Preken Compilaties Artikelen

Discipelschap en het gezin

In Maleachi 2:15, kunnen we lezen dat God de man en vrouw als één gemaakt heeft om door hen godvruchtige kinderen te mogen krijgen. Iedereen kan kinderen opvoeden, maar de discipel van Jezus voedt godvruchtige kinderen op. Hiervoor is als eerste vereiste tenminste nodig dat één van de twee ouders een overtuigende discipel van Jezus moet zijn die de Here lief heeft met alles wat in hem of haar is.

Zielse christenen zullen niet in staat zijn godvruchtige kinderen groot te brengen. De tweede belangrijke voorwaarde is eenheid tussen man en vrouw. Dit zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn wanneer één van de twee geen discipel is. Dan moet de partner die wel een discipel van Jezus is alleen een gevecht tegen satan voeren voor haar/zijn kinderen. Wanneer beiden echter vol van de Here zijn dan wordt het opvoeden een stuk gemakkelijker. Dit is waarom de keuze van een huwelijkspartner erg belangrijk is.

Het is zeer moeilijk om kinderen op een godvruchtige manier op te voeden wanneer de ouders constant vechten en elkaar overal de schuld van geven. Wanneer u een gezin gaat stichten waar God aanwezig is, ga dan op zoek naar eenheid met uw man of vrouw, zelfs wanneer dat betekent dat u een groot aantal van uw “rechten” moet opgeven. Op de lange termijn zal het de moeite meer dan waard zijn wanneer u ziet hoe uw kinderen de Here volgen. Jezus zei in Mattheüs 18:18-20 dat wanneer twee discipelen op aarde bijeen zijn, zij het gezag hebben om satanische activiteiten in de “hemelen” te binden (Efeziërs 6:12).

Dit is de manier hoe wij boze geesten kunnen weren uit onze gezinnen en kunnen voorkomen dat deze geesten onze kinderen kunnen beïnvloeden. In Efeziërs 5:22 tot 6:9, spreekt de Heilige Geest over relaties tussen echtparen, kinderen en ouders en werknemers en werkgevers (bedienden en meesters). Onmiddellijk daaropvolgend (vers 10 en verder) spreekt de Heilige Geest over gevechten met boze geesten in de hemelse gewesten. Wat kunnen wij daarvan leren? Dat in hoofzaak de aanvallen van satan in de eerste plaats gericht zijn op verhoudingen in het gezin. Dit is de omgeving waar wij satan in de allereerste plaats moeten overwinnen.

Echtparen die met elkaar ruzie maken zijn zich er niet van bewust dat zij de deur voor satan open zetten (door de opening die tussen de vader en de moeder ontstaat), om hun gezin binnen te dringen en hun kinderen aan te vallen. Een rebellerend kind die zijn of haar ouders op een grove manier bejegent, kan geïnfecteerd zijn door de moeder die grof reageert tegen haar man, of de vader die op een bepaald gebied rebelleert tegen de Here.

Het heeft geen enkel nut om die arme kinderen de schuld te geven van de infecties die de ouders het huis hebben binnengebracht! Het zijn de ouders die zich in de eerste plaats moeten bekeren en om vergeving vragen. Eenheid in het gezin is veel belangrijker dan de grootte en pracht van uw huis of de spullen die u er in hebt staan, zoals meubels, elektrische apparaten en ga zo maar door. Gods glorie kan zich nog beter openbaren door een gezin dat in een hut woont wanneer zij, boven al het andere, discipelen van de Here zijn. Een ware discipel van Jezus zal vrij zijn van de vreselijke ziekte van “anderen de schuld geven”, waar Adam en Eva door geïnfecteerd werden in het “Paradijs”. Adam gaf Eva de schuld van zijn zonde en Eva gaf de slang de schuld. Het koninkrijk van de hemel behoort toe aan de “armen van geest” (Mattheüs 5:3) en de eerste karaktertrek van iemand die arm van geest is, is in de eerste plaats zijn bewustwording van zijn eigen fouten en behoeften. Een man en vrouw die beiden arm van geest zijn zullen hun gezin omvormen tot voorproef van de hemel op aarde. In een dergelijk gezin zal iedereen zichzelf beoordelen en niet anderen de schuld ergens van geven. De duivel zal geen enkele ingang krijgen in een dergelijk gezin. Kunt u zich voorstellen wat een enorme zegen de kinderen in een dergelijk gezin ten deel zal vallen?

