Preken Compilaties Artikelen

De doop in de Heilige Geest

In Handelingen 1 vers 5 vinden wij een belofte, namelijk: “U zult met de Heilige Geest gedoopt worden”. Toen Johannes de Doper sprak over: “U zult met de Heilige Geest gedoopt worden”, dacht men direct aan een koninkrijk op aarde. Het denken van iemand die leeft volgens het oude verbond  is altijd gericht op aardse dingen. Zelfs wanneer christenen zeggen: “God heeft mij gezegend”, dan bedoelen zij meestal dat Hij hen gezegend heeft op materieel gebied zoals met geld, een goede baan of een mooi huis. Dat is kenmerkend voor mensen die leven naar het oude verbond. Wanneer u ervaart dat uw denken in die richting gaat, dan geeft dat aan dat u een oude verbondschristen bent. Wanneer u zich inbeeldt dat aardse zegeningen bij voorkeur tekenen zijn van Gods zegeningen, denk dan hierbij aan de miljoenen atheïsten die vaak nog meer gezegend zijn dan u, en u zult ontdekken hoe dwaas uw manier van denken is. Het kenmerk van zegeningen volgens het nieuwe verbond is dat wij meer en meer op Christus gaan lijken.

De apostelen waren voor de pinksterdag werelds georiënteerd. Dus toen hen door de Heere werd verteld dat zij binnen korte tijd gedoopt zouden worden in de Heilige Geest, dachten zij direct dat zij een aards koninkrijk zouden krijgen. Daarom stelden zij de vraag: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Hand. 1:6). De Heere antwoordde met de woorden: “Dat hoeven jullie niet te weten," antwoordde Hij. "Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren” (vers 7 HB). Er zijn heel veel mensen die het bijbelboek Openbaring bestuderen, om antwoorden proberen te vinden op vragen over wanneer er eindtijd gebeurtenissen plaatsvinden. Het is niet aan ons om precies te weten wanneer Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk te herstellen, maar wat wij wel moeten weten en kennen is de kracht van de Heilige Geest.

Wat betekent het gedoopt zijn in de Heilige Geest? In Handelingen 1 vers 8 maakt Jezus dat kristal helder, namelijk dat het kracht is. Hij heeft nooit gezegd dat spreken in tongen het bewijs is dat iemand vervuld is met de Heilige Geest. De apostelen hebben ook nooit zoiets gezegd. Toch claimen veel christenen vandaag de dag dat, “spreken in tongen (een niet aangeleerde of onbekende taal)” hét “bewijs” is van vervulling met de Heilige Geest, terwijl hier met geen enkel vers in de Bijbel over wordt gesproken.

In Handelingen 19:2 vraagt Paulus aan enkele van de discipelen in Efeze: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?” De vraag die Paulus hier stelt laat ons duidelijk zien:

    Dat het mogelijk is dat iemand de Heilige Geest ontvangt op het moment dat hij tot geloof komt.
    Dat het mogelijk is dat men in Jezus gelooft en de Heilige Geest niet ontvangen heeft, wat inhoudt dat iemand niet werkelijk wedergeboren is.
    Dat wij zeker kunnen weten of wij de Heilige Geest ontvangen hebben of niet.

De discipelen in Efeze reageerden door te zeggen dat zij nog nooit over de Heilige Geest gehoord hadden. Toen vroeg Paulus hen: “Waarmee bent u dan gedoopt?” Dit geeft aan dat in die dagen christenen niet alleen gedoopt werden in de naam van Jezus, maar: In de Naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Dat is waarom Paulus van hen verwachtte dat zij over de Heilige Geest gehoord hadden toen zij gedoopt waren. Zij vertelden Paulus echter dat zij gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper (zie ook Mattheüs 3:11; Markus 1:8; Lucas 3:16; Johannes 1:33; Handelingen 11:16). Hierna doopt Paulus hen in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Paulus legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en spraken zij in vreemde talen en profeteerden (verkondigden de Waarheid).

Let op het verschil van de werking van de Heilige Geest in Handelingen. In hoofdstuk 2 waren 120 gelovigen aan het bidden en de Heilige Geest viel op hen. In hoofdstuk 8 ontvingen de Samaritanen de Heilige Geest toen Petrus en Johannes hen de handen oplegde. In hoofdstuk 9 ontving Paulus de Heilige Geest toen Ananias hem de handen oplegde. In hoofdstuk 10 ontving Cornelius de Heilige Geest zelfs voordat hij gedoopt was in water, terwijl hij naar de blijde boodschap aan het luisteren was en zonder dat hem de handen opgelegd werd. En hier, in hoofdstuk 19 ontvingen zij de Heilige Geest door het opleggen van de handen. Dit geeft aan dat men de Heilige Geest kan ontvangen met of zonder het opleggen van handen en voordat men gedoopt is in water. De wijze waarop is niet belangrijk maar de realiteit.