Preken Compilaties Artikelen

Hoe herkent men een nieuwtestamentische gemeente

Vandaag de dag zijn vele gelovigen spuugzat van hun eigen kerkgenootschap en verlaten deze om op zoek te gaan naar een nieuwtestamentische gemeente. Er zijn ook veel groepen die er prat op gaan dat zij een “nieuwtestamentische gemeente” zijn.

Maar waaraan kunnen wij een nieuwtestamentische gemeente herkennen? Zeker niet door het patroon van hun samenkomsten. Het is mogelijk om veel dingen te imiteren in het patroon dat wij kunnen zien in een krachtige gemeente en toch nooit zelf een krachtige gemeente worden.

Het zou voor de Filistijnen mogelijk geweest zijn om de tabernakel exact na te bouwen zoals die van Mozes, omdat alle details duidelijk weergegeven waren in het boek Exodus. Er was echter één ding aan de tabernakel wat niemand kon imiteren en dat was het vuur van de glorie van God die op de tabernakel rustte. Dat was een onderscheidend kenmerk waarop de ware woonplaats van God in de wildernis werd gekenmerkt. Zonder dit was de tabernakel een lege huls. Toen de tabernakel later, in de tijd van Salomo, vervangen werd door de tempel, werd deze gevuld met glorie. Toen Israël later afvallig werd, verdween die glorie langzaam maar zeker (Ezechiël 10:4, 18-19). Daarna werd de tempel een lege huls en hetzelfde gebeurt tegenwoordig met veel kerken.

Hèt kenmerk van de hedendaagse nieuwtestamentische gemeente is de aanwezigheid van God in hun midden. Wanneer de geest van profetie krachtig aanwezig is in de samenkomst, dan vallen zij die naar de samenkomst komen op hun knieën en “erkennen dat God in hun midden aanwezig is” (1 Korintiërs 14:24-25). Wanneer Jezus op een profeterende wijze in de gemeente spreekt, dan branden onze harten net als de harten branden van de twee discipelen op de weg naar Emmaüs, toen Jezus met hen opliep en Hij tot hen sprak (Lukas 24:32).

God is een verterend vuur. Toen God in de brandende braamstruik naar beneden kwam, waardoor Hij tot Mozes sprak en de struik brandde, kon geen worm dit vuur overleven. Op dezelfde wijze kan geen enkele zonde verborgen of onontdekt blijven waar het krachtige brandende vuur van God aanwezig is. Alleen een dergelijke gemeente is een nieuwtestamentische gemeente. De ogen van Jezus zijn als vlammend vuur (Openbaring 1:14) en Hij is constant op zoek om zonden, menselijke tradities en farizeïsch gedrag, in alle kerken die Hij gesticht heeft, in de openbaarheid te brengen.

De loper (hoofdsleutel) van het koninkrijk der hemelen is armoede van geest (Mattheüs 5:3 HSV). Zonder dit zijn wij niet in staat om een nieuwtestamentische gemeente op te bouwen. Arm van geest zijn betekent dat er door God constant iets afgebroken moet worden in onze eigen verlangens, zodat wij een intens verlangen krijgen om volmaakt te zijn, zoals onze hemelse Vader volmaakt is. “De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest” (Psalm 34:19 NBG). Wanneer Hij dichtbij is, dan zorgt Zijn aanwezigheid voor vuur uit de hemel in onze harten en door ons bij anderen, waar wij ook gaan.

Ananias en Saffira (Handelingen 5) maakten een ernstige fout toen zij deel uitmaakten van een krachtige nieuwtestamentische gemeente in Jeruzalem, waar de aanwezigheid van God brandde als vuur.  Wanneer zij, een jaar later, in de gemeente van Korinthe geweest zouden zijn dan zou hen een lang leven beschoren zijn geweest. Ananias had zelfs oudste kunnen worden, omdat de gemeente in Korinthe vleselijk was; een dode gemeente, maar in de vurige nieuwtestamentische gemeente in Jeruzalem, kon dit echtpaar niet overleven. God zal hen die hypocriet zijn in een nieuwtestamentische gemeente blootgeven en uit de gemeente verwijderen.

Wanneer er iets in ons leven thuis is of op ons werk wat God onteerd, dan lopen wij als leden van een ware nieuwtestamentische gemeente een groot gevaar. Wanneer er in uw leven iets is wat niet in de eerste plaats ter ere van God is, maar iets voor uzelf of uw familie, dan is het beter om een nieuwtestamentische gemeente, waar God krachtig aanwezig is en zijn Woord met kracht verkondigd wordt, te verlaten. Dan doet u er beter aan om u bij een dode kerk aan te sluiten. Dan is de kans tenminste groot dat u een lang leven beschoren is, in tegenstelling tot Ananias en Saffira!

Er zijn vandaag de dag veel kerken die zich een “nieuwtestamentische gemeente” noemen. Maar zij zijn net zo dood als een Dodo vogel (uitgestorven)! De vraag is of farizeeërs en hypocrieten daar comfortabel kunnen leven of dat zij blootgegeven worden, zich aangevallen voelen en vertrekken. In een nieuwtestamentische gemeente zullen velen van hen zich beledigd voelen door het woord dat verkondigd wordt en vertrekken. Er staat geschreven dat “velen zich niet bij de gemeente van Jeruzalem durfden aan te sluiten” (Handelingen 5:13).

Wanneer het uw verlangen als oudste is om de gemeente in ledental te laten groeien, in plaats van het maken van discipelen voor Jezus, dan verzamelt u farizeeërs en hypocrieten in uw kerk. Dan zult u nooit een nieuwtestamentische gemeente opbouwen. Wanneer de aanwezigheid van Jezus met kracht in uw gemeente aanwezig is, dan zullen de discipelen die daar aanwezig zijn, Zijn glorie zien. Het bewijs dat wij inderdaad de glorie van de verrezen Heer waarnemen, is dat wereldse dingen zoals comfort, eer en rijkdom, in onze ogen verduisteren en zullen niet meer zo attractief voor ons zijn als zij vroeger waren.

In een nieuwtestamentische gemeente is er niet slechts een krachtige verkondiging van Gods Woord, maar is er ook sprake van krachtige levende voorbeelden in de wereld. Het is niet een nieuwe leer die een impact op anderen hebben ten aanzien van God, maar een heilig leven. Nieuwtestamentische verkondigers van Gods Woord prediken niet alleen tegen anderen, zij nodigen anderen uit om hun voorbeeld te volgen (1 Korintiërs 11:1).

Wij zouden moeten huilen wanneer ons voorbeeld niet waardig geacht wordt. Wij moeten ons diep schamen wanneer wij mensen vervelen met droge, ongezalfde (niet door de Geest geïnspireerde) verkondigingen. Het is onmogelijk dat wij koud of farizeïsch worden wanneer wij Jezus navolgen. Wij zijn heel ver bij Jezus vandaan wanneer wij alleen maar dromen en visioenen hebben waar wij over kunnen spreken, maar geen Woord van de Here om de mens mee te voeden. Het is onmogelijk om mensen te vervelen wanneer wij zelf in vuur en vlam staan voor de Here.

Jezus werd uit de dood opgewekt zodat Hij de eerste plaats krijgt in alles (Colossenzen 1:18). God ondersteunt iedereen die hier vurig naar verlangen. Wat dit inhoudt is dat wij onze eigen plannen en rechten opgeven en wij Jezus laten zeggen wat wij moeten doen, hoe wij met ons geld, tijd, enz. moeten omgaan. Wanneer dit het streven in uw leven is, dan kunt u er zeker van zijn dat God u wil inzetten om in uw woonomgeving een nieuwtestamentische gemeente te stichten en op te bouwen.

Velen beweren dat Jezus in hun midden is, alleen al omdat men Zijn naam noemt (Mattheüs 18:20), maar zij misleiden zichzelf. Wanneer Hij echt in hun midden aanwezig is, waarom zijn de bijeenkomsten dan zo saai? Waardoor komt het dat levens dan niet veranderden? Zelfs een kort ogenblik in de aanwezigheid van een oprecht godvrezende man maakt een dusdanige diepe indruk op ons, dat dit zelfs al voldoende kan zijn om onze levenswijze te doen veranderen. Hoeveel temeer moet de impact op ons leven zijn wanneer wij slechts een kort ogenblik met Jezus Zelf doorbrengen. Dus wanneer levens niet worden veranderd tijdens samenkomsten, dan moeten wij toegeven dat God niet in dergelijke samenkomsten aanwezig is. Dan zijn wij géén nieuwtestamentische gemeente.

Wij zullen op deze aarde nooit in staat zijn om een perfecte gemeente te bouwen. Zelfs in de eerste gemeente die Jezus bouwde – Zijn twaalf discipelen - was een verrader aanwezig. Wij kunnen dus niet rekenen op iets wat beter is. Maar daar waar Jezus vandaag Zijn gemeente bouwt, daar zal een kern van mensen van die gemeente zijn die Zijn glorie gezien hebben en erdoor gegrepen zijn. Hun harten zullen in brand staan door een vuur wat de duivel niet kan doven. Door middel van hen zal de Here een nieuwtestamentische gemeente stichten tot glorie en eer van God.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com