Preken Compilaties Artikelen

Heiligheid en Gods onveranderlijke liefde

Hosea profeteert tegen het noordelijke koninkrijk van Israël. Het onderwerp van zijn profetie was ‘geestelijk overspel en Gods onveranderlijke liefde’. Zijn profetie laat zien dat Gods houding ten opzichte van Zijn volk te vergelijken is met die van een echtgenoot die zijn ontrouwe echtgenote blijft liefhebben.

Israël werd in het Oude Testament de “Bruid van Jehova” genoemd. De relatie tussen God en Israël was te vergelijken met een huwelijksrelatie – net als tegenwoordig onze relatie met Christus. Wanneer een vrouw iemand anders liefheeft dan haar echtgenoot, of ernaar op zoek is om andere mannen een plezier te doen, dan is zij ontrouw en kan terecht een “overspeelster” genoemd worden. Het is precies hetzelfde als onze relatie met de Heere Jezus. Wanneer wij getrouwd zijn met Christus en geld liefhebben, dan zijn wij geestelijk overspelers, omdat geld vergelijkbaar is met een “andere man”. Wanneer wij liefde voor deze wereld hebben, dan is dat ook net als het reageren op een “andere man” (de wereld) en proberen zijn aandacht te krijgen.  Wanneer wij er zondige praktijken op na houden, dan is dat ook een onderdeel van de wereld. Dat is waarom Jakobus tegen gelovigen zegt: “Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?” (Jakobus 4:4 HSV).

Hosea wilde dit belangrijke onderwerp ter sprake brengen, en God onderwees hem hierover op een hele pijnlijke manier. Wat wij hier bij Hosea zien, misschien zelf meer dan bij iedere andere oud testamentische profeet, is dat God, Zijn dienaar, Zijn hartgesteldheid wil laten voelen. Dit is het principe van iedere oprechte profetische bediening, zelfs in het Nieuwe Testament. Wij moeten ten aanzien van Gods volk datgene voelen wat God voor hen voelt. Wij moeten naar Gods volk kijken op de wijze hoe God hen ziet. Anders zijn wij alleen maar verkondigers die iets vertellen zonder diepte. Het kan dan wel een waarheid zijn, maar zonder het gevoel dat God voor Zijn volk heeft.

God moet ons dus door vele pijnlijke beproevingen leiden zodat wij kunnen ervaren wat Hij voor Zijn volk voelt, voordat dat wij op passende wijze hen kunnen dienen en helpen om de juiste weg te vinden.

Israël was in de tijd van Hosea net als een ontrouwe echtgenote. Wanneer zij afgoden aanbad, dan was zij ontrouw aan de HEERE. Dat werd als beeldvorming gezien als overspel. Overspel en afgodendienst waren in het Oude Testament erg nauw aan elkaar verwant. Zelfs in het Nieuwe Testament is geestelijk overspel een vorm van afgoderij. Afgoderij betekent: “iets anders aanbidden (adoreren/ op een hoger niveau plaatsen) dan de ware God”. Het kan uw werk zijn, uw bedrijf, uw bezit (huis), uw geld, uw uiterlijk. Het kan zelfs uw bediening zijn. Alles wat de plaats van Christus, als nummer één in uw leven, inneemt is een afgod. En zodra er iets is dat de plaats van God in uw leven heeft ingenomen, dan bent u een afgodendienaar, een geestelijke overspeler geworden. Alle woorden die gesproken worden tegen overspelers en afgodendienaars hebben op dat punt ook betrekking op u.

