Preken Compilaties Artikelen

De ware genade van God

“Valse genade” is geen fenomeen van de 21e eeuw, maar het werd zelfs al gepredikt in de tijd van de apostelen.

“Controleer voor uzelf of u de ware genade van God bezit”.

Judas zegt hierover in Judas 4 (Het Boek), "er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen."

Petrus werd door de Heilige Geest ertoe opgeroepen om een hele brief te schrijven om uit te leggen wat de ware genade van God is (1 Petrus). Aan het eind van de brief zegt hij: “ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij” (1 Petrus 5:12 Het Boek).

Dus wanneer wij de 1e brief van Petrus bestuderen dan kunnen wij begrijpen wat ware genade is.

Controleer zelf of u de ware genade van God bezit.

De Heilige Geest zegt dat de ware genade van God:

    Er voor zorgt dat u leeft in gehoorzaamheid aan Gods Woord – niet volgens de slechte verlangens waardoor u beheerst werd in uw onbekeerde tijd (1 Petrus 1:14).
    Er voor zorgt dat u er naar verlangt om heilig te zijn net zoals God heilig is, en zorgt ervoor dat u in al uw doen en laten een heilig leven leidt (1 Petrus 1:15).
    Maakt dat u meer waarde hecht aan het bloed van Christus dan al het zilver en goud op deze wereld, en daardoor zonde nooit lichtzinnig opneemt (zonde waarvoor Christus Zijn bloed vergoten heeft (1 Petrus 1: 18-19).
    Er voor zorgt dat u anderen innig liefhebt met een zuiver hart (1 Petrus 1:22).
    U in staat stelt om uzelf te ontdoen van elk spoor van boosaardigheid, bedrog, onoprechtheid, pretenties, hypocrisie, gierigheid, afgunst, jaloezie, roddel, kwaadsprekerij (1 Petrus 2:1).
    U naar Gods Woord doet verlangen, net pasgeboren baby’s die schreeuwen om melk (1 Petrus 2:2).
    U zal opbouwen, samen met anderen in Gods gezin, als een geestelijk huis voor God en u daardoor bevrijd van individualistisch christendom (1 Petrus 2:5).
    U in staat stelt om onderdanig te zijn aan iedere menselijke autoriteit, om wille van de Heere (1 Petrus 2:13).
    Maakt dat u altijd doet wat goed is, en daardoor de onwetende critici de mond snoert (1 Petrus 2:15).
    U in staat stelt om iedereen met respect te behandelen (1 Petrus2:17).
    U in staat stelt om in de voetsporen van Christus te treden; Hij Die niet zondigde (1 Petrus 2:21-22).
    U in staat stelt om het voorbeeld van Christus te volgen, Die nooit iemand beschimpte of bedreigde wanneer Hij beledigd werd, maar Zichzelf toevertrouwde aan de Vader Die rechtvaardig oordeelt (1 Petrus 2:23).
    Maakt dat u, vrouwen, zich onderdanig opstelt jegens uw man, met een zachtmoedige en stille geest (1 Petrus 3:1-4).
    Maakt dat u, mannen, uw vrouw eert als mede erfgenamen, altijd er zich van bewust zijnde dat zij de zwakkere is (1Petrus 3:7).
    Stelt u in staat om uw tong er van te weerhouden om kwaad te spreken en te liegen (1 Petrus 3:10).
    Stelt u in staat om altijd met iedereen in vrede te leven (1 Petrus 3:11).
    Er voor zorgt dat u bereid bent om aan uw egoïstische leven te sterven, zoals Jezus dat gedaan heeft (“lijden in het vlees”) opdat u helemaal kunt stoppen met zondigen (1 Petrus 4:1).
    Er voor zorgt dat u de rest van uw leven alleen maar voor God wilt leven (1 Petrus 4:2).
    Er voor zorgt dat u met goddelijke liefde de zonden van anderen kunt bedekken (1 Petrus 4:8).
    Maakt dat u zich kunt verheugen in lijden om Christus wil (1 Petrus 4:13).
    Voorkomt dat u bemoeizuchtig bent met andermans zaken (1 Petrus 4:15).
    Maakt dat u uzelf oordeelt – en niet anderen (1 Petrus 4:17).
    Stelt u, oudsten in gemeentes, in staat om Gods volk in nederigheid te dienen zonder het aannemen van salaris (1 Petrus 5:1-3).
    Er voor zorgt dat u in staat bent om uzelf, te allen tijde, nederig op te stellen (1 Petrus 5:5-6).
    U bevrijdt van alle angsten en zorgen (1 Petrus 5:7).
    U de kracht geeft om altijd krachtig en vastberaden satan te weerstaan (1 Petrus 5:8-9).

De Heilige Geest zegt dat dit als “de WARE genade van God” zal teweeg brengen bij gelovigen; en Hij roept al Gods kinderen op hier altijd standvastig in te zijn nooit aan te twijfelen (1 Petrus 5:12).

Dit is de ware genade die Christus, door Zijn dood en opstanding, voor ons als onze erfenis verworven heeft. Loop Zijn erfenis niet mis door te luisteren naar boodschappen van valse genade, die tegenwoordig verkondigd worden in het Babylonische christendom.

Elke ander vorm van genade dan hiervoor omschreven is, is valse genade, en moet in helemaal afgewezen worden.

“Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade” (1 Petrus 5:5).

Moge de Heere de ogen van uw hart openen om Zijn ware genade te zien en te ontvangen. Amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com