Preken Compilaties Artikelen

De vriendelijkheid en goedheid van Jezus

Een kenmerk van liefde is vriendelijkheid. Jezus was vriendelijk tegenover iedereen, in het bijzonder ten opzichte van mensen die door het leven gehavend waren. Jezus had in het bijzonder hen lief die diep in zonde vervallen waren. Hij kwam om deze mensen te helpen omdat zij door iedereen om hen heen werden afgewezen. De vrouw die overspel pleegde; de dief aan het kruis; misdadigers die afgewezen waren; Jezus nam hen bij de hand en bemoedigde hen. Hij zag de goede eigenschappen in zwakke, zondige mensen en gunde ieder van hen beste. Weet u, Jezus was Iemand waar heel veel mensen naar verlangen om zo als Hem te zijn, omdat Hij zo begripvol, vriendelijk en zacht was.  Wie waren de mensen die Jezus ontweken? Het waren de trotsen, de hypocrieten en zij die verborgen zonden hadden en bang waren dat deze door Hem aan het daglicht gebracht zouden worden.

"Jezus waste hun voeten niet om indruk op hen te maken door nederigheid, maar omdat Hij hen lief had."

In Mattheüs 12:20 lezen wij: “Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven”. Een rietstengel heeft weinig waarde. Wanneer het beschadigd is gooit men het weg en neemt een nieuwe omdat het zo goedkoop is. Jezus deed dat niet. En de pit van een olielamp die walmt en niet goed brand zal Jezus weer volop laten branden. Dat is wat er in de tekst hiervoor staat. Hij zal een zwak brandende lont niet doven. Wanneer u ervaart dat u een gehavende rietstengel bent – zwak, de meeste dingen in uw leven afgebroken, dan zorgt Jezus voor u. Hij kan u terug doen keren in Zijn volmaakte plan voor uw leven, zelfs wanneer u lijkt op een gebroken rietstengel, of een walmende pit van een olielamp, op een vlammetje dat op het punt staat om helemaal uit te gaan.

Jezus zag het goede in de mens. Hij hoopte altijd op het beste. Zijn liefde was niet sentimenteel. Hij zocht altijd naar het hoogste goed in de mens. Dat is de reden waarom Hij Petrus met krachtige woorden terecht wees. U kunt andere mensen niet terechtwijzen tenzij u hen liefhebt. Toen Jakobus en Johannes op zoek waren naar ereplaatsen, wees Jezus hen terecht. Toen zij vuur uit de hemel wilden laten neerdalen op de Samaritanen wees Hij hen terecht. Hij berispte Zijn discipelen zeven keer om hun ongeloof. Waarom? Omdat hij van hen hield. Wanneer Hij niet in hen geïnteresseerd zou zijn geweest, dan zou Hij hen niet eens gecorrigeerd hebben. Het zou Jezus dan niets uitgemaakt hebben of zij naar de hel, of ergens anders naar toe zouden gaan.

Wij kunnen dus vaststellen dat Jezus niet bang was om de waarheid te spreken, zelfs niet wanneer het anderen pijn deed, omdat Hij van hen hield. Hij was betrokken bij hun eeuwige welzijn. Hij was niet op zoek naar een “goede” naam om als een aardig persoon bekend te staan. Hij maakte zich er geen zorgen om dat Hij Zijn goede naam zou kwijtraken, wanneer Hij krachtige woorden sprak. Nee, Hij hield meer van anderen dan van Zichzelf. Hij was dus bereid om Zijn reputatie op te offeren door anderen te helpen. Hij sprak de waarheid met pittige woorden omdat Hij niet wilde dat de mens eeuwig verloren zou gaan. Uiteindelijk kunnen wij in één zin zeggen dat het eeuwige welzijn van de mens voor Jezus meer betekende dan de mening die zijn toehoorders over Hem hadden.

Een oprecht christen moet ook een dergelijke instelling hebben dat wanneer hij of zij andere mensen ontmoet, hun eeuwige toekomst meer voor hen betekent dan de mening die anderen over hem hebben. Op een keer toen Petrus in het huis van Cornelius was, sprak hij tegen hen over de bediening van Jezus. Hij vatte in één zin de hele bediening van Jezus samen: “Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden” (Handelingen 10:38 HB). Ziet u wat de bediening van Jezus was? Veel goeds doen en niet alleen preken. Niet alleen mooie woorden spreken, maar oprecht goed doen voor de mensen en hen bevrijden van de macht van satan. Hij wilde niet alleen hun ziel winnen. Hij hield van de totale mens – zowel geestelijk als fysiek.

Hij was ook begaan met de fysieke behoeften van de mens. Er was een moment dat er meer dan 4000 mensen, die meer dan drie dagen met Hem samen waren geweest. In Mattheüs 15 kunnen wij lezen dat zij drie dagen niets gegeten hadden. Jezus had medelijden met hen en zei “Wij kunnen hen niet met een lege maag laten vertrekken want dan zouden ze onderweg kunnen bezwijken”. Hij was begaan met de fysieke behoefte van de mens, daarom heeft Hij ons geleerd om “Geef ons heden ons dagelijks brood” te bidden. Waar Hij ook kwam deed Hij niet alleen goed voor de zielen van mensen, maar ook voor hun lichaam. Hij was begaan met hen die ziek waren en moesten lijden. Hij was zo enorm begaan met de ergste zondaren, dat zijn vijanden hem belachelijk maakten door te zeggen: “Hij is een vriend van belastinginners en zondaren”. Ja, dat was Hij. Hij was een vriend van de meest verachtte mensen in de samenleving, en een ware man Gods is dat ook.

Weet u, u kunt dat ook zijn. Wat houdt u tegen om van mensen te houden die door anderen veracht worden; om mensen lief te hebben die “laag” op de sociale ladder staan? Is het uw eigenwaarde wat u tegenhoudt? U wilt niet zijn als Jezus? Wilt u een respectvol christen zijn, met mensen om u heen die gerespecteerd worden en die u respecteren. Nee, het is niet normaal voor een mens om vrienden te worden met het uitschot van de samenleving zoals leprozen, armoezaaiers en dergelijk. Of wel soms? Jezus deed dat wel! Weet u, wij gaan graag op zoek naar vrienden die ons aardig vinden en van wie wij kunnen profiteren. Onze liefde is egoïstisch. De liefde van Jezus was onbaatzuchtig; het was zuivere liefde. Het is niet door alle culturele zuiveringen en mooie woorden waarin het karakter van Jezus gemanifesteerd wordt, het is door liefde – Een liefde dat het goede in anderen zoekt. Een liefde die ons in staat stelt om, net als Jezus, in dienst van de ander te staan. Jezus waste hun voeten, niet om indruk op hen te maken met Zijn nederigheid, maar omdat Hij hen liefhad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling.
In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/