Preken Compilaties Artikelen

Wees een voorbeeld door uw manier van leven

Timotheüs was een jonge man in de gemeente van Efeze en er waren veel ouderen in die gemeente. Dus zegt Paulus tegen hem om er voor te zorgen dat niemand op hem neer kijkt vanwege zijn jonge leeftijd (1 Tim. 4:12). Een jonge prediker kan zich door ouderen in de gemeente geïntimideerd voelen, in het bijzonder door rijke en/of andere invloedrijke mensen. Paulus dringt er bij Timotheüs op aan om zich niet door hen te laten intimideren, maar tot een voorbeeld te zijn door zijn manier van leven, door zijn goddelijke manier van spreken, op de wijze waarop hij zich gedraagt, door zijn liefde voor hen te laten zien, door zijn geloof midden in beproevingen en door zijn reine manier van leven op elk gebied van zijn leven. Dit in tegenstelling met wat Paulus zegt in 1 Tim 4:1-4. Valse leraren onderwijzen bijna niet, terwijl oprechte leraren onderwijzen door hun manier van leven. Valse leraren verkondigen theorieën. Oprechte leraren verkondigen door hun levenswijze. 1 Timotheüs 4:13 benadrukt het lezen van de Schriften, omdat de gelovigen in die tijd nog niet de beschikking hadden over een Bijbel zo wij die kennen. Dus hij die wel een toenmalige bijbel had moest grote gedeeltes hieruit voorlezen aan de toehoorders. Vandaag de dag kan iedere gelovige grote delen van de Bijbel zelf thuis lezen.

Paulus herinnert Timotheüs eraan dat hij meer nodig heeft dan een goede manier van leven en bijbelkennis. “Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid” (1 Tim. 4:12-13 nbg). Dat is goed. Maar ook: “Gebruik de bijzondere gave die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven” (1 Tim 4:14 hb). Paulus herinnert Timotheüs eraan dat hij samen met andere oudsten hem de handen had opgelegd, zodat Timotheüs deel kreeg aan de geestelijke gaven. Wij hebbende ook gaven van de Geest nodig om de Here te kunnen dienen. Wij moeten oprecht het “verlangen hebben om te profeteren” (1 Cor. 14:1 nbg). Dat betekent het spreken op een manier dat onze woorden de harten van de mensen die naar huis gaan, op een manier raken of zij door een pijl geraakt zijn, net zoals de woorden van de oude profeten dat deden. Net woorden die uit de mond van God komen en niet meer terug keren (Jesaja 55:11 nbg). Voor predikers en verkondigers van het evangelie geldt: “Wij hebben de zalving door de Heilige Geest nodig”. Jezus had dit nodig en wij hebben dat ook ten allen tijde nodig. Dit is niet iets wat wij voor eens en voor altijd krijgen. Nee, wij moeten iedere keer opnieuw de zalving door de Heilige Geest zoeken.

Jongeren: Denk niet dat jij tot je 40e moet wachten om de Here te kunnen en mogen dienen. Toen ik 19 jaar oud was ben ik gedoopt en ik begon direct daarna met het verkondigen van Zijn Woord. Ik wist toen helemaal nog niet veel, maar met het weinige dat ik wist kon ik het “A, B, C, …” van het christelijke leven overdragen aan hen die minder wisten dan ik. Toen ik opgroeide kon ik de mensen iets meer leren. Een eerstejaars Pabostudent misschien al wel groep 1 onderwijzen, maar nog niet groep 8. Waarom moet u op leeftijd zijn voordat u begint om Gods Woord te verkondigen. Begin op het moment van uw bekering om anderen die minder weten dan uzelf te leren, in het bijzonder hen die nog niet bekeerd zijn. Wees er altijd klaar voor om Gods Woord met anderen te delen en zoek de kracht van de Heilige Geest om Zijn Woord op effectieve wijze te delen.

In 1 Tim 4:15 (hb) dringt Paulus er bij Timotheüs op aan om “iets met die gave te doen en zich ervoor in te zetten”. Een zakenman zet zich ervoor in om geld te verdienen en om zijn bedrijf een goede basis te geven. Wanneer u serieus bent over uw christen-zijn, dan zet u zich met veel overgave in om Gods Woord te bestuderen, om op zoek te gaan naar de gaven van de Geest en om een oprecht en rein leven te leven. Een vertaling omschrijft het als “werp je op de taken”. “Leef erin”. Wanneer u erin leeft, dan zal iedereen uw vooruitgang opmerken.

Laat mij u een voorbeeld geven wat het negatieve van “ergens in leven” kan inhouden. Er was een gezin dat thuis een populair tv-programma zat te bekijken en er geheel en al door geobsedeerd was. Enkele inbrekers, die wisten dat het gezin ergens door in beslag genomen was, gingen geruisloos de woning binnen en namen alles mee wat zij konden vinden! Het gezin ontdekte de inbraak pas nadat het tv-programma was afgelopen.

Op dezelfde, maar op een positieve manier kunnen wij op een dusdanige manier geobsedeerd zijn door Jezus Christus en Zijn Woord, dat de verleidingen die in deze wereld op ons af komen bijna geen aantrekkingskracht meer op ons hebben. Wij jagen dan ook niet meer de vele dingen achterna waardoor de mensen in de wereld zo erg aangetrokken worden. Wanneer u op een dergelijke wijze door Christus en Zijn Woord in beslag genomen wordt dan boekt u iedere dag vooruitgang. Elk jaar, iedere maand en zelfs iedere dag wordt u een beter christen en een meer en meer effectieve dienaar van de Here.

In 1 Tim. 4:16 (nbg) dringt Paulus erbij Timotheüs op aan om nauwgezet aandacht te besteden aan twee terreinen: Zijn manier van leven en zijn wijze van onderwijs. Dit zijn de twee terreinen waar wij ook constant op moeten letten. Ons leven en ons onderwijs moeten allebei zuiver zijn. Paulus zegt dat wanneer wij op deze dingen toezien, God niet alleen ons, maar ook  anderen hierdoor zal redden. Wij moeten ervoor zorgen dat wij eerst zelf gered worden, voordat wij ertoe kunnen bijdragen dat anderen gered worden. Wanneer wij door een bepaald zondig gedrag niet gered zijn, hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat anderen dan wel gered worden? Wanneer u het Woord verkondigt boven uw eigen levensstijl, dan bent u een hypocriet en zal God geen getuige zijn van uw woorden. Wij moeten ons christenleven heel serieus nemen, net zoals een zakenman heel serieus is over de manier waarop hij zijn bedrijf leidt. Zijn werken met hart en ziel aan het maken van winst. Op dezelfde wijze moeten wij standvastig zijn in ons christen-leven en onszelf totaal overgeven aan God en Hem dienen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com