Laat mij u nog iets vertellen over “werkende moeders”. Dit is in het tijdperk waarin wij leven spijtig genoeg op sommige plaatsen een noodzaak geworden, vanwege de hoge kosten van levensonderhoud. Er zijn echter bepaalde principes die bij dergelijke moeders onder de aandacht gebracht moeten worden. Titus 2:5 zegt ons dat het Gods wil voor moeders is dat zij in de eerste plaats “voor het huishouden moeten zorgen”. Dus, geen enkele moeder moet haar verantwoordelijkheden in het huis verwaarlozen door een beroep/werk buitenshuis na te streven. De Here, haar man en haar kinderen moeten in deze volgorde altijd op de eerst plaats komen in toewijding en affectie. Haar baan/beroep (wanneer zij dat buiten kijf moet doen) moet, na de vorige drie, op de vierde plaats komen.

Getrouwde vrouwen die geen kinderen hebben kunnen zonder problemen buitenshuis een baan/beroep uitoefenen. Er zijn vandaag de dag twee redenen waarom moeders met kleine kinderen buitenshuis werken: 1. Om te overleven daar waar het inkomen van de man niet voldoende is om in de behoeftes van het gezin te kunnen voorzien. 2. Vanwege luxe, omdat de man en vrouw willen genieten van een hogere levensstandaard. Wanneer u oprecht tegenover God kunt verklaren dat in uw geval overleven de reden is, dan kunt u er verzekert van zijn dat God u genadig zal zijn om aan de verantwoordelijkheden van uw gezin te kunnen voldoen. Wanneer uw reden echter luxe is, dan moet ik u waarschuwen dat u ernstig in gevaar bent. U zult vele jaren later de vruchten hiervan plukken, wanneer uw kinderen de deur uit zijn en weerbarstig en onbruikbaar voor God zijn. Dan is het te laat om daar nog iets aan te kunnen doen. God is mijn getuige dat ik alleen dat verkondig wat ik zelf gedaan heb. Mijn vrouw was een huisarts toen onze eerste zoon in 1969 geboren is. De hele tijd was mijn enige inkomen een beetje dat ik maandelijks ontving en wij hadden totaal geen spaargeld. Wij hadden echter besloten dat mijn vrouw haar baan zou beëindigen en thuis zou blijven om voor het gezin te zorgen. Tot 28 jaar daarna ging zij niet buitenshuis werken maar bleef thuis om onze vier zonen op te voeden en om de Here lief te hebben en te dienen. Wat was het gevolg?

Vandaag genieten wij van alle vier de zonen, die wederom geboren en gedoopt zijn, de Here navolgen en voor Hem getuigen. Een dergelijke zegen is veel groter dan de drie of vier miljoen roepies (35.000 tot 47.000 euro) die mijn vrouw in 28 jaar als dokter had kunnen verdienen. Wij hebben hier nooit spijt van gehad. Wij getuigen hier alleen van om, die moeders die de wil van God zoeken, willen aan te moedigen dit voorbeeld te volgen.

Een ware discipel zal ook erg voorzichtig zijn met boeken en tijdschriften die hij in huis haalt en het soort tv programma’s en video’s/dvd’s die door de gezinsleden bekeken worden. De echtgenoot moet, als het hoofd van het gezin, consequent zijn als een bewaker die er garant voor staat dat niets werelds zijn huis binnen komt. Hij moet fungeren als het hoofd van een kwaliteitscontrole van een fabriek, die ieder product beoordeelt en certificeert.

Ouders die willen dat hun kinderen discipelen van de Here zullen worden, moeten er zorg voor dragen dat zij niet ingaan op de grillen en grollen van hun kinderen, dat is namelijk geen liefde, maar dwaasheid en ontrouw aan de Here. De kracht van iedere gemeente zit in de kracht van de gezinnen die tot de gemeente behoren. Wanneer de thuissituaties zwak zijn, dan is de gemeente ook zwak. De kracht van een gemeente zit niet in de luide muziek of het melodieuze gezang, maar in het goddelijke leven in de gezinnen die deel uit maken van de gemeente. Laten wij daarom in ons land gezinnen stichten die de Here verheerlijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com
------------------------------------------------------------------------------------------------