Preken Compilaties Artikelen

Het bloed van Christus

Vergeving van onze zonden uit ons verleden is wat wij in de eerste plaats en constant nodig hebben. De schuld van onze zonden kon door God op geen enkele andere wijze weggenomen worden, anders dan door de volledige schuld voor onze zonden te voldoen. “Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22 HSV).

Toen Christus zijn bloed vergoot aan het kruis op Golgotha, werd de vergiffenis afgekocht voor iedere zonde die wie dan ook tot op de dag van vandaag gedaan heeft. Maar die vergeving krijgen wij alleen wanneer wij dat willen ontvangen. Door het bloed van Christus kunnen wij voor al onze zonden vergeving ontvangen wanneer wij oprecht ons van onze zonden afkeren (bekeren en berouw hebben), in Hem vertrouwen en de vergeving aannemen die Hij aanbiedt.

Door het bloed van Christus zijn wij ook gerechtvaardigd (Romeinen 5:9). Dit betekent meer dan alleen vergeven zijn. Het houdt in dat wij rechtvaardig verklaard worden, net of wij in ons hele leven nooit gezondigd hebben. God beloofd ons dat: “Hij aan onze zonden en ons wetteloze gedrag beslist niet meer denken zal” (Hebreeën 8:12 HSV). Dat betekent dat Hij naar ons kijkt alsof wij nooit gezondigd hebben. Dat betekent “rechtvaardig verklaard worden”. Zo krachtig is het bloed van Christus. Veel gelovigen leven  in een altijd durende veroordeling over het leven wat zij geleefd hebben, omdat satan hen heeft afgeschermd van het feit dat God hen gerechtvaardigd heeft door het bloed van Christus.

Door het bloed van Christus zijn wij vrijgekocht (1 Petrus 1:18-19 HB). Dat betekent dat wij vrijgekocht zijn van de slavenmarkt van de zonde. Het bloed van Christus dat gevloeid heeft op Golgotha was het losgeld dat Hij betaalde om te voldoen aan de eisen van Gods heilige wet, opdat wij vrij zullen zijn en niet langer slaven. Wij zijn geboren om vrij te zijn. Wij hoeven niet langer slaven van satan, van mensen, van veroordeling, van schuld, van angst of van zonde te zijn.

Door het bloed van Christus kunnen wij ook in Gods nabijheid komen (Efeziërs 2:13 HSV). God woont en is omgeven door een licht waar niemand bij in de buurt kan komen. De enige manier om in Zijn nabijheid te kunnen komen is door het bloed – tot het einde der tijden. Hoe heilig wij ook mogen worden, dan nog zal onze toegang tot God altijd door het bloed van Christus zijn. Veel gelovigen hebben de neiging om dit te vergeten wanneer zij de overwinning over de bewuste zonden hebben behaald en eindigen als farizeeërs.

Door het bloed wat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha heeft Christus voor vrede met gezorgd met God (Colossenzen 1:20 HB). God is nu geen vijand meer van ons. Dat is een feit wat een rotsvaste plaats moet krijgen in ons denken. Veel gelovigen leven met het constante gevoel dat God niet blij met hen is en altijd misnoegd naar hen kijkt. Dat is een leugen van satan, met de bedoeling om er voor te zorgen dat gelovigen zich veroordeeld voelen en om daardoor hun geestelijke groei te hinderen. Door het bloed van Christus zijn wij vrienden van God geworden. Wanneer wij dit niet geloven, dan zullen wij nooit geestelijke vooruitgang boeken.

Wanneer wij in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Christus ons voortdurend van al onze zonden (1 Johannes 1:7 HB). In het licht wandelen is wandelen in overwinning over al onze bewuste zonden. Zelfs wanneer wij in overwinning leven van onze bewuste zonden , dan zijn er nog veel onbewuste zonden in ons leven aanwezig. Daarom gaat Johannes verder door te zeggen: “Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf” (1 Johannes 1:8 HB).

Het is niet vanwege het feit dat wij een mens zijn dat wij onbewust zondigen, maar omdat wij vele jaren in bewust egoïsme geleefd hebben voorafgaand aan onze bekering. Jezus was mens net als wij, maar omdat Hij op geen enkel moment egoïstisch was en nooit voor zichzelf leefde, zondigde Hij ook geen enkele keer onbewust. Er was totaal geen zonde in Hem (1 Johannes 3:5 HB).

Onze onbewuste zonden (die misschien uit 90% van onze totale zonden bestaan) worden constant gereinigd door het bloed van Christus, zodat wij een onafgebroken gemeenschap met de Vader kunnen hebben.

Door het bloed van Christus kunnen wij ook satan en zijn beschuldigingen overwinnen (Openbaring 12:11). Satan beschuldigt ons constant bij God, bij andere mensen en tegenover onszelf. Wij kunnen deze beschuldigingen echter overwinnen door tegenover hem te getuigen dat wij vergeven, gerechtvaardigd, verlost, dichtbij God, tot vrede met God gebracht zijn en gereinigd zijn door het bloed van Christus. Satan heeft geen kracht meer over ons.

Wij hebben het bloed van Christus nodig om DAGELIJKS gereinigd te worden, want een ieder van ons zondigt dagelijks onbewust en veel gelovigen zondigen ook bewust.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. 
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com