Preken Compilaties Artikelen

Een leider die door anderen gevolgd kan worden

Om gemeentes met een hoge norm te beginnen hebben wij leiders nodig die zelf een hoge norm hanteren. Jezus zei in Lukas 9:23: “Volg Mij” en Paulus zegt in 1 Korintiërs 11:1 en Filippenzen 3:17: “Volg mij zoals ik Christus volg”. In deze woorden van de apostel Paulus zien wij dat de Heilige Geest van iedere oudste verlangt dat hij in staat moet zijn om dat tegen iedereen in zijn gemeente te kunnen zeggen.

Veel oudsten zeggen: Volg niet mijn voorbeeld, maar volg Christus als voorbeeld. Dat klinkt heel nederig, maar dat is slechts een excuus om hun, door zonden verslagen leven, te verbloemen en dat is compleet tegengesteld aan het onderwijs van de Heilig Geest. Als leider moet uw levenswijze en uw spreken zo voorbeeldige zijn dat u tegen iedereen in uw gemeente moet kunnen zeggen: “Volg mij na zoals ik Christus navolg”. Paulus was voor zijn bekering een complete mislukkeling. Toch veranderde God hem en maakte hem tot een voorbeeld voor anderen om na te volgen, ondanks het feit dat hij niet volmaakt was (zie Filippenzen 3:12-14). Zelfs de beste christen in de wereld is niet volmaakt, maar streeft ernaar om volmaakt te zijn. Zelfs wanneer er in het verleden in uw leven veel fouten zijn gemaakt, dan kan God u nog steeds vormen tot een godvrezende leider die anderen tot voorbeeld kan zijn.

Hier zijn zeven kenmerken die hoe uzelf, als een leider van Gods volk eigen moet maken:

1. U moet altijd nederig en toegankelijk zijn. Jezus was nederig en toegankelijk (Mattheüs 11:29). Hij was voor de mensen altijd en overal toegankelijk. Nikodemus kon Hem ’s avonds laat in Zijn huis bezoeken (Johannes 7:50) en iedereen kon Jezus op ieder tijdstip, overal aanspreken. Door Zijn  nederigheid, zoals wij dat in Lukas 4:18 kunnen lezen, had Jezus een vurig verlangen om het evangelie aan de armen te verkondigen. Paulus was een nederig mens, die snel was in het erkennen van zijn fouten en verontschuldigde zich er direct voor (Handelingen 23:1-5). U, als oudste, moet ook geen onderscheidt maken tussen rijk en arm in uw gemeente. U moet geen “hoge dunk” van uzelf hebben en moet snel zijn in het verontschuldigen voor gemaakte fouten. U moet er ook altijd voor zorgen dat u een gewone broeder onder broeders en zusters blijft.

2. U moet nooit iemand om geld vragen, nog voor uw gemeente of voor uzelf, en u moet er een eenvoudige levensstijl op na houden. Wanneer u ergens een vrijewillige gift ontvangt, zoals dat bij Paulus af en toe gebeurde, dan moet u dat alleen aannemen van mensen die rijker zijn dan uzelf en niet van mensen die armer zijn dan uzelf. Jezus vroeg nooit om geld, niet voor Zijn bediening en niet voor Hemzelf. En Hij nam alleen een gift aan van hen die waren als Hijzelf (Lukas 8:3). Jezus en Paulus hielden er een eenvoudige levensstijl op na. U moet dezelfde houding aannemen die Jezus en Paulus hadden, zowel ten opzichte van geld als materiële dingen.

3. U moet er van kunnen getuigen dat u een godvrezend mens bent. U moet in uw gemeente bekent staan als een rechtvaardig persoon met een passie om heilig te leven, die niet op zoek is naar iets voor hemzelf. De mensen moeten u kennen als iemand die zijn tong in bedwang houdt (Jakobus 1:26 en Efeziërs 4:26-31) en iemand die barmhartig is ten opzichte van hen die gefaald hebben (Hebreeën 5:2). U moet er van kunnen getuigen dat u geheel en al zuiver bent ten opzichte van alle vrouwen, zowel jong als oud (1 Timotheüs 5:2). Dit moet de geur van godvrezendheid zijn die om uw heen hangt.

4. U moet uw kinderen opgevoed hebben in liefde voor de Here. De Heilige Geest heeft gezegd dat mannen die hun kinderen gelovig en gehoorzaam hebben opgevoed oudsten kunnen zijn (1 Timotheüs 3:4-5 en Titus 1:6). Onze kinderen kennen ons beter dan anderen omdat zij ons thuis altijd meemaken. Wanneer zij ons zien als mensen die thuis Gods weg bewandelen, dan zullen zij ook de Here willen volgen (Spreuken 22:6). Dit is geen gemakkelijke opdracht, maar u kunt op de Here vertrouwen om u hierbij te helpen. Ga dus op zoek naar Zijn hulp om uw kinderen te leren om de Here lief te hebben en respect te hebben voor alle mensen.

5.  U moet Gods wil en plan zonder angst verkondigen. U moet alles wat in het Nieuwe Testament geschreven staat proclameren, iedere opdracht/gebod en belofte, zonder iemand naar de mond te praten (Handelingen 20:27 en Galaten 1:10). U moet constant zoeken naar de vervulling met de Heilige Geest zodat uw boodschappen zowel uitdagend als bemoedigend zijn.

6. U moet gepassioneerd zijn om een gemeente te bouwen als een ware uiting van het Lichaam van Christus. Jezus kwam naar de aarde om de mensen te bevrijden van alle zonde om hen daarna op te bouwen als Zijn Lichaam, waarin Zijn leven tot uitdrukking gebracht zal worden (Mattheüs 16:18). Het was de passie van Paulus om overal gemeentes te stichten die zouden functioneren als het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:15-16). Dat moet ook uw passie zijn. Paulus werkte hard om gemeentes te stichten en u zou ook hard moeten werken om hetzelfde te doen (Colossenzen 1:28-29).

7. Het moet ook uw doel zijn om binnen uw gemeente een aantal mensen bij elkaar te brengen die uw visie en geest delen. Als oudste moet u ervoor dat het getuigenis van de Here, in al zijn zuiverheid, in de volgende generatie in uw gemeente wordt gehandhaafd. Jezus presenteerde 12 discipelen die Zijn geest voort moesten zetten en leven volgens Zijn normen om Zijn werk voort te zetten. Paulus schoof Timotheüs en Titus naar voren, die leefden vanuit zijn geest van nederigheid en onbaatzuchtigheid om zijn werk voort te zetten (Filippenzen 2:19-21 en 2 Korintiërs 7:13-15). U moet ook op zoek gaan naar de hulp van de Here om in uw gemeente een aantal mensen naar voren te kunnen schuiven die uw visie en passie delen.

Bidt dat de Here u continu wil vervullen met Zijn Heilige Geest en u in staat wil stellen om over de kwaliteiten te beschikken die hierboven omschreven staan, zodat u een voorbeeld, het navolgen waardig, kunt zijn in uw gemeente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen 
kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com