Preken Compilaties Artikelen

Een uitgebalanceerd christenleven

Een christenleven wat in  balans is kijkt in drie richtingen:

1.  Naar boven – in het dienen van en in toewijding aan God en de Here Jezus Christus.

2.  Naar binnen – als het gevolg van het zien van de glorie van Christus, het ontdekken van onchristelijk gedrag in iemands leven en zich daarvan bekeren.

3.  Naar buiten – op zoek gaan om Gods wil op aarde te vervullen en een zegen te zijn voor anderen


De blik naar boven gericht

God heeft ons in de eerste plaats geroepen om Hem te aanbidden – om naar Hem te “hongeren” en “dorsten”. Zijn verlangen gaat, zowel op aarde als in de hemel, naar niets anders uit dan God (zie Psalm 73:25). Hij wordt niet aangetrokken tot geld en aards eerbetoon. Zoals het hert verlangt naar water, verlangt hij naar God. Hij verlangt meer naar God dan een man die dood gaat van het verlangen naar water. Hij verlangt meer naar gemeenschap met God dan welk aards comfort en gemak dan ook. Hij verlangt er tevens naar om iedere dag te horen wat God zegt.

Zij die op zoek zijn naar geld, aardse rijkdom en hun eigen comfort, zullen altijd wel het één of het ander vinden om over te klagen, maar de geestelijke persoon heeft niets te klagen, omdat hij alleen naar God verlangt en Hem altijd bij zich heeft. Hij is nooit teleurgesteld in zijn levensomstandigheden, omdat hij Gods machtige hand ziet in alle omstandigheden en zichzelf altijd vreugdevol en nederig opstelt onder Gods leiding.

Zo iemand heeft geen wetten en regels nodig die hem voorschrijft hoe hij moet leven, omdat hij ten allen tijde er van getuigd is dat zijn geest geleid wordt door de Heilige Geest. Hij wordt niet geleid door het menselijke verstand wat betreft “goed en kwaad”.  Omdat hij in beslag genomen wordt door zuivere toewijding aan Christus, wordt hij niet afgeleid door bijkomstigheden. Door naar Jezus te kijken gaat zo iemand meer en meer op zijn Heer lijken.

De blik naar boven op God gericht zorgt ervoor dat zo iemand zichzelf constant nederig opstelt. Hij wil zijn goede werken niet aan anderen laten zien. God geeft hem constant genade, waardoor hij zonde uit de weg gaat en de relatie met zijn hemelse Vader hechter en hechter wordt.

De blik naar binnen gericht

Een dergelijke blik naar boven gericht zorgt er bij zo iemand voor dat hij een blik naar binnen werpt, een blik in zijn hart. Zodra Jesaja de glorie van de HEERE zag, werd hij zichzelf onmiddellijk bewust van zijn zondigheid (Jesaja 6:1-5). Hetzelfde gebeurde met Job, Petrus en Johannes  (Job 42:5-6; Lukas 5:8; Openbaring 1:17). Wanneer wij in Gods tegenwoordigheid leven, dan worden wij ons bewust van veel onchristelijke praktijken in ons leven die wij anders niet zouden ontdekken. Een geestelijk persoon krijgt constant zicht op verborgen onbewuste zonden in zijn leven. Hij kijkt niet bij zichzelf naar binnen, want daardoor zou hij ontmoedigd worden. Hij heeft zijn ogen gericht op God en krijgt daardoor zicht op de onbewuste zonden in zijn leven. Zo iemand “doet zijn best om tegenover God en medemens altijd zijn geweten zuiver te houden (Handelingen 24:16). Zoals een zakenman zijn uiterste best doet om meer geld te verdienen en de analist zijn uiterste best doet om nieuwe dingen te ontdekken.

Zo zal een geestelijk persoon zijn uiterste best doen om zijn geweten ten allen tijde zuiver te houden. Zo iemand beoordeeld zichtzelf constant, omdat hij in zijn leven veel dingen ontdekt die gereinigd moeten worden, dingen waar andere gelovigen misschien niet eens over vallen. Een dergelijk persoon realiseert zich dat hij in veel dingen, iedere dag, aan zijn “ik” moet sterven. Dingen die hem er van afhouden om effectief voor God te kunnen zijn. Dus wordt zijn levensstijl er één van het dagelijks opnemen van zijn kruis, iedere dag “het sterven van Jezus iedere dag met zich mee dragend” (2 Korintiërs 4:10)

Hij heeft er geen probleem mee om zichzelf tegenover anderen te vernederen, of aan iemand vergeving te vragen, of die ander nu een ouder of jonger iemand is dan hijzelf. Hij realiseert zich dat zijn gebeden en diensten nooit door God aanvaard zullen worden, wanneer hij ook maar één ander iemand, op wat voor wijze dan ook, pijn gedaan heeft. Of dat nu een broeder, zuster of naaste is. Zodra hij zich realiseert dat hij iemand pijn gedaan heeft, “dan laat hij zijn gave bij het altaar liggen, gaat eerst de zaak met de betreffende persoon rechtzetten en keert daarna terug om zijn gaven aan God te geven” (Mattheüs 5:23-24).

De blik naar buiten gericht

De blik naar boven en naar binnen leidt naar de blik naar buiten.

De geestelijke persoon is iemand die zich realiseert dat hij door God gezegend is om tot een zegen voor anderen te kunnen zijn. Omdat God hem zoveel vergeven heeft, vergeeft hij met vreugde en gemakkelijk hen die hem pijn en verdriet gedaan hebben. Omdat God zo goed voor hem is geweest is hij ook goed voor anderen. Hij heeft voor niets van goed veel ontvangen en geeft daarom anderen veel voor niets. Gods zegeningen in zijn leven maken hem tot een schuldenaar ten opzichte van alle mensen.

God geeft om de gevallen mens, om hem te helpen, hem te zegenen, hem op te beuren en hem te bevrijden uit de macht van satan. De geestelijk ingestelde persoon is precies zo. Dus zoekt hij, net als Jezus om anderen om hem heen te dienen en niet om door hen gediend te worden. Jezus ging rond, om goed te doen en mensen te bevrijden die gebonden waren door satan (Handelingen 10:38). De geestelijk ingestelde mens doet hetzelfde.

Een dergelijk iemand is er niet naar op zoek om door zijn dienstbaarheid aan anderen hiervan te profiteren, niet financieel of in eerbetoon. Net als God is hij er naar op zoek om anderen te zegenen door zijn manier van leven en zijn dienstbetoon. Hij verwacht van niemand wat voor gift dan ook, want vertrouwt in alles wat hij nodig heeft alleen op God.

Wij zien dus dat een oprecht geestelijk mens naar boven kijkt, naar binnen en naar buiten.

Wanneer hij zijn blik alleen naar boven gericht heeft, dan zou hij onrealistisch bezig zijn, “dus alleen hemels georiënteerd zijn is van geen nut op aarde”.

Wanneer zijn blik alleen naar binnen gericht zou dan wordt hij depressief.

Wanneer zijn blik alleen naar buiten gericht zou zijn dan zou zijn werk geen diepgang hebben en kunstmatig zijn.

De geestelijke mens kijkt echter altijd in drie richtingen.

Bidt dat God u in staat stelt om, in dit nieuwe jaar, meer en meer dit uitgebalanceerde christenleven te leven.

AMEN (Het zij zo).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com