Preken Compilaties Artikelen

De waarde van de vervulling met de Heilige Geest zoals Elisa

Er zijn drie hoofdredenen waarom Elisa gezalfd (vervuld) was:

1. Dorst: De eerste reden waarom God Elisa zalfde was omdat hij er naar dorstte en dit meer verlangde dan iets anders in de wereld. In 2 Koningen 2:1-10 kunnen wij lezen hoe Elia hem op dit punt testte. Eerst zei Elia tegen Elisa dat hij in Gilgal moest blijven terwijl hij zelf verder op weg ging. Elisa weigerde echter om Elia te laten gaan. Daarna liet Elia hem 20 km meegaan naar Bethel en toen 17 km terug naar Jericho en nog eens 8 km verder naar de oostkant van de Jordaan, om de vasthoudendheid en trouw van Elisa in ieder deel van de reis uit te testen. Tenslotte vraagt Elia aan Elisa of hij nog een speciaal verzoek heeft dat hij kan inwilligen voordat hij weggaat. Elisa zegt: “Ik verlang slechts één ding en dat is waarom ik u gevolgd ben. Dat is de reden waarom ik u niet wilde verlaten, zelfs niet toen u mij van u af wilde schudden. Ik wil een dubbele hoeveelheid van uw geest”. Elisa verlangde met heel zijn hart de vervulling met Gods Geest. Hij was niet tevreden met iets minder dan dat en hij kreeg waar hij naar vroeg.

Ik geloof dat God ons vaak leidt zoals Elia Elisa leidde, om ons te testen, om te zien of wij met niets minder tevreden zijn dan met een volledige vervulling van Zijn Heilige Geest. Wanneer wij met minder genoegen nemen dan zullen wij ook niet meer krijgen dan waar wij naar verlangen. God geeft deze vervulling niet aan de zelfgenoegzame en zelfvoldane gelovige die denkt dat hij goed zonder kan. Wanneer wij ons echter realiseren dat dit het enige is boven alle andere, wanneer wij bereid zijn om net als Elisa dit te willen ontvangen en na te jagen en wij net als Jacob in Pniël (Genesis 32) met een oprecht hart kunnen zeggen: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent”. Wanneer wij hunkeren naar de kracht van de Heilige Geest, deze opstandingskracht, dan zullen wij dat inderdaad ontvangen. Dan zullen wij oprechte Israëls (als Jacob) zijn, die de kracht van God hebben.

God staat juist vaak fouten en frustraties in ons leven toe om ons te laten zien hoe zeer wij de vervulling door Zijn Geest nodig hebben. Hij zorgt ervoor dat wij ons realiseren dat ondanks dat onze overtuiging evangelisch is en de Heilige Geest in ons woont, wij het nodig hebben dat de Geest van God met kracht in ons woont. Het is geen gemakkelijke materie wat de vervulling betreft. Toen Elia het verzoek van Elisa hoorde, zei hij niet tegen hem: “Oh, dat waar jij om vraagt is niet zo ingewikkeld. Ga hier gewoon op de knieën en ik zal jou mijn handen opleggen en jij zult het ontvangen”. Nee, Elia zei tegen Elisa: “Jij vraagt nogal wat”. Ja, het is nogal wat. Wij moeten er een hoge prijs voor betalen. Wij moeten bereid zijn om alles in de wereld vaarwel te zeggen.

Wij moeten meer de vervulling met de Heilige Geest verlangen dan wat dan ook op aarde, meer dan geld en comfort, meer dan beroemdheid en populariteit en zelfs meer dan succes in ons christelijk werk. Ja, het is nogal wat waar wij afstand van moeten nemen. Maar dit is het wat “dorsten (hunkeren) naar” betekent. Wanneer wij op dat punt aankomen, dan kunnen wij naar Jezus toegaan om te drinken, of zoals de Bijbel het verwoordt: “Stromen van levend water zullen uit uw binnenste komen en in veel richtingen stromen en leven geven daar waar de dood heerste” (Johannes 7:37-39 en Ezechiël 47:8).

Wanneer wij de vervulling ontvangen hebben, dan moeten wij heel voorzichtig zijn om het niet meer kwijt te raken. Wij kunnen het ontvangen hebben en weer kwijt raken wanneer wij niet voorzichtig zijn. Wanneer wij ons bezighouden met negatieve en onvriendelijke kritiek, loos gepraat of onreine gedachten en voorstellingen, of wanneer ons hart een schuilplaats is van trots of wrok of haat, dan is de vervulling direct verdwenen.