De wijze waarop God ervoor zorgde dat Hosea Zijn hartgesteldheid kon voelen was door hem te laten trouwen met een vrouw die ontrouw was. Dat was een pijnlijke manier om Hosea met de waarheid te confronteren. Welke man wil er nu trouwen met een vrouw waarvan hij vanaf het eerste moment weet dat zij hem ontrouw zal zijn en overspel met andere mannen zal plegen? Het was een hoge prijs die deze profeten moesten betalen om profeet te zijn. Toen de vrouw van Hosea ontrouw was, toen werd tegen hem gezegd dat hij haar moest blijven liefhebben. Op een bepaald moment verkocht zij zichzelf zelfs als slaaf aan een andere man. Hosea betaalde toen het geldbedrag om haar terug te kopen, en hij bleef haar liefhebben. Maar zelfs toen hij haar teruggekocht had bleef zij doorgaan met het plegen van overspel. Hosea moet het er erg moeilijk gehad hebben hier mee om te kunnen gaan. Toen Hosea doorging in zijn strijd, sprak God tot hem en zei: “Nu kunt u begrijpen hoe lief Ik Mijn volk heb. Ga heen en profeteer tegen hen”. Het gevolg was dat, zelfs toen Hosea Gods volk in strenge bewoording toesprak, er een vorm van compassie kwam in zijn boodschap van heiliging. Waarop legde Hosea de nadruk?

Heiligheid en Gods onveranderlijke liefde. Deze twee thema’s drukten zwaar op de schouders van alle profeten: Heiligheid van Gods volk, Gods onveranderlijke liefde voor zijn volk, zelfs wanneer zij geestelijk in overspel leefden en van God waren afgedwaald. Het was Gods verlangen om Zijn volk terug te doen keren. Hij tuchtigde hen; maar Hij wilde hen iedere keer bij Hem terug doen keren nadat de tuchtiging voorbij was. Jeremia sprak de woorden: “Nadat de tuchtiging voorbij is zal God jullie terug doen keren”.  Hosea sprak dezelfde woorden. Heiligheid is wat God van u verlangt. Wanneer Hij dat bij u niet vindt, zal Hij u tuchtigen. Zijn liefde is echter zo groot dat Hij u hierna liefdevol en zacht toespreekt en u in Zijn gemeenschap terug doet keren, en zegt: “Hoe zou Ik u ooit kunnen laten gaan? Zou Ik u aan uw lot kunnen overlaten? Mijn hart keert zich in Mij om bij deze gedachte. Ik verlang er hevig naar u te helpen!” (Hosea 11:8 HB)

Dit is de wijze waarop echte profetische bediening ook in de gemeente moet functioneren. Een ware profeet in de gemeente van vandaag heeft dezelfde zware last te dragen die oud testamentische profeten hadden met betrekking tot heiligheid van Gods volk. Hij is geraakt door Gods onveranderde, lankmoedige en compassievolle liefde net als zij. Een liefde die ernaar verlangt om Zijn afgedwaalde volk bij Hem terug te doen keren in oprechte heiligheid. Er moet een profetische bediening komen in iedere gemeente om als gemeenschap in leven te kunnen blijven en voor God te kunnen functioneren zoals het hoort. Dat is de grondslag van de boodschap van Hosea, en dus stond God het toe dat Hosea zo veel beproevingen moest doorstaan. God zei tegen Hosea: "Trouw met een vrouw die prostituée is en kinderen heeft, die door andere mannen verwekt zijn” (Hosea 1:2 HB).

Wat een hoge prijs om een profeet te zijn! Hoeveel mensen willen er op die wijze profeet zijn? God zal niet van u verlangen wat Hij van Hosea verlangde, maar het principe blijft hetzelfde, en dat is dat Hij ons door de vele beproevingen waar wij doorheen gaan, Zijn hartgesteldheid wil doen kennen. Lees maar welke beproevingen de apostel Paulus heeft moeten doorstaan – veel gevaren, veel slagen, gevangenschap, zweepslagen, beroofd, te weinig kleren om hem warm te kunnen houden, te weinig voedsel om te eten (2 Korintiërs 11:23-28). Het doel van dit alles was om Paulus heel dicht bij het hart van God te laten leven om Gods hartslag te kunnen horen en te kunnen voelen wat God voelt. Wanneer wij op deze wijze beproefd worden, dan komen wij ook heel dicht bij het hart van God. Dan horen wij Zijn hartslag en voelen dat wanneer wij tegen Zijn volk spreken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com