Preken Compilaties Artikelen

De Heilige Geest verandert ons van heerlijkheid tot heerlijkheid

2 Corinthiërs 3:13–18, (HSV) “13 Wij doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan wordt. 14  Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15  Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 16  Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. 17  De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 18  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”.

In 2 Corinthiërs 3:13–18 vergelijkt Paulus het nieuwe verbond met het oude verbond in de verhouding tussen Mozes en Christus. Toen Mozes in Gods nabijheid was straalde Gods heerlijkheid van zijn gezicht. Toen hij van de berg naar beneden kwam deed hij een sluier over zijn gezicht. In Exodus staat dat hij een sluier over zijn gezicht deed zodat de mensen niet bang werden wanneer zij zijn gezicht zagen. Hier wordt ons echter ook nog een andere reden gegeven. Terwijl de tijd vorderde werd de weerspiegeling van achter de sluier minder en minder. Dus deed Mozes ook een sluier over zijn gezicht zodat de Israëlieten niet konden zien dat de heerlijkheid langzaam minder en minder werd (vers 13). Er zijn tegenwoordig veel christenen in wiens persoonlijke leven de heerlijkheid van God minder en minder wordt. Toen sommige van de hedendaagse predikers die 50 jaar zijn, 25 jaar oud waren, waren zij vol vuur voor God, maar nu is hun houding ten opzichte van geld en zonde en andere zaken meer en meer onchristelijk geworden. Dit is één van de hoofdkenmerken van oude verbondsbedieningen, namelijk dat de heerlijkheid van God in hun leven vervaagt.

In de nieuwe verbonds bediening is dit juist het tegenovergestelde. Wij hoeven geen sluier over ons gezicht te doen. Wij hoeven in ons persoonlijk leven niets verborgen te houden. Jezus had nooit een sluier over zijn gezicht, omdat in het nieuwe verbond deze sluier is weggenomen. “Als iemand zich tot de Here bekeert, wordt die sluier weggenomen” (vers 16). Wanneer wij de heerlijkheid van Jezus herkennen in Gods Woord, dan vernieuwt de Heilige Geest ons van de ene heerlijkheid naar de volgende, zodat wij iedere keer meer en meer op Hem gaan lijken (vers 18). Met andere woorden, wanneer wij ons volledig overgeven aan de Heilige Geest, dan zal de zalvende uitwerking in ons leven vandaag meer zijn dan een jaar geleden en veel meer dan 30 jaar geleden.  Wanneer u echter niet trouw bent, dan zal Gods heerlijkheid in uw leven minder worden wanneer u ouder wordt. Veel, heel veel jonge mensen die God met hart en ziel volgen, glijden af zodra zij getrouwd zijn. Waarom gebeurt dat? Wanneer u trouwt overeenkomstig de wil van God, dan zal uw hartgesteldheid en verheerlijking van God meer zijn dan toen u ongetrouwd was. De verheerlijking zal echter minder worden wanneer uw vrouw, uw huis of uw gezin belangrijker wordt dan de Here. Zo iemand is niet meer in staat om heerlijkheid van de Here te zien en begint af te glijden.

Sommige broeders hadden, toen zij nog onbekend en eenvoudige mensen waren die God dienden, een enorme zegen (zalving) en verheerlijking van God in hun leven. Echter, nadat hun bediening zich uitbreidde en zij meer en meer bekendheid kregen, verloren zij deze zegen (zalving). Zij werden meer bezorgd over hoe de mensen over hen dachten. Of toen zij begonnen met hun bediening hadden zij weinig geld en waren erg voorzichtig waaraan en hoe zij dit geld besteedden. Maar toen zij zich echter mengden onder andere christenen die geld liefhadden, werden zij als één van hen. Daarna begon Gods heerlijkheid te vervagen in hun bediening.

Door dit soort dingen wordt de heerlijkheid in ons leven gemakkelijk weg genomen. Veel predikers wiens heerlijkheid vervaagt, proberen het te maskeren zoals Mozes dat deed. Wees er zeker van dat dit niet in uw leven gebeurt, want dat is tegen de wil van God. In ons leven moet Gods heerlijkheid toenemen in plaats van afnemen. Kijk standvastig in Gods Woord en ontdek altijd de heerlijkheid van Jezus in dit Woord. Dat is dé manier om ons te behoeden voor vervaging.

2 Corinthiërs 3 vers 18 is een bijbelvers dat de werking van de Heilige Geest in het hele Nieuwe Testament het best omschrijft. Wanneer de Heilige Geest Heer in ons leven wordt, dan brengt Hij vrijheid. “De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid” (vers 17). Hij bevrijdt ons in de eerste plaats van de macht van de zonde, maar ook van de macht van geld. Hij bevrijdt van tradities en gewoontes die wij van onze ouders en oudsten overgenomen hebben en die tegengesteld zijn aan Gods Woord. Maar bevrijd ons ook van de mening van anderen mensen, enz. En dat is inderdaad een enorme vrijheid. Dan worden wij een vrij mens om God te dienen en niet om mensen te dienen.

In 2 Corinthiërs 3 vers 18 wordt tegen ons gezegd dat de Heilige Geest ons de heerlijkheid van Jezus laat zien in de Bijbel (De spiegel is het Woord van God: Jakobus 1:23-25, “Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24  want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25  Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet” HSV).

Sommigen lezen de Bijbel uitsluitend om een preek voor te bereiden of om leerstellingen te controleren. De Heilige Geest wil ons echter in eerste instantie iedere dag opnieuw de heerlijkheid van Jezus laten zien in de Bijbel. Wanneer wij die heerlijkheid zien, dan verandert de Heilige Geest ons naar het voorbeeld van Christus. Die gelijkenis behelst ook de manier waarop Jezus Zijn werk deed. Wij beginnen op de manier te werken (bediening) zoals Hij deed. De Geest laat ons zien welke offers Jezus bracht om Zijn Vader te dienen en Hij zorgt er voor dat wij ook in staat zijn om offers te brengen om de Here te dienen. Ons leven en ons werk voor de Here zal radicaal veranderen wanneer wij toestaan dat de Heilige Geest ons transformeert. Dan worden wij nieuwe-verbondsdienaren en daarbij hoeven wij niet te stoppen met onze seculiere werkzaamheden om zulke dienaren te kunnen zijn. Iedere broeder en zuster in de gemeente kan een nieuwe-verbondsdienaar zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nederlands@cfcindia.com