Paulus zegt in 1 Corinthiërs 9:27, “Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil; anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf word gediskwalificeerd”. Ik denk dat hij zich realiseerde dat hij de vervulling zou kunnen verliezen, niet zijn redding, maar wel zijn vervulling met de Heilige Geest. Ik heb mij er nooit een voorstelling van kunnen maken dat de machtige apostel Paulus, nadat hij zo veel gemeentes had gesticht, zoveel wonderen gedaan had en zo machtig door God gebruikt werd, toch nog het gevaar liep om de vervulling kwijt te raken wanneer hij zorgeloos geworden zou zijn. Hoe zit het dan bij ons? Wij moeten constant blijven bidden: “Here, wat ik ook mag verliezen in mijn leven, laat mij nooit de vervulling door uw Geest kwijtraken”.

2. Zuiver motief: De tweede reden waarom Elisa vervuld was, was dat zijn motieven zuiver waren. Gods eer was zijn enige zorg. Dit word nergens met zoveel woorden omschreven, maar het wordt overduidelijk wanneer men over zijn verdere levensloop leest. De nood onder het volk van God was zo groot en de schande ten opzichte van Gods eer en Naam deed hem zo’n pijn, alsof Elisa hier zelf door gepijnigd werd. Hij hunkerde ernaar om vervuld te worden om op die wijze Gods bediening te kunnen uitoefenen in het land dat de glorie van Zijn Naam wilde blameren. Onzuiverheid en ik-gerichtheid zijn vaak de redenen waarom veel kinderen van God niet gezalfd (vervuld) zijn. Veel christenen zijn tevreden wanneer hun uiterlijke gedrag correct is, maar God zoekt waarheid en oprechtheid aan de binnenkant. Hij ziet het of dat wat wij doen tot Zijn eer of tot onze eigen eer is. Wanneer onze harten niet belast worden en pijn doen wanneer wij zien hoe, in ons land, heden ten dage de Naam van God wordt gelasterd, dan vraag ik mij af of God ons ooit zal vervullen. In Ezechiël 9:1-6 lezen wij dat God bepaalde mensen uitkiest die Hem speciaal toebehoren. Degene die Hij uitkiest waren zij die weenden en zicht hadden op de zonden die onder Gods volk plaats vonden. Deze mensen vertegenwoordigden het restant van hen die trouw zijn aan God en zij zijn degenen van wie de harten betrokken zijn bij Zijn Naam en er naar op zoek zijn om alleen Hem te verheerlijken.

3. Deze wereld niet liefhebben: De derde reden waarom Elisa vervuld was, was omdat hij deze wereld niet lief had. Dit wordt onderbouwd door zijn optreden ten opzichte van Naäman (2 Koningen 5:15-16). Toen de laatstgenoemde Elisa geschenken aanbood, weigerde hij iedere betaling voor het wonder dat was verricht. Elisa had geen liefde voor deze wereld en niet voor geld. Hij was niet op zoek naar persoonlijk gewin in het werk voor de HERE. Daartegenover laat Gehazi ons een opvallende tegenstelling zien. Hij was de medewerker van Elisa, zoals Elisa de medewerker was geweest van Elia. Wanneer Elisa de dubbele hoeveelheid van de geestelijke zalving van Elia heeft kunnen krijgen en de bediening van Elia heeft kunnen voortzetten, zo zou Gehazi zeker in staat zijn geweest om ook de geest van Elisa te kunnen krijgen en de bediening van Elisa had kunnen voortzetten. Hij ontving de zalving echter niet, maar kreeg in plaats daarvan lepra. Waarom? Omdat God zijn hartsgesteldheid zag. Ondanks alle uiterlijke schijn dat hij geestelijk was, was er diep in het hart van Gehazi een verlangen van eigenbelang. Waarschijnlijk is hij het werk voor de HERE oprecht begonnen, maar begon hij vrij snel te denken aan zijn eigen belang en materialistische voordelen Hij ging er van uit dat het verkrijgen van materiële rijkdom kon samengaan met het ontvangen van geestelijke zalving. Maar daar maakte hij een fout. Veel christenwerkers hebben dezelfde fout gemaakt. Moge de Here ons vrijwaren van het ooit proberen om onze positie of bediening, in welke gemeente of christelijke organisatie dan ook, met als doel het verkrijgen van persoonlijk gewin.

God is vandaag de dag in ons land op zoek naar mannen en vrouwen die Hij kan vervullen (vervullen) met Zijn Geest; een restant dat bereid is de prijs te betalen om dat geschenk van kracht te ontvangen en vast te houden.

Alleen de zalving kan het juk van de vijand in ons land verbreken (Jesaja 10:27). De Naam van Jezus is waar wij vertrouwd mee zijn, maar bezitten wij de vervulling (zalving)? O, dat wij mogen dorsten naar de kracht van de Heilige Geest in ons leven en ons werk voor de Here, zodat wij God kunnen verheerlijken, Zijn wil doen en Hij ons in Zijn koninkrijk zal brengen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com