Preken Compilaties Artikelen

Drie kenmerken van nieuwtestamentische dienaren

Er zijn drie Schriftgedeeltes die ons vertellen wie, in het nieuwe verbond, een ware dienaar van God is. Wanneer wij deze drie Bijbelgedeeltes zonder een vooropgezette mening lezen, dan weten wij dat iedereen van ons, op dit moment en in dit tijdperk, een dienaar van God kan zijn wanneer hij of zij dat wil. Onder het oude verbond konden alleen de Levieten dienaren van God zijn. Er werd van hen verwacht dat zij geen wereldse werkzaamheden zouden verrichten en ondersteund zouden worden door giften van de andere stammen in Israël. Het hedendaagse Babylonische christendom leert dat onder het nieuwe verbond ook. Namelijk alleen zij die hun seculiere baan opgegeven hebben kunnen dienaren van God zijn en zij moeten financieel ondersteund worden met de giften van andere christenen. Deze leer is echter door mensen als traditie ingesteld en is niet Bijbels!

1. Vrij van zonde
“Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen" (Romeinen 6:22).

Vrij zijn van de zonde is de eerste voorwaarde. Het is duidelijk dat het gemakkelijker is om vrij te zijn van een wereldse baan dan om vrij te zijn van zonde. Jezus had een seculiere baan als timmerman en toch was Hij zelfs toen een dienaar van God.

Een man die boos wordt en zijn geduld verliest kan geen dienaar van God zijn. Hij mag dan een evangelist of voorganger zijn, hij kan echter geen dienaar zijn van God. Veel voorgangers roepen op zondag woorden van aanbidding tot God in “vreemde tongen”, maar wanneer zij thuis zijn schreeuwen zij tegen hun vrouwen in hun “moeders tong”. Is de Heilige Geest alleen in staat om ons te beheersen wanneer wij in “vreemde tongen” spreken en niet in het spreken in onze moedertaal? Dat is een misleiding. Ik dank God dat ik 22 jaar in “tongen” mocht spreken. Het heeft mij gevormd en mij al die jaren totaal vrij gehouden van depressie, somberheid en ontmoediging. Maar ik dank God ook dat de Heilige Geest mijn tong onder controle houdt wanneer ik in mijn moeders taal spreek tegen mijn vrouw, tegen mijn broeders, en tegen vreemden en bedelaars.

Een man die met zijn ogen verlangens koestert ten opzichte van andere vrouwen, kan geen verkondiger zijn van het evangelie en kan geen dienaar van God zijn. Alleen iemand die op dit terrein radicaal genoeg is om zelfs zijn oog uit te rukken om zonde uit de weg te gaan, kan een dienaar zijn van God. Wanneer was de laatste keer dat u ’s-nachts op uw kussen huilde omdat u met uw ogen op dit gebied de fout bent ingegaan? Wanneer dit een alledaags gebeuren is dan glijdt u beetje bij beetje bergafwaarts totdat u op een dag openlijk naar beneden stort.

Iemand die een leugen verteld om wat meer geld te verdienen of om meer eer voor zichzelf te krijgen, is in feite een dienaar van de duivel, want de duivel is de vader van de leugen. Hij of zij kan geen dienaar zijn van God.  Iemand die zijn vijanden niet lief kan hebben of niet goed kan doen aan hen die hen schade bezorgen, zijn totaal ongeschikt om het evangelie te verkondigen. Wanneer u ook maar een klein beetje van bitterheid of onvergevingsgezindheid in u hebt, dan is het het beste dat u uw mond houdt, naar huis gaat en uw hart reinigt van deze kwaadaardigheden.


2. Vrij zijn van mammon
“U kunt niet twee heren dienen. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld [mammon] zetten” (Lukas 16:13).

Vrij zijn van mammon (geld en andere materialistische dingen) is de tweede voorwaarde. Zo is het ook nu weer gemakkelijker om vrij te zijn van een seculiere baan dan om vrij te zijn van mammon. U zult de keus moeten maken; of u kiest voor God of voor mammon. Veel “fulltime” christelijk werkers proberen een weg te vinden waarbij zij God en mammon kunnen dienen. Zij verdienen vandaag, als zogenaamde dienaren van God, meer dan wat zij zouden verdienen in een seculier beroep. Een ieder die niet bereid is om werelds comfort, geld en materiële zaken in te leveren, door dienaar te zijn van God, dient in werkelijkheid God helemaal niet. Ieder gelovige kan een dienaar van God zijn, mits hij of zij bevrijd is van mammon. In feite is het zo dat wanneer u het hiervoor genoemde Bijbelvers goed leest, zult u moeten erkennen dat Jezus eigenlijk zegt dat wij mammon moeten haten en verachten om dienaren van God te kunnen zijn. Wanneer u tegenover God kunt verklaren dat dit uw houding ten opzichte van mammon is, of dat u tenminste die houding ten opzichte van mammon wilt aannemen, dan gekwalificeerd u zich als dienaar van God en anders niet. Hoeveel fulltime kerkelijk werkers kwalificeren zich voor de norm die Jezus hier stelt? Zeer, zeer weinigen!

De test met betrekking tot de vraag wie wij dienen is: “Wiens opdracht voeren wij uit, die van God of die van mammon”. Naar wie gaat in ons leven de voorkeur uit, God of mammon? Niemand kan twee heren dienen. Wanneer geld u roept en u direct op die roep reageert, dan bent u een dienaar van mammon.

Waardoor komt het dat veel evangelisten en predikers alleen naar die comfortabele plekken gaan waar rijke gelovigen wonen? Hoe velen zijn er die regelmatig arme gelovigen opzoeken om hen op te bouwen in geloof? Dat zijn de ware dienaren van God.

De duivel weet dat iemand die mammon dient, door God niet ingezet kan worden. Dus besteedt hij geen aandacht aan zulke predikers. Het grootste kompliment dat de duivel u kan geven is dat hij u niet lastig valt en toestaat dat u de eer van de wereldse mensen en van de wereldse leidinggevenden van het afvallige christendom krijgt.

Een dienaar van God is constant aan het denken hoe hij zielen kan winnen en de gemeente kan opbouwen. Dat is waar hij ook ’s-nachts over droomt. Een dienaar van mammon denkt echter dag en nacht na over hoe hij meer geld kan verdienen. Wij kunnen ons onderbewustzijn niet voor de gek houden omdat het, meer dan wat ook, precies weet waar ons verlangen naar uit gaat. Wanneer wij mammon liefhebben, laten wij dan eerlijk zijn naar God toe en het Hem vertellen en Hem vragen om ons hiervan te bevrijden. Er is een grote toekomst voor oprechte gelovigen, maar géén hoop voor oneerlijke hypocrieten.

Deze dagen horen wij over veel “kruistochten naar genezingsbijeenkomsten”. Ik zit echter nog steeds te wachten op ook maar één kruistocht waar “het niet vragen om geld te geven” gepromoot wordt! Jezus en Zijn apostelen namen tijdens bijeenkomsten nooit geld aan van de mensen. Maar nu bewonderen dwaze gelovigen predikers die schaamteloos om geld vragen en zich inbeelden dat zij grote dienaren van God zijn. Het heldere licht vanaf de rechterstoel van Christus zal laten zien dat zulke predikers alleen maar zichzelf en mammon dienden en niet God.

Gelovigen trekken een scheidslijn tussen hen die evangelisch zijn en hen die vrijzinnig zijn. Maar in een dergelijk geval zal ook de duivel en zijn demonen aan de evangelische kant staan, omdat zij allemaal evangelisch zijn in de leer. “Durven sommigen van u nog te beweren dat ‘geloven alleen’ genoeg is? Gelooft u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook en zij beven van angst voor Hem”! (Jakobus 2:19). God trekt echter een lijn om hen die mammon liefhebben, te scheiden van hen die God liefhebben. Dan zullen wij kunnen vaststellen dat de duivel en zijn demonen gevonden kunnen worden onder hen die mammon liefhebben.

Wanneer wij eerst Gods koninkrijk zoeken, dan zal God ons alles geven wat wij op aarde nodig hebben zonder dat wij het moeten najagen. Ik heb gedurende al de jaren als christen, ervaren dat dit waar is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Gods Woord zal altijd blijven bestaan. Wij moeten allemaal levende voorbeelden zijn van het feit dat God alle noodzakelijke dingen geeft aan hen die eerst Gods koninkrijk zoeken. Hoewel niemand van ons kan zeggen dat hij in zijn hele leven als christen constant eerst op zoek is gegaan naar Gods koninkrijk, dan moeten wij in ieder geval in staat zijn om ervan te kunnen getuigen dat wij niet achter geld aan zitten.  Wanneer wij het evangelie verkondigen, dan moet ons getuigenis zijn dat wij niet daar naar toe gaan om te evangeliseren omdat wij weten dat op die bepaalde plaats geld te halen valt. Dat wij er niet naar op zoek zijn om rijken een plezier te doen en dat wij de armen niet uit de weg gaan. Dat wij er geen belang aan hechten om giften te ontvangen. Dat wij onze financiële positie niet kenbaar maken en dat wij niet verwachten dat de mensen geld aan ons geven. Paulus kon ervan getuigen dat hij een dergelijk leven leefde. Hij zei dat hij een dergelijk leven leidde om op die manier de op geld beluste predikers, in de tijd dat hij leefde, te ontmaskeren en claimden dat zij ook God dienden zoals Paulus dat deed (2 Korintiërs 11:10-13 HB).

Er is in de tijd waarin wij leven een grote behoefte aan levende getuigen zoals Paulus, die de op geld beluste predikers ontmaskeren die in overvloed gevonden kunnen worden in het christendom. Wij weten heel goed waarom de duivel ons en onze bediening zó haat, dat hij er voor zorgt dat hij gelovigen (die nooit naar onze samenkomsten komen of ons hebben horen spreken) ons ketters, antichristen, terroristen, valse profeten, enz. noemen. Dit doet satan omdat wij zijn werk erom dwarsbomen, doordat wij openbaar maken dat veel fulltime christelijke werkers, die het evangelie van Christus voor geld verkondigen, in wezen dienaren van satan zijn. (Zie 2 Korintiërs 11:15 HB in de context van de verzen 10-13).

Jezus zei dat wanneer wij niet trouw zijn in het gebruik van mammon, dat God niet de ware rijkdom van Zijn koninkrijk ons zal toevertrouwen (Lukas 16:11). Wanneer wij het enorme gebrek aan openbaring van Gods Woord en de slaap verwekkende prediking van veel hedendaagse verkondigers zien, dan kunnen wij duidelijk vaststellen dat de reden hiervan is dat deze predikers o.a. niet trouw zijn geweest in hun omgang met geld.

3. Vrij zijn in het zoeken naar eer van mensen
“Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn” (Galaten 1:10).

Dit is de derde voorwaarde, namelijk vrij zijn van het naar de mond praten van de mensen. Opnieuw geldt hier dat het gemakkelijker is om een seculiere baan op te zeggen dan om vrij te zijn van het naar de mond praten van de mens. Wanneer wij Gods Woord verkondigen om de mens een plezier te doen, door hem of haar te laten horen wat zij graag willen, dan staan wij in dienst van mensen en niet in dienst van God. Wanneer een evangelist teruggevraagd wil worden voor een prestigieuze conferentie waar hij het opvolgend jaar meer geld en eer kan krijgen, dan kan hij verleidt worden om zijn boodschap zodanig aan te passen, dat niemand beledigd zal worden door wat hij zegt. Dus staat hij in dienst van de mens. Wanneer u op een manier bidt die indruk moet maken bij de mensen, dan aanbidt u de mening van de mens en dient en aanbidt u niet de levende God. God hoort dit soort gebeden niet eens, omdat ze ter ere zijn van de mens en niet ter ere van Hem. Op dezelfde wijze kunnen wij onszelf onderzoeken op de manier hoe wij gekleed gaan, de manier hoe wij met anderen praten en zelfs op de manier hoe wij lopen. Wanneer één van deze dingen gedaan wordt om indruk op mensen te maken met onze “heiligheid” of misschien zelfs met onze “nederigheid”, dan dienen wij mensen en niet God. Zelfs wanneer u er altijd naar op zoek bent om uw vrouw/man tevreden te stellen, dan kunt u God niet behagen.

Hoe meer u God behaagt, hoe meer u uitgescholden wordt door mensen die God niet kennen, zelfs door religieuze leiders in het christendom. Jezus werd “de overste over demonen” genoemd door de farizeeërs. Hoeveel temeer zullen zijn discipelen zo genoemd worden, omdat zij er niet naar op zoek zijn om de paus, aartsbisschop, pastoor, dominee of welk menselijk wezen op deze aarde dan ook te behagen.

                              Aanbevolen verkondig (Engels): Ga rechtvaardig om met geld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com