Preken Compilaties Artikelen

Drie krachtige aansporingen van Jesaja

Wees meer bereid om anderen te zegenen dan te oordelen: Jesaja 61:1-2 is een profetische verwijzing naar het feit dat Jezus vervuld was met de Heilige Geest, om de boodschap van bevrijding en verlossing door te geven aan anderen. Dit is het gedeelte van de Schrift waar Jezus naar verwees toen Hij voor de eerste keer de boodschap verkondigde in de synagoge in Nazareth. Let hierbij op dat Jezus stopte bij het proclameren van “het jaar van het welbehagen van de Heere” (Lukas 4:19 HSV) en niet inging op “de dag van de wraak van God”, omdat die dag nog niet gekomen was. (vergelijk Lukas 4:19 met vers 2 van Jesaja 61). Let ook op de verhouding van Gods gunst t.o.v. Zijn oordeel. De verhouding tussen Gods gunst is een heel jaar in verhouding met Zijn oordeel van één enkele dag. Dat is een verhouding van 365 tot 1 ten gunste van barmhartigheid. God probeert ons hier duidelijk te maken dat Hij veel liever ons gunst bewijst dan ons oordeelt. Onze houding naar anderen zou ook zo moeten zijn. Wij zouden eigenlijk 365 keer vaker klaar moeten staan om anderen te zegenen en barmhartig voor anderen te moeten zijn dan hen te oordelen. God is gekomen om ons van onze lasten in ons leven te bevrijden en deze laten te vervangen voor de geest van aanbidding (vers 3). Vers 10 zegt dat God ons kleedt met de rechtvaardigheid van Christus en ons tot de bruid van Christus maakt. Wat is dat een gezegende manier van leven.

Vervang uw eigen kracht door goddelijke kracht: Jesaja 40:29-31 dat de Almachtige God, Die wij aanbidden en dienen, ons kracht zal geven wanneer wij zwak zijn. Wanneer wij gebrek hebben aan vermogen, zal Hij ons de energie geven. Hij zal ons gezondheid en kracht geven om Hem te kunnen dienen. Zelfs jongeren mogen dan lusteloos en vermoeid raken en energieke jongemannen zullen uitgeput raken in het dienen van de Here, maar zij die op de Here wachten, hoe oud of jong zij ook zijn, zullen in kracht groeien. Wat een prachtige belofte is dit! Deze jonge mensen zullen instorten, “maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” (vers 31 NBG). Ik wil iedereen aanmoedigen om in eenvoudig vertrouwen, voor al uw noden, op de Here te wachten. U zult in kracht groeien, zoals dit vers het omschrijft, of zoals een andere (Engelse) vertaling het omschrijft: “Zij die op de Here wachten zullen hun kracht inwisselen”. Dat houdt in dat wij onze eigen menselijke kracht aan de Here geven en dat   inwisselen voor de kracht van God! Halleluja! Het is iets fantastisch om alles wat wij hebben en wie wij zijn, in te ruilen voor alles van de Here, “Alles wat van Mij is, is van U. En wat van U is, is van Mij” (Johannes 17:10-11 HB). Wanneer u in dienst bent van de Here dan heeft u Gods kracht nodig om u bij te staan. Iedereen die de Here dient moet oprecht vertrouwen dat de Here bovennatuurlijke kracht van boven geeft, geloven in Zijn opstandingskracht – niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk, dan zijn wij in staat om ook op oudere leeftijd vrucht te dragen (Psalm 92:14).

Zorg dat Gods heerlijkheid in u gezien wordt: Jesaja 40:3 laat ons hiervan vier toepassingen zien. In de eerste plaats: “Vul de dalen op en vlak de heuvels af” (vers 4 HB). Er is in het nieuwe verbond geen ruimte voor ontmoediging en depressie. Wij zeggen nooit: “Ik ben tot niets in staat, ik ben onbruikbaar”. God is een God van bemoediging. Hij heeft ons in Christus opgetild en ons waardigheid gegeven.  Wij hoeven niet meer in vodden rond te lopen en niet meer in de goot te leven. Wij zijn kinderen van de Koning en Hij zorgt dat onze blik naar boven gericht is. Ten tweede zullen: “Alle bergen en heuvels verlaagd worden” (vers 4 HSV). Alle trots zal uit ons verdwijnen. Ten derde: “Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden”. Er is veel grofheid, onbeschaamdheid en ruwheid in ons leven. Deze moeten glad gestreken worden. In de vierde plaats: “De kromme wegen zullen recht worden” (Dit is hoe dit vers wordt weergegeven in Lukas 3:5). Er kunnen kromme gedragingen zijn in ons leven zoals onrechtvaardigheden op financieel gebied. Deze dingen moeten allemaal recht gezet worden. Dit is wat oprecht berouw en bekering betekent – de dalen die opgevuld worden, de bergen en heuvels die verlaagd worden, de rotsachtige plaatsen die vlak gemaakt zullen worden en de kromme wegen die recht gemaakt worden. Dan zal Gods glorie in ons leven zichtbaar worden. Dan zullen anderen de glorie van Christus in ons leven kunnen zien.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com