruchten: De bruid van Christus is vol van barmhartigheid, niet alleen af en toe barmhartig. Zij heeft er geen probleem mee om iedereen, zonder dwang en met een blij hart te vergeven. Zij oordeelt en veroordeeld anderen niet, maar is vol mededogen naar anderen. Deze barmhartigheid is geen mentale houding, maar uit zich in goede vruchten die voortkomen uit haar gedrag. Zij doet op ieder moment, waar mogelijk op iedere manier, het goede tegenover iedereen.

6. Standvastigheid: Een broeder die goddelijke wijsheid in zich heeft is vrij van alle oneerlijkheid. Hij zal vol van hart en rechttoe rechtaan zijn, met beide ogen in zelfde richting kijkend, vrij van twijfel en aarzeling. Hij is niet besluiteloos, maar heeft een sterk geloof in God. Hij zal niet kijken naar zijn eigen zwakheden, maar zich richten op de beloftes van God. Een dergelijke broeder weet dat het overwinnen van bewuste zonden, hier en nu mogelijk is. Hij is iemand waarop men kan rekenen, die altijd op zijn woord vertrouwd kan worden. Hij is standvastig en onwrikbaar. Zijn overtuigingen zijn niet om te buigen en hij sluit geen compromissen. Hij staat kaarsrecht overeind.

7. Vrij van hypocrisie:  De bruid heeft meer geestelijke inhoud in zich dan anderen kunnen zien aan de buitenkant. Haar innerlijke leven is beter dan de mening die anderen hebben over haar uiterlijke leven. Dit is precies het tegenovergestelde van de “geestelijke overspeelster” of de “hoer”, van wie de zogenaamde geestelijkheid alleen bedoeld is om de mens te eren. Wat zij heeft is in werkelijkheid religiositeit en geen ware geestelijkheid. De bruid let veel meer op haar innerlijke gedachten, motieven en houdingen dan haar externe woorden en daden. Zij heeft een diep verlangen naar Gods goedkeuring met betrekking tot haar innerlijke leven en heeft totaal geen interesse in de waardering van mensen met betrekking tot uiterlijk. Aan de hand van deze test kan een ieder van ons weten of wij deel hebben aan de bruid of aan de hoer.

De bruid van Christus heeft het zaad van wijsheid geïmplanteerd in haar hart en daardoor heeft zij zeven kenmerken die jaar na jaar groeien. Hoewel zij verre van volmaakt is, jaagt zij naar die volmaaktheid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com