Preken Compilaties Artikelen

De aanklachten van satan overwinnen

Satan is de hoofdaanklager van alle gelovigen (Openbaring 12:10), maar toch is hij onder de gelovigen ook constant op zoek naar medewerkers die hem bij zijn werk behulpzaam zijn. En hij vindt over de hele wereld heel veel medewerkers.

Satan vertelt ons leugens, maar wanneer hij ons tegenover God aanklaagt, dan moet elke beschuldiging die hij over ons bij God indient waar zijn, want satan durft tegen God niet te liegen. Zijn geest is echter een geest van beschuldigingen, zelfs wanneer hij de waarheid spreekt. Wij moeten daar iets van leren en dat is dit: Wanneer wij achter de rug van een broeder over zijn zonden spreken i.p.v. hem persoonlijk hierover aan te spreken, dan worden wij medewerkers van satan in zijn werk als aanklager, zelfs wanneer ieder woord wat wij spreken waar is.

Wij moeten nooit een dergelijke samenwerking hebben met de “aanklager”. Wanneer een broeder gezondigd heeft, dan wordt ons opgedragen te proberen om hem op vriendelijke wijze terug op het juiste pad te brengen (Galaten 6:1). Wij moeten hem persoonlijk aanspreken en wanneer hij weigert om aan onze oproep gehoor te geven, dan moeten wij de oudsten over zijn gedrag informeren. Wanneer hij zelfs niet bereid is om naar de oudsten te luisteren, dan kan de hele gemeente geïnformeerd worden over zijn onwil om zich onder geestelijke gezag te plaatsen. Daarna moet hij uit de gemeente verwijderd worden. Dit is de procedure die helder door de Here Jezus wordt verwoord in Mattheüs 18:15-20. Jezus zei hierover dat wij op deze wijze de aanklachten en beschuldigingen door satan in de gemeente kunnen binden.

Wanneer er een beschuldiging tegenover een oudste geuit wordt, dan moet deze zeer serieus genomen worden wanneer twee of meer betrouwbare personen deze beschuldiging geuit hebben (1 Timotheüs 5:19). De aanklacht moet heel voorzichtig door andere oudsten onderzocht worden. Onder het oude verbond gaf God de duidelijke opdracht door te zeggen: “Onderzoek de zaak grondig en doe overal navraag….. om te zien of vast staat dat zoiets schandelijks is gebeurd,…” (Deuteronomium 13:14 (GNB). Wanneer bewezen wordt dat de oudste doorgaat met zondigen, dan moet hij publiekelijk vermaand worden door een oudere oudste ten overstaan van de gemeente (1 Timotheüs 5:19).

Wanneer een leidinggevende oudste dit doet vanuit een verkeerde  vorm van compassie, dan verklaart hij daarmee dat zijn eigen begrip voor de situatie op een hoger niveau staat dan dat van de Heilige Geest! Het is beter om in nederigheid hiermee om te gaan en hierin gehoorzaam te zijn aan wat het Woord van God hier over zegt.

Ten slotte zijn hier de twee beloftes om hen, die door anderen vals beschuldigd worden, te bemoedigen: “God, de Heer, helpt mij, daarom kom ik niet bedrogen uit. Ik vertrek geen spier, ik ben hard als graniet. Ik word niet teleurgesteld, daarvan ben ik overtuigd. Dichtbij is hij die voor mij opkomt! Wie wil het tegen mij opnemen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen! Waar is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden! God, de Heer, helpt mij, wie kan mij dan veroordelen? Zij die mij beschuldigen, vergaan als oude kleren, de mot zal ze aanvreten. Vereren jullie de Heer? Luisteren jullie naar zijn dienaar? Ik zeg jullie: Vertrouw ook op de Heer, steun ook op je God als je door het duister moet gaan, als geen lichtstraal tot je doordringt. Maar jullie die vuur ontsteken, om je te wapenen met brandende pijlen: Ga door de gloed van je eigen vuur, word getroffen door je eigen pijlen! De Heer heeft dat beschikt” (Jesaja 50:7-11 GNB).

“In die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de HERE. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de HERE” (Jesaja 54:17 HB).

God staat het toe dat satan Zijn volk test om iedereen de oprechte hartsgesteldheid te laten zien van hen die van Hem getuigen. De Here staat toe dat wij veel omstandigheden moeten meemaken zodat wij, in een wereld van haat en bedrog, getest worden of wij tot het einde in waarheid en liefde gehoorzaam zullen zijn.

Zij die ogen hebben om te zien zijn in staat zijn om te kunnen onderscheiden wie goddelijk is en wie niet, wie gedreven zijn uit goedheid, of gemotiveerd door jaloezie en haat. Enkelen zullen echter blind blijven en tot het einde zonder onderscheidingsvermogen blijven (net als de farizeeërs). Het goud wordt zuiverder in het vuur, maar het 
stro zal tot as worden gereduceerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de NBG 51 of Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt, zoals Het Boek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u mailen naar: cfc@cfcnederland.nl of wftw@cfcindia.com