Preken Compilaties Artikelen

Het teken van vervulling met de Heilige Geest

Handelingen 2:3, waar beschreven staat dat tongen als van vuur op het hoofd van iedere aanwezige was laat zien dat het belangrijkste deel van ons lichaam, dat God in het nieuwe verbond gebruiken wil de tong is. Een tong die door de Heilige Geest in vuur en vlam wordt gezet en ten allen tijde onder Zijn controle staat. Dit symboliseert ook de gave van het spreken in tongen. God wil dat wij onze tong gebruiken om tot een zegen voor anderen te zijn, niet alleen wanneer u een evangelist bent, maar ook in uw alledaagse gesprekken met andere mensen. Het is echter wel nodig dat u, 24 uur per dag en 7 dagen per week, hiervoor de heilige Geest volledige controle geeft over uw manier van spreken.

Eén van de eerste kenmerken van vervuld zijn met de Geest is een verandering in de manier waarop wij spreken. Onze tong wordt een “tong van vuur” (Handelingen 2:3). Dat betekent niet “spreken in vreemde talen”, maar “spreken in onze moedertaal met Gods vuur, liefde en zuiverheid”. Onze taal wordt hemels.

Let op waar de nadruk in ons spreken gelegd wordt in de verzen 18 tot 20 van Efeziërs 5:  “Wees vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus”. De geest van dankbaarheid zal de geest van roddel, laster, bitterheid en boosheid vervangen wanneer wij vervuld zijn met de Geest.

Het werkwoord ‘vervuld zijn’ in Efeziërs 5 is een werkwoord in de aantonende wijs en wordt gebruikt om een feitelijk gebeuren weer te geven, dit betekent “altijd vervuld zijn”, “continu vervuld blijven” en niet “één keer gevuld worden”. Wanneer wij ’s morgens vervuld zijn met de Geest, dan moeten wij ook iedere dag ’s middags en ’s avonds continu vervuld zijn met de Heilige Geest. Vraag aan God of Hij u altijd wil vervullen met de Heilige Geest. Dit zijn de mannen en vrouwen waar in Handelingen naar verwezen wordt als “mannen en vrouwen VOL van de Heilige Geest”.

Alle verzen die volgen op Efeziërs 5 zijn karakteristiek voor Geest-vervulde mensen (van Efeziërs 5 tot Efeziërs 6:24). Het begint met dankbaarheid en gaat verder met jezelf aan elkaar ondergeschikt maken. Met andere woorden van elkaar afhankelijk willen zijn, in de gemeente en in gezinssituaties (Efeziërs 5:21 tot 6:9) en daarna het strijden tegen en overwinnen van satanische machten (Efeziërs 6:11).

Het geheim van onze christelijke levenswandel en strijd tegen het kwaad op aarde is vervuld zijn met de Heilige Geest.

Wij kunnen God niet op de juiste wijze loven en prijzen wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest.
Wij kunnen geen goddelijke man en vrouw in het gezin zijn wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest.
Wij kunnen onze kinderen niet op de juiste wijze opvoeden wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest.
Wij kunnen de machten van satan niet verslaan wanneer wij niet vervuld zijn met de Geest.

Alles in ons leven als christen hangt af van het vervuld zijn met de Heilige Geest